Strategier och förändringsmyter

Strategier och förändringsmyter Bokomslag Strategier och förändringsmyter
Pär Larsson, Jan Löwstedt
2010
216

Ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. I diskussioner om skolans utveckling fokuserar vi vanligen målen för skolan och de pedagogiska medlen att nå dessa. Den här boken redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna använder organisationsteori för att analysera förändringarnas orsaker, intentioner och möjligheterna att genomföra dessa. Utvecklingsinsatser baseras ofta på ett antal myter om hur organisationer fungerar vilket gör det svårare att förstå vad som sker eller inte sker vid olika utvecklingsinsatser.

Författarna vill att boken ska öppna ögonen för alltför slentrianartade uppfattningar om förändring och göra det möjligt att ifrågasätta, diskutera och utveckla det som vi ofta tar för givet om skolans utveckling. Genom ökad kunskap om vad som händer när vi försöker att förändra och utveckla, kan vi också styra och påverka utvecklingen på ett bättre sätt lokalt i en kommun eller i en enskild skola.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av organisationsförändring och särskilt till dem som är professionellt verksamma inom skolan: lärare, skolledare och skolchefer, beslutsfattare och andra som är intresserade av skolsektorns utveckling. Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt i lärarutbildningens senare del.

Share Button