Scroll To Top

Vetenskaplig grund

Strategi Inom Utbildning utgår vi ifrån forskning och vetenskapliga teorier i agerande, analys och beslut. Vi använder olika teorier för att förstå och hantera olika situationer och för att kunna växla perspektiv efter behov. Att utgå ifrån relevanta vetenskapliga studier, utmana personliga teorier och omsätta forskning i praktik omfattar alla nivåer i verksamheten.

Vetenskaplig grund med lektorerna i Svedala kommun (9:02)

Vi lär oss genom att systematiskt utveckla, bepröva och att dela med oss av våra erfarenheter. Omvärldsanalys ger oss incitament och kunskap till förbättringar och ger oss motivation och kraft att fortsätta utvecklas mot att alla ska lyckas.

Vi strävar efter ett gott och nära samarbete med högskola och universitet, för att förbättra vår förmåga att använda forskning som stöd för utveckling.

Vetenskaplig grund

Läs mer om vetenskaplig grund

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar undervisningens komplexitet och visar på de komponenter som samspelar. De tre komponenterna
Läs mer
Ett mäklande förhållningssätt beskriver hur vi praktiskt arbetar för att vår undervisning och utbildning skall utgå från en vetenskaplig grund.
Läs mer
Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet (Lauvås & Handal). Den är både teoribaserad
Läs mer
Communities of practice är en beteckning på verksamhet där det råder en samstämmighet av grundläggande synsätt, attityder, värderingar, uppfattningar et
Läs mer
Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Michael Rystad, utvecklingsstrateg i Svedala kommun, svarar
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala