Scroll To Top

Våra lektorer

Lektorer i kommunen har ett generellt mäklande uppdrag. som handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildning i Svedala kommun har tre lektorer med kommunövergripande uppdrag: Rebecka Lindberg, förskola, Cristian Abrahamsson, grundskola och Vilma Zela, gymnasium/vuxenutbildning.

Rebecka Lindberg

Rebecka Lindberg – lektor i Svedala kommun (2:39)

Jag heter Rebecka Lindberg och arbetar som lektor i Svedala kommun. En del av min tjänst består av undervisning i förskolan och en annan del är kommunövergripande. Den kommunövergripande delen består dels av mindre tidsbestämda projekt och dels mer omfattande arbete av processkaraktär. Till den senare kategorin hör de så kallade didaktiska forumen i förskolan. Syftet med forumen är främst att utveckla en didaktik på vetenskaplig grund i förskolan. Min uppgift är att stödja rektorer och utvecklingsledare i frågor om didaktikutveckling. Med utgångspunkt i uppdrag från förskolans ledningsgrupp (FLG) är min uppgift att planera, förankra och genomföra utvecklingsledarmöten med representanter från Svedalas förskolor.

Jag har arbetat som förskollärare sedan 2007 och har sedan dess arbetat på Värby och Hattstugans förskolor. Idag undervisar jag även barn från Rödluvans förskola.  Min licentiatutbildning genomförde jag på halvtid mellan 2014 och 2018 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Den ingick som en del i forsknings- och utvecklingsprojektet ”Små barns lärande” som Svedala kommun deltog i. Min studie om förskolans publika dokumentation ”Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur” publicerades i november 2018.

Min forskning

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.

 

 

Cristian Abrahamsson

Cristian Abrahamsson – lektor i Svedala kommun (3:15)

Jag heter Cristian Abrahamsson och arbetar som lektor i Svedala kommun. Det innebär att jag undervisar matematik och NO/Tk på Klågerupskolan årskurs 6-9 men också att jag jobbar kommunövergripande i Svedala. Just nu innebär det till största delen att jag ansvarar för kompetensutveckling hos våra förstelärare när det gäller vetenskaplig grund och att jag deltar i ULF – Utveckling, Lärande och Forskning, en försöksverksamhet för att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Jag har jobbat som lärare i Svedala kommun sedan 1995, först på Spångholmskolan/Baraskolan och sedan 2001 på Klågerupskolan. Mellan 2011 och 2019 var jag förstelärare i Svedala. Under åren 2015-2019 forskade jag på halvtid på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och publicerade min licentiatavhandling ”Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen” i maj 2019.

Jag vill förmedla att kunskap och utbildning är något viktigt och värdefullt samtidigt som det är roligt. Jag har alltid tyckt om skolan, både som elev och lärare, och vill att eleverna skall känna samma sak. Jag tycker att undervisning skall vara omväxlande och elevaktiv med tydliga mål och struktur. I NO lyfter jag gärna fram det naturvetenskapliga arbetssättet med många laborationer, i matematik undviker jag slentrianmässiga arbetsuppgifter med ständigt räknande.

Min forskning

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna?

I  studien ”Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen” får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin undervisning och hur de gör för att eleverna skall bli engagerade. Lärare har i upprepade enkäter, en så kallad Delfi-undersökning, och i fokusgruppintervjuer fått resonera om NO-undervisning, elevengagemang och vad elevernas engagemang innebär. Lärarnas beskrivningar har sedan analyserats ur ett perspektiv där engagemang definieras som elevers känslor, beteenden och kognitiva förmågor när de utför skolarbete.

Resultatet visar att lärarens förmåga att presentera spännande aspekter av naturvetenskap som fångar elevernas intresse är betydelsefullt för elevernas engagemang. Andra viktiga inslag i undervisningen är att eleverna görs delaktiga och att ämnesinnehållet anknyter till elevernas omvärld. Resultatet visar också att lärare och elever ömsesidigt påverkar varandra genom sitt engagemang och att det får betydelse för lärarens undervisning. Därmed blir också lärarens tolkning av elevernas engagemang viktig för vad som sker i klassrummet. Sammantaget visar studien att engagemang synliggör förhållandet mellan lärarens undervisning å ena sidan och elevernas intresse och motivation å andra sidan.

Genom ökad förståelse för elevernas engagemang ur flera olika perspektiv kan lärare inte bara väcka elevers nyfikenhet utan också skapa ett intresse för naturvetenskap som kan bli varaktigt. Det är viktigt att slänga ut en krok, men man får inte glömma att hala in.

Vilma Zela

Vilma Zela – lektor i Svedala kommun (2:20)

Jag heter Vilma Zela och arbetar som lektor i Svedala kommun. I mitt arbete som lektor finns  möjligheten att kombinera forskning, vetenskap och undervisning.

Tjänsten som lektor innefattar två delar. Den ena är undervisning i fysik och matematik på gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning, NFU. Den andra delen, som är kommunövergripande arbete, innebär huvudsakligen att utveckla didaktik i förskolor och skolor på vetenskaplig grund. För närvarande är didaktikutvecklingen inriktad mot fysik och NO–ämnen.

I mitt lektorsarbete ingår också att stödja rektorer och lärare med det akademiska skrivandet för att presentera utvecklingsarbeten i olika sammanhang, t.ex. konferenser.

Min arbetslivserfarenhet omfattar roller som lärare och forskare i skilda miljöer och länder .  Jag har undervisat både på universitets- och gymnasienivå (se bifogat CV).

Min forskning

2006 disputerade jag i fysik/nanoteknologi vid Lunds Universitetet. Min doktorsavhandling täcker områden såsom halvledarfysik och nanoteknik.

En lista av mina vetenskapliga publikationer finns här: https://lup.lub.lu.se/search/person/ftf-vze

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala