Scroll To Top

Uppföljning som stöd för SKA

Utbildning i Svedala genomför årligen enkätundersökning med personal, elever och vårdnadshavare.  Undersökningen är ett led i Utbildnings satsning att utveckla en skola där alla ska lyckas och fungerar både som underlag för respektive enhets utvecklingsarbete och Utbildnings övergripande kvalitetsarbete. Frågorna i undersökningarna är hämtade från Skolinspektionens skolenkäter.

Genomförande

Enkäter för vårdnadshavare
– Vårdnadshavare i förskoleklass (HemFkl)
– Vårdnadshavare i åk 1-9 (Hem1-9)
Genomförs vecka 42-43, dvs 16-27 oktober.

Enkäter för elever,
– Elever i årskurs 3-6 (Elev3-6)
– Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet (Elev7-gy)
Genomförs vecka 45-46, dvs 6-17 november.

Föräldrar kan svara på enkäten på tre sätt.

  1. Via länk som skickas ut med kommunens verktyg till vårdnadshavarens e-postadress som finns registrerad i Infomentor
  2. Via länk som finns på http://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/enkät
  3. Via pappersenkät som lämnas ut på skolan (för de som inte har tillgång till dator)

Pappersenkät finns i lådorna nedan där de olika gruppernas enkätfrågor presenteras.

Om en förälder har fått en länk via e-post och har flera barn i olika klasser kan denne hämta ytterligare en länk på kommunens hemsida enligt punkt 2 ovan.

Både enkät till föräldrar och elever skickas ut med kommunens enkätverktyg via e-post. Utbildningsenheten sköter all hantering och sammanställning av enkäterna. Resultatet kommer att skickas till rektor på varje skola för vidare analys och genomgång.

Brev till lärare om skolenkäterna

Brev till föräldrar om skolenkäten

 

Enkätfrågorna

Frågorna besvaras med:

1) Stämmer helt och hållet
2) Stämmer ganska bra
3) Stämmer ganska dåligt
4) Stämmer inte alls
5) Vet ej

Skolenkät till pedagogisk personal (ej aktuell 2017)

1 Information om utbildningens mål

1.1 Jag informerar mina elever om vilka mål utbildningen har
1.2 Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå kunskapskraven
1.3 Jag ser till att mina elevers vårdnadshavare vet vad som krävs för att nå kunskapskraven

2 Samverkan av undervisning

2.1 På den här skolan har vi ämnesöverskridande arbeten (t.ex. temaarbeten)
2.2 Konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen
2.3 Jag samverkar med mina kollegor när jag planerar undervisningen

3 Stimulans och utmaningar

3.1 Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever
3.2 Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever
3.3 Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen

4 Tillit till elevens förmåga

4.1 Mina elever kan nå kunskapskraven i de ämnen jag undervisar i
4.2 Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan
4.3 Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så långt som möjligt

5 Anpassning efter elevens behov

5.1 Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det
5.2 Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika förutsättningar
5.3 Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven

6 Argumentation och kritiskt tänkande

6.1 Det saknas utrymme under lektionerna för gemensam reflektion och diskussion
6.2 På lektionerna har jag och eleverna diskussioner och debatter inom ramen för undervisningen
6.3 Jag uppmuntrar mina elever till kritisk reflektion

7 Grundläggande värden i undervisningen

7.1 På den här skolan pratar vi om mänskliga rättigheter
7.2 På den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen
7.3 Mina elever får öva på att göra etiska ställningstaganden

8 Grundläggande värden på skolan

8.1 På den här skolan ges killar och tjejer samma förutsättningar
8.2 På den här skolan respekterar eleverna varandras olikheter
8.3 På den här skolan respekterar elever och lärare varandra

9 Elevinflytande

9.1 Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön
9.2 Eleverna är med och påverkar undervisningens innehåll
9.3 Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen

10 Ordningsregler

10.1 Skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler
10.2 Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan
10.3 Eleverna följer skolans ordningsregler

11 Studiero

11.1 Det är en god studiemiljö på skolan
11.2 Att upprätthålla ordning i klassrummet tar upp en stor del av min undervisningstid
11.3 Mina elever har studiero på lektionerna

12 Trygghet

12.1 Det är en trygg miljö för eleverna på skolan
12.2 De sociala relationerna mellan lärare och elever är goda
12.3 På den här skolan känner sig eleverna trygga

13 Förhindra kränkningar

13.1 Jag har förutsättningar för att ingripa om elever är elaka mot varandra
13.2 Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar
13.3 På den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling

14 Särskilt stöd

14.1 På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven
14.2 Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt
14.3 På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp eleven normalt sett tillhör

15 Bedömning och betygsättning

15.1 På den här skolan är det tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsresultat ska gå till
15.2 Jag får det stöd jag behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling
15.3 På den här skolan samarbetar vi lärare kring bedömning av elevernas kunskaper

16 Pedagogiskt ledarskap

16.1 Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan
16.2 Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling
16.3 Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan

17 Utveckling av utbildningen

17.1 Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen
17.2 Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven
17.3 Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt

18 Rutiner

18.1 På den här skolan finns rutiner för att introducera nyanställda lärare till arbetet
18.2 På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet
18.3 På den här skolan finns det tydliga rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden

19 Elevhälsa

19.1 Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med eleverna eller genom enkät/frågeformulär)
19.2 Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar.
19.3 I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser.

Skolenkät till vårdnadshavare i förskoleklass

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare till barn i förskoleklass. Frågorna besvaras av vårdnadshavare tillsammans med barnet.

1 Stimulans

1.1 När mitt barn lärt sig något nytt i förskoleklassen vill han/hon lära sig mer om
det
1.2 Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet
1.3 Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära

2 Anpassning efter elevens behov 

2.1 Undervisningen i förskoleklassen passar mitt barns sätt att lära sig
2.2 Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att kunna följa med i undervisningen
2.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne

3 Grundläggande värden på skolan

3.1 Jag upplever att mitt barns lärare ger pojkar och flickor samma förutsättningar
3.2 Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter
3.3 I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt

4 Vårdnadshavares delaktighet och inflytande

4.1 Jag behöver mer information om skolans verksamhet
4.2 Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet
4.3 Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas (exempelvis organisations- och/eller lokalförändringar)

5 Arbetsro

5.1 Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen
5.2 Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör
5.3 Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter för att det är så hög ljudnivå

6 Trygghet

6.1 Mitt barn känner sig trygg i skolan
6.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för
6.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

7 Förhindra kränkningar

7.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt
7.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
7.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling

8 Elevens utveckling

8.1 På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och lärande
8.2 Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns utveckling och lärande
8.3 På utvecklingssamtalet får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt

9 Särskilt stöd

9.1 Får ditt barn särskilt stöd i förskoleklassen?
9.2 Hade ditt barn ett fastställt behov av särskilt stöd i förskolan inför övergången till förskoleklass?
9.3 Har skolan påbörjat eller fullgjort en utredning av ditt barns stödbehov?
9.4 När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades då ett åtgärdsprogram?
9.5 Upplever du att ditt barn idag får det stöd han/hon behöver?
9.6 Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i förskoleklassen?

10 Elevhälsa

10.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation
10.2 Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov

11 Fritidshem (besvaras tillsammans med ditt barn)

11.1 Går ditt barn i fritidshem?
11.2 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem
11.3 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem
11.4 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem
11.5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande
11.6 Jag är nöjd med mitt barns fritidshem som helhet

12 Nöjdhet

12.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
12.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola

Skolenkät till vårdnadshavare i grundskola

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare i grundskola. För barn åk 1-2 besvaras frågorna av vårdnadshavare tillsammans med barnet.

1 Veta vad som krävs

1.1 Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan
1.2 Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet
1.3 Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet

2 Stimulans

2.1 När mitt barn lärt sig något nytt i skolan vill han/hon lära sig mer om det
2.2 Mitt barns klasslärare/mentor väcker mitt barns intresse för skolarbetet
2.3 Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära

3 Anpassning efter elevens behov

3.1 Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig
3.2 Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att nå kunskapskraven
3.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne

4 Grundläggande värden på skolan

4.1 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar
4.2 Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter
4.3 I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt

5 Vårdnadshavares delaktighet och inflytande

5.1 Jag behöver mer information om skolans verksamhet
5.2 Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet
5.3 Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas (exempelvis organisations- och/eller lokalförändringar)

6 Studiero

6.1 Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
6.2 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på lektionerna
6.3 Mitt barn uppger ofta att det är svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå

7 Trygghet

7.1 Mitt barn känner sig trygg i skolan
7.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för
7.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

8 Förhindra kränkningar

8.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt
8.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
8.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling

9 Elevens utveckling

9.1 På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling
9.2 Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns kunskapsutveckling
9.3 På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt

10 Särskilt stöd

10.1 Får ditt barn särskilt stöd i skolan?
10.2 När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan?
10.3 När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett åtgärdsprogram?
10.4 Upplever du att ditt barn idag får det stöd han/hon behöver?
10.5 Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i skolan?

11 Elevhälsa

11.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation
11.2 Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov
11.3 Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola

12 Fritidshem [besvaras endast av föräldrar med barn i fritidshem]

12.1 Går ditt barn i fritidshem?
12.2 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem
12.3 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem
12.4 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem
12.5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande
12.6 Jag är nöjd med mitt barns fritidshem som helhet

13 Nöjdhet

13.3 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
13.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola

Skolenkät till elever åk 3-6
1 Veta vad som krävs

1.1 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

2 Stimulans

2.1 Skolarbetet är intressant
2.2 Skolarbetet är roligt
2.3 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

3 Tillit till elevens förmåga

3.3 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4 Anpassning efter elevens behov

4.1 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
4.2 Skolarbetet är för svårt för mig

5 Utmaningar

5.1 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
5.2 I min skola finns det extrauppgifter när man är klar

6 Argumentation och kritiskt tänkande

6.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

7 Grundläggande värden på skolan

7.1 I min skola respekterar vi varandra
7.2 Mina lärare är rättvisa mot oss elever

8 Delaktighet och inflytande

8.1 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

9 Ordningsregler

9.1 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
9.2 Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

10 Studiero

10.1 Jag har studiero på lektionerna
10.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet

11 Trygghet

11.1 I min skola finns det elever som jag är rädd för
11.2 I min skola finns det vuxna som jag är rädd för
11.3 Jag känner mig trygg i skolan

12 Förhindra kränkningar

12.1 De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev
12.2 Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

13. Elevhälsa

13.1 Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

14 Nöjdhet

14.1 Jag är nöjd med min skola som helhet

15 Fritidshem

15.1 Trivs du på fritids?
15.2 Gör du roliga saker på fritids?
15.3 Lär du dig många nya saker på fritids?
15.4 Får du vara med och välja vad ni ska göra på fritids?
15.5 Finns det möjlighet till vila och avskildhet på fritids?

Skolenkät till elever i åk 7-9 och gymnasiet

1 Veta vad som krävs

1.1 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
1.2 Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan
1.3 Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan

2 Stimulans

2.1 Skolarbetet är intressant
2.2 Skolarbetet är roligt
2.3 Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

3 Tillit till elevens förmåga

3.1 Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete
3.2 Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa
3.3 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

4 Anpassning efter elevens behov

4.1 Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det
4.2 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
4.3 Skolarbetet är för svårt för mig

5 Utmaningar

5.1 I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det
5.2 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
5.3 Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan

6 Argumentation och kritiskt tänkande

6.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor
6.2 I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak
6.3 Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser

7 Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

7.1 I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
7.2 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
7.3 I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden

8 Grundläggande värden på skolan

8.1 Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar
8.2 I min skola respekterar vi varandras olikheter
8.3 I min skola respekterar elever och lärare varandra

9 Delaktighet och inflytande

9.1 Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
9.2 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
9.3 I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö

10 Ordningsregler

10.1 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
10.2 I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha
10.3 Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

11 Studiero

11.1 Jag har studiero på lektionerna
11.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
11.3 Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna

12 Trygghet

12.1 I min skola finns det elever som jag är rädd för
12.2 I min skola finns det personal som jag är rädd för
12.3 Jag känner mig trygg i skolan

13 Förhindra kränkningar

13.1 Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling
13.2 De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt
13.3 Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

14 Elevhälsa

14.1 Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär).
14.2 Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/ skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt.
14.3 På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kuratorn

15 Nöjdhet

15.1 Jag är nöjd med min skola som helhet
15.2 Jag skulle rekommendera min skola

Enkäter i pdf-format

Skolenkät elever 3-6

Skolenkät elever 7-9, gymnasium

Skolenkät föräldrar 1-9

Skolenkät föräldrar förskoleklass

Skolenkät personal (ej aktuell 2017)

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala