Kvutis Kvalitet och Utveckling i Svedala
Utbildning på vetenskaplig grund

Lektorsgruppen delar regelbundet möjligheter, erbjudanden, händelser och material som stöd för arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

 

Idag får du:

 • en inblick i lektorernas arbete just nu
 • ett erbjudande om stöd kring forskning om digitaliserad undervisning
 • tips på aktuella konferenser och föreläsningar om undervisning på vetenskaplig grund
 • ta del av filmer om undervisning på vetenskaplig grund

En inblick i lektorernas arbete

Vilma Zela: 
Didaktikutveckling på Aggarpsskolan: Under våren är tre träffar inplanerade (7 april, 5 maj, 2 juni)  med  NO-lärare på Aggarpskolan inom projektet didaktikutveckling i fysik. Syftet med träffarna är att informera om och diskutera  forskning i fysikdidaktik för att sedan tillämpa den i egen undervisning. Dessutom genom kollegialt lärande lyfta fram exempel som fungerar bra i undervisningen och ge möjlighet att inspirera och dela erfarenheter med varandra. Den 7april  kommer bland annat vardagliga föreställningar av fysikaliska begrepp/fenomen inom ett vald specifikt fysikområde, att diskuteras och olika demonstrationer, laborationer och experiment i det valda området ska presenteras och granskas.

Lärarnas skolutvecklingskonferens: Vilma arbetar tillsammans med arbetsgruppen för Lärarnas skolutvecklingskonferens och agerar som samtalsledare under konferensen den 16 april 2021.

Ansvarig för konferenser: Vilma är ansvarig för att utveckla en återkommande konferens om undervisning på vetenskaplig grund i Svedala kommun. Tanken med konferensen är att erbjuda en plattform för verksamheter att dela, diskutera och ta del av undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Rebecka Lindberg:

Didaktikutveckling i förskolan: Som en del av förskolans kommunövergripande mål att gå från att känna till läroplanen till att göra läroplanen har förskollärare och barnskötare deltagit i fokusgruppsintervjuer. Rebecka har, tillsammans med våra externa processledare i KReducation, analyserat  och dragit slutsatser utifrån intervjuerna. I höst kommer nya fokusgruppsintervjuer att genomföras, och då är syftet att titta efter de eventuella förflyttningar som görs.

 

Utvecklingsledarmöten: Utvecklingsledargruppen träffas en gång i månaden, och leds av Rebecka. Utvecklingsgruppen arbetar med att vända blicken mot den egna rollen som förskollärare ur olika perspektiv. Just nu är fokus på maktpositioner och att synliggöra den asymmetriska relationen mellan vuxna och barn.

 

Inflytande och delaktighet på Bara backar: Rebecka stödjer arbetet med inflytande och delaktighet på Bara backar, genom att vara med som bollplank på möten med rektor och förskollärare som utsetts till aktionsforskare i processen. 

 

Anknytning med MAU: Rebecka är ansvarig för Svedala kommuns anknytning till Malmö universitet. Anknytningen kommer att innebära ett ömsesidigt utbyte med universitetet, och bland annat ge lektorerna tillgång till universitets forskningsdatabaser.

 

Cristian Abrahamsson:

Matematikundervisning på Naverlönnskolan: Cristian kommer att genomföra tre ämnesarbetslagsträffar om matematikundervisning på Naverlönnskolan. Träffarna kommer att behandla elevers matematiksvårigheter, matematikängslan, motivation och hur undervisningen kan främja elevernas kreativitet i matematik.

 

Ansvarig för fortbildning: Cristian är ansvarig för att utveckla en återkommande fortbildning för lärare i förskola och skola som har särskilda utvecklingsuppdrag. Fortbildningen syftar till att ge insikter och redskap för ett mäklande förhållningssätt, och att finna, värdera och tillämpa forskning om undervisning.

Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund

Som ett led i att stödja förskolor och skolor i digitalisering av undervisning, har lektorerna gjort en första inventering av vilken aktuell forskning som finns om digitaliserad undervisning i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Då förskolor och skolor har olika behov har lektorerna tagit fram ett erbjudande som är tänkt att utgå ifrån respektive verksamhets behov.

