Scroll To Top

Alla ska lyckas

Politisk målsättning

Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt
Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultaten och där alla barn och elever ges möjligheter att lyckas.

Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun
Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt
Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov
Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera.

Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt arbetsmarknad i balans
Verksamheten ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatta studier och/eller arbete.

Verksamhetsidé

Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén är att den ska leda till högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos skolledare och personal. Vi utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har ett inkluderande förhållningssätt.

 • Vi arbetar med att synliggöra lärandet
 • Vi arbetar med delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang
 • Vi arbetar med att alla ska lyckas

Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation och både personal och elever ska se sitt lärande, vara delaktiga och få sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

Målbild

Alla ska ges möjlighet att lyckas

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Fokus för verksamhetsområde Utbildning

 • Resultatfokus
 • Ledarskapets betydelse
 • Medarbetarfokus
 • Kommunikation
 • Systemförståelse och betydelse

Målsättning för grundskola

 • SKA i verksamheten: Rektorerna ska utveckla sin kompetens att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete tillsammans med sin personal, vårdnadshavare och elever. Genom rektors ledarskap ska all personal därigenom utveckla förståelse för och aktivt medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan behöver hitta former och rutiner för kvalitetsarbetet, skapa delaktighet och integrera det i det dagliga arbetet.
 • Implementering av reviderade läroplaner: Rektor ska utveckla kunskaper och kompetenser inom digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling, effektivisera administrationen och utveckla och stärka elevernas lärandemiljö.
 • Lärande hela dagen: Rektor ska leda arbetet där lärare i skola och fritidshem utvecklar en fördjupad förståelse för fritidshemmets uppdrag utifrån läroplanen. Fritidshemmets uppgift ska vara synliggjort, känt och framträdande. Fritidshemmet ska arbeta systematiskt med kvalitetsarbete för att fler barn ska lyckas.
 • Utveckla en tillgänglig lärmiljö på skolan: Som ett led i arbetet med att alla ska lyckas ska vi utveckla god fysisk, pedagogisk och psykosocial lärmiljö i våra skolor. Skolan ska utformas för att passa den naturliga variation som finns bland alla människor. Vi ska arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med lärmiljöerna för att förbättra verksamheterna, så att lärmiljöerna möter olika behov. Rektor ska leda arbetet där lärare i skola och fritidshem utvecklar en fördjupad förståelse för tillgänglig lärmiljö. Rektor ska använda de tre olika områdena pedagogisk, fysisk och psykosocial lärmiljö för att följa upp, analysera och utveckla undervisning och utbildning.

Målsättning för gymnasium/ vuxenutbildning

 • Ökad kapacitet att ta emot fler elever på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, både lokaler och personella samt beredskap för flexibla kursutformningar.
 • Anpassa utbildningarna för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund.
 • Utveckla regionalt samarbete kring vuxenutbildning
 • Utveckla studie- och yrkesvägledningen, särskilt med fokus på nyanländas studier och vidare till arbetslivet.
 • Förstärka trygg skolmiljö
 • Fortsatt utveckling av extra anpassningar och riktat stöd på NFU.
 • Utvärdera och vid behov förstärka elevers inflytande över utbildningens utformning
 • Rekrytering, främst av lärare i svenska/svenska som andraspråk.
 • Utveckla kollegialt lärande för bedömning i en digital miljö, språkutvecklande arbetssätt samt tydliga instruktioner/planering som del av bedömning och att delge ansvar för det egna lärandet
 • Utveckla digital kompetens hos personal inom av skolverket givna kurser.
 • Förstärka styrning och ledning på NFU, särskilt inom vuxenutbildningen. Förtydliga ledningsgruppens roll och förstelärares uppdrag.

Nils Fredriksson Utbildning

De prioriterade pedagogiska utvecklingsområdena syftar till att ge eleverna högre måluppfyllelse:

 • Språkutveckling är central del av elevens utveckling och lärande. Under läsåret läggs särskilt fokus på språkutveckling.
 • Bedömning innefattar hur läraren gör uppgifter tydliga, återkopplar elevens kunskaper för att eleven skall utveckla goda kunskaper i varje ämne.
 • Studieteknik innefattar hur lärare, bibliotekarie och specialpedagog steg för steg introducerar och fördjupar olika studietekniker i respektive ämne.
 • IT/datorn som pedagogiskt hjälpmedel innefattar goda kunskaper om IT men framför allt hur IT/dator används som bra verktyg för lärande.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala