Scroll To Top

Stöd för utveckling

I en inkluderande skola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna, att olikhet ses som en tillgång.

Lärmoduler om inkludering – trygghet, inflytande, delaktighet och bemötande

En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.  Varje lärmodul består av cykler med fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse
Moment B – kollegialt arbete
Moment C – aktivitet
Moment D – gemensam uppföljning

Syftet är att ni ska få lära er om vad inkludering och delaktighet innebär, att planera undervisning som aktiverar alla elever och att fortsätta utvärdera och följa era framsteg för att utveckla elevernas engagemang för lärande och förmåga att ta ansvar och: Lära oss
Gå till lärmodul
Läxor har generellt låg effekt på elevers lärande. Lägst effekt har läxor på unga elevers lärande och högst på redan högpresterande gymnasieelevers lärande. Rätt utformade och med formativ återkoppling kan läxor stödja elevers lärande. Men att ge läxor utan att läraren aktivt diskuterar
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal är syftet att lyfta elevperspektivet dels genom att ta del av vad styrdokument och forskning säger och dels genom att arbeta med elevinflytande, elevers delaktighet och engagemang och med värdeskapande pedagogik. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
Syftet är att introducera entreprenöriell kompetens och värdeskapande pedagogik som begrepp, att prova på entreprenöriellt lärande i undervisningen och utvärdera effekterna av dessa på elevernas engagemang och förmåga att ta ansvar och: Lära oss om om entreprenöriell kompetens Planera en lektion med entreprenöriella inslag Använda kriterier
Gå till lärmodul
Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Sverige har dessutom skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka
Gå till lärmodul
Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev handlar om att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Elevens förtroende för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda studieresultat. Hattie poängterar vikten av relationell
Gå till lärmodul
Källkritik för yngre elever Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få lära er om vad inkludering och delaktighet innebär, att planera undervisning som aktiverar alla elever och att fortsätta utvärdera och följa era framsteg för att utveckla elevernas engagemang för lärande och förmåga att ta ansvar och: Lära oss
Gå till lärmodul
Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra. Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett
Gå till lärmodul
Utveckla lärandet i en digital och inkluderande miljö (Grundsärskolan i Mölndal) Lärmoduler riktar sig till dig som undervisar elever som är inskrivna i grundsärskolan och har två fokusområden: – funktionsnedsättningar – bedömning Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Det här studiepaketet vänder sig till dig som vill veta mer om vad funktionsnedsättningen utvecklingsstörning kan innebära. Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola
Gå till lärmodul
Syftet är att introducera entreprenöriell kompetens och värdeskapande pedagogik som begrepp, att prova på entreprenöriellt lärande i undervisningen och utvärdera effekterna av dessa på elevernas engagemang och förmåga att ta ansvar och: Lära oss om värdeskapande pedagogik Planera en lektion med mottagare Använda kriterier för att
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att ta del av
Gå till lärmodul
Öka förståelsen för NPF (SPSM) Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn
Gå till lärmodul
Lärmodulen ”Språklig sårbarhet” är framtagen av Annelie Rantzow, Linda Tuvegård, Ulrika Trivin och Emma Gullin, Språkteamet i barn- och elevhälsan. I Språkteamet ingår två specialpedagoger och två logopeder. Lärmodulen uppdaterades senast 20-01-15 och kommer ej uppdateras därefter. Vi hänvisar till SPSM:s "Studiepaket språkstörning". 
Gå till lärmodul

Annat stödmaterial

Share Button

En reaktion på ”Stöd för utveckling”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala