Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Bokomslag Vägledning för elevhälsan
Skolverket & Socialstyrelsen
2014
244

Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att
stärka den samlade elevhälsans arbete för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Vägledningen utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap. Den samlade elevhälsan ska främja alla elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande så att de uppnår utbildningens mål.

I och med skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för hälsan.

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare.

Share Button