Grundskolor i Svedala gör sitt kommunbästa resultat

Svedala kommun strävar efter att varje barn och elev ska utvecklas och utmanas för att lyckas så bra som möjligt. Arbetet är långsiktigt, målmedvetet och sker systematiskt. Hela tiden med fokus på att förbättra verksamheten.

Den 12 juni gick grundskolans elever på sommarlov och det är dags för lärare, rektorer och huvudman att utvärdera läsårets resultat. Och Svedala kommuns positiva trender håller i sig. Andelen elever som når målen i alla ämnen ökar från 76% till 81%. Andel elever som är behöriga till gymnasiet går från 91% till 93% och meritvärdet är det bästa resultat som uppnåtts i Svedala kommun och hamnar på respektingivande 242 poäng.

Graf som illustrerar meritvärdet för årskurs 9 Svedala kommun

Lise-lott Nilsson, områdeschef för grundskolan, är oerhört glad för de positiva resultaten:

– Vi har fantastiska, engagerade och kompetenta lärare och ledare som varje dag arbetar för att våra elever ska lyckas. Resultatet visar att vi lägger fokus på rätt saker och att det är långsiktigt och målmedvetet arbete som gör skillnad. I år är jag särskilt stolt över Klågerupskolan där samtliga elever är behöriga till gymnasiet, men alla skolor lyckas väl!

Under läsåret har grundskolorna på olika sätt arbetat med att skapa delaktighet i och utveckla skolornas systematiska kvalitetsarbete, att utveckla de fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöerna samt att utveckla digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund. En mångårig satsningen på fritidshem har utvärderats och det är tydligt att fritidshemmets uppdrag är synliggjort och känt samt att undervisningen utgår ifrån förmågorna i den nya kursplanen.  Vi ser att lärare äger och deltar aktivt i skolornas systematiska kvalitetsarbetet och att analyser och prioriterade mål utgår ifrån skolornas behov. Att arbeta med att följa upp och förbättra närvaro och ge stöd för matematikutveckling har varit andra områden som varit i fokus under läsåret.

Utbildningschef, Fredrik Aksell, är mycket nöjd med det arbete som lett fram till resultaten:

– Svedala kommun är en skolkommun i framkant. Vi arbetar hela tiden för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas.  Vi har höga förväntningar och stor tilltro till skolledare och våra välutbildade lärare. Vi har byggt upp en organisation med gott stöd till våra verksamheter och vi satsar på att utveckla utbildning och undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Svedala kommun Läsåret 19/20 (18/19)
 Behörighet åk 9 93% (91%)
Meritvärde åk 9 242 (228)
Betyg i alla ämnen åk 9 81% (76%)

Behörighet: Elevernas behörighet ligger kvar på samma nivå som de senaste fem åren. I år är 100% av Klågerupskolans elever behöriga till gymnasiet. Behörigheten ökar något på Aggarpsskolan, Naverlönnskolan samtidigt som den minskar på Spångholmsskolan som hade 100% behöriga i årskurs 9 förra året.

Meritvärde: Elevernas meritvärde ökar och hamnar på 242, vilket är en förbättring med 14 poäng från föregående år. Samtliga skolor förbättrar sina meritvärden. Spångholmsskolan landar på 262 poäng vilket är en förbättring på 23 poäng.

Alla i mål:  Samtliga skolor förbättrar andel elever som får betyg i alla ämnen och Svedala kommun går från 76% till 81%.

Share Button