Erbjudande till rektorer i Svedala kommun

1. Skolledare i Svedala kommun kan beställa en konsultation med någon av våra lektorer. Mötet syftar till att tillsammans komma fram till och tydliggöra behovet som förskolan/skolan har kring digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund. Är du som skolledare intresserad kan du skriva till lektor@svedala.se.

2. Utifrån det klargjorda behovet - finner, värderar och sammanställer lektor relevant forskning till förskolan/skolan

Omvärlden - aktuella konferenser och föreläsningar

Omvärldsbevakning är viktigt, men kan vara svårt att hinna med som skolledare. I lektorernas uppdrag ingår att omvärldsbevaka forskning, litteratur, konferenser och föreläsningar inom området undervisning på vetenskaplig grund, och dela det här:

 

Lärarnas skolutvecklingskonferens 16 april 2021

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

 

Tid: 16 april, fredag, 9:00-16:00. Konferensen är digital och kostnadsfri!

 

Svedala kommun representeras av fyra bidrag i årets upplaga av lärarnas skolutvecklingskonferens: 

 • ”Ett undersökande tillvägagångssätt - vägen till förbättring på Roslättsskolan” - Roslättskolan presenterar.
 • ”Stationsarbete – ett arbetssätt för att genomföra kartläggningarna och för att anpassa och utmana i den ordinarie förskoleklassundervisningen” - Kyrkskolan presenterar.
 • ”Didaktiska nätverk – samverkan språkinriktad och kunskapsutveckling genom case-metodik” - Aggarpsskolan, är en del av arbetet.
 • ”Att organisera praktiknära skolforskning som ömsesidigt samarbete lärosäteskolor” - Nils Fredriksson Utbildning, är en del av arbetet.

36 bidrag från hela Skåne kommer att presenteras. Alla skolformer är med.

 

På konferensen kommer ni också lyssna på:

 • Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. I sin föreläsning Vad gör framgångsrika skolor? beskriver och analyserar han fenomenet skolframgång.
 • Maria Wiman – Sveriges bästa lärare 2019 och författare bakom boken Värdeskapande lärande. I sin föreläsning varvar hon exempel från sin egen lärarpraktik med forskning om motivation och värdeskapande studier.

Anmäl dig här.

Mer information om konferensen: hittar du här. 

Deltagare om tidigare konferenser:  

 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg 12-18 april 2021

Det är vetenskapsfestivalen i Göteborg (12-18 april) med olika online-aktiviteter för elever och lärare. Det finns en online-lärarkonferens också...
Allt är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Läs mer här.

• Skolprogrammet: 12-16 april

• Lärarkonferensen: 13 april

• Forum för forskningskommunikation: 14 april

• Publika programmet: 14-18 april

 

RUC-digitala föreläsningar

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap.  RUC erbjuder återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället.

 

Under pandemin är mötesplats RUC ett digitalt forum. Föreläsningar och diskussioner kommer att ske via Zoom. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till ca 200. Om du är anmäld och får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Träffarna är kostnadsfria.

 

Aktuell föreläsning:

 • Gymnasieskola på distans och grundskola i standby. Skolpersonals erfarenheter av sitt arbete i skolan under Coronavåren 2020. Måndagen den 26 april kl. 15.00-16.00 via Zoom, Ola Holmström. Anmäl dig här.

Filmer om vetenskaplig grund

Slutligen vill vi dela fyra filmer där du får möta Svedala kommuns lektorer. Den första filmen är tänkt som ett underlag för kollegiala diskussioner kring undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I de övriga tre filmerna presenterar våra lektorer sig själva, sin bakgrund och forskning.

 

I filmen Vetenskaplig grund – med lektorerna i Svedala kommun får du en introduktion till vad vetenskaplig grund innebär, några viktiga begrepp, samt några av de utmaningar vi behöver ta oss an för att leva upp till skollagen.

I filmerna Vilma Zela - lektor i Svedala kommun, Rebecka Lindberg - lektor i Svedala kommun och Cristian Abrahamsson - lektor i Svedala kommun presenterar lektorerna sig själva och berättar om bakgrund och studier.

Ändra i din prenumeration    |    Visa som webbsida
Facebook Twitter