Scroll To Top

Stöd för utveckling

Du får dig tilldelat en hand – eleverna, föräldrarna, resurserna – och du kan och ska öka värdet. Och de som åstadkommer detta är lärarna. Lärare med höga förväntningar, som uppmuntrar elever att nå utmanande och värdefulla mål, och som gör det på ett omtänksamt och respektfullt sätt. Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där huret. Det är läraren som har en bra relation med eleven och ger rätt feedback så att eleven förstår vad som behövs för att utvecklas. Det är läraren som håller ordning i klassrummet och lär eleven rätt studieteknik. Allt detta är saker som Hattie har identifierat som bland det mest avgörande för att en elev ska lyckas i skolan.

Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg

Tankesmedjans Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg – Att synliggöra det synliga lärandet är tänkt att användas som en utgångspunkt för diskussion och utvecklingsarbete på enskilda skolor, oavsett skolform.:

  • SkärmavbildBegrepp
  • Kartläggningsverktyg
  • Synliggöra lärandet för kollegor
  • Synliggöra lärandet för barnen
  • Synliggöra lärandet för eleverna
  • Forskning om och tillämpning av bedömning för lärande
  • Hur påverkas elever av summativa och formativa bedömningar

 

Lärmoduler om synligt lärande -undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.  Varje lärmodul består av fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse
Moment B – kollegialt arbete
Moment C – aktivitet
Moment D – gemensam uppföljning

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete. Läs Forskning i korthet -
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal  kommer ni att arbeta med hur vi kan utveckla elevernas förmåga att ta ansvar och styra det egna lärandet. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet. Det är en paraplyterm som inkluderar samarbets- och samlärande, kamrathandledning, handledning av yngre kamrater och andra former av lärande där kamrater hjälper varandra. I
Gå till lärmodul
Hur kan eleverna stödja varandras lärande? När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att göra självbedömningar kan stärkas genom ett
Gå till lärmodul
Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) I lärmodulen från ni arbeta med alignment-planering, att ge ett verktyg för att tydliggöra samband mellan syfte och mål, innehåll, krav, undervisning och bedömning. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Återkoppling på prestationer är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna. Enligt Hattie kommer den viktigaste återkopplingen från eleven till läraren (och inte från läraren till eleven!) och bidrar till att synkronisera undervisning och lärande, men det vi ska titta på
Gå till lärmodul
Lärmodulen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning och: Lära oss om undervisning som fungerar Engagera eleverna i arbetet med att engagera eleverna Ta fram kriterier för att kunna få syn på
Gå till lärmodul
Vad ska eleverna lära sig? I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet
Gå till lärmodul
Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att introducera kooperativt lärande i klassrummet. Genom att arbeta kooperativt tränar vi dem att arbeta tillsammans och att ta ansvar. Lära oss om kooperativt lärande – varför och hur
Gå till lärmodul
Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att arbeta med modellande arbetssätt. Genom att modella för eleverna kan vi hjälpa och stödja dem tills de på egen hand klarar av det som de inte tidigare
Gå till lärmodul
Hur ska eleven göra för att komma vidare? Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga
Gå till lärmodul
Vad kan de redan? Undervisningen bör utformas så att det framgår både för lärare och för elever i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått dvs. var de befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen är en del
Gå till lärmodul
Göran Svanelid har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor, ”The Big 5″, som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, för att hjälpa eleverna att nå målen. De
Gå till lärmodul
Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal ska ni få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning. Ni kommer dels att ta fram kriterier för att få syn på elevernas förändrade kunnande och för att pröva och utvärdera de förändringar som ni gör
Gå till lärmodul
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att
Gå till lärmodul
Lärmodul 1 - varför skolprestationer är av betydelse MOMENT A - vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda
Gå till lärmodul
Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Skollagen föreskriver att "Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som
Gå till lärmodul

 

Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning

På denna sida finner du en kunskapsöversikt, av Andreia Balan och Anders Jönsson. För varje kapitel och strategi i översikten finns en tillhörande lärmodul för kollegialt lärande. Utöver detta finner du länkar till ett antal filmade seminarier med Andreia Balan i Kommunförbundet Skånes seminarieserie där hon går igenom grunderna i bedömning för lärande.

Annat stödmaterial

Share Button

4 reaktioner på ”Stöd för utveckling”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala