Scroll To Top

Svedala kommun klättrar i nationell skolranking

Svedala kommun fortsätter att förbättra sin placering i SKL:s Öppna jämförelser – grundskola och är nu på plats 30 i Sverige och på plats 3 i Skåne. Svedala kommun har därmed klättrat 140 placeringar på två år!

Idag släpptes Sveriges kommuner och landstings nationella ranking över Sveriges skolkommuner – Öppna jämförelser – grundskola som fokuserar på elevernas kunskapsresultat. För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Johan Lundgren, utbildningschef i Svedala kommun, är stolt över resultaten och över det arbete som sker ute på skolorna:

– Det ligger hårt och målmedvetet arbete bakom de resultat vi ser och jag är oerhört stolt över lärare, skolledare och personal som alla har bidragit till detta. Det är roligt att vi klättrar i Öppna jämförelser men det viktigaste är ändå att vi fokuserar på våra egna resultat. Vi är på väg och vi kan bli ännu bättre, särskilt när det gäller att höja våra meritvärden i kommunen.

Alla ska lyckas

Lise-Lott Nilsson, grundskolechef Svedala kommun, menar att det finns flera skäl till att vi klättrar i rankingen:

–  Här finns både en hög kompetens och vilja i hela organisationen och jag är väldigt stolt över alla som gör detta möjligt. Gott ledarskap, delaktighet och systematiskt arbete är några av de faktorer som jag också vill lyfta fram. 

Målet att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser antogs av kommunfullmäktige 2012 och sedan dess har ett långsiktigt och ambitiöst utvecklingsarbete pågått för att bygga en förskola och en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Återigen ser vi att Svedala kommun klättrar uppåt och mot vårt mål att varaktigt räknas bland de 10 bästa i landet, säger Hans Järvestam (M), ordförande i Utbildningsnämnden. Vi klättrar från plats 62 till plats 30 och hoppas att våra nya satsningar på ökad lärartäthet ska bidra till ännu bättre resultat framöver.

Öppna jämförelser – grundskola har publicerats årligen sedan 2007. Indikatorerna har ändrats lite över tid och i år rangordnas kommunerna efter en sammanvägning av:

  • Elever som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) samt ett modellberäknat värde av samma mått
  • Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) samt ett modellberäknat värde av samma mått
  • Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt ett modellberäknat värde av samma mått

En modellberäkning av resultaten görs för att bättre kunna ta hänsyn till att kommuner är olika avseende elevernas socioekonomiska bakgrund. Förenklat kan det uttryckas som att dessa värden gör det möjligt att jämföra skolresultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen – www.kolada.se
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala