Scroll To Top

Alla ska lyckas

I Svedala kommun arbetar vi för att alla ska lyckas. Alla barn, alla elever, all personal, all ledning, förvaltning och huvudman, ska lyckas att uppfylla det uppdrag som staten ålägger oss och som kan sammanfattas i de övergripande målen för respektive skolform.

Alla ska lyckas

Normer och värden

 • Våra förskolor, skolor och fritidshem uppfyller målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar.
 • Våra förskolor, skolor och fritidshem arbetar enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med normer och värden.
 • Varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Kunskap

 • Våra förskolor uppfyller målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 • Våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning uppfyller målen för de kunskaper varje elev ska utveckla.
 • Våra förskolor, skolor och fritidshem samt vuxenutbildningen arbetar enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med kunskap, utveckling och lärande.

Ansvar och inflytande

 • Våra förskolor, skolor och fritidshem uppfyller målen för barns och elevers inflytande samt elevers ansvar
 • Varje förskole-och skolenhet har fungerande rutiner för hur barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och ta ansvar för förskole- respektive skolmiljön.
 • Vid varje förskole- och skolenhet finns det ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna samt möjlighet att för elevföreträdare att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse.

Samverkan förskola/skola och hem

 • Vid varje förskole- och skolenhet finns det ett eller flera forum för samråd med vårdnadshavarna.
 • Varje enhet har fungerande rutiner för samverkan och fortlöpande dialog med föräldrarna om barn och elevers trivsel, utveckling och lärande.

Övergång och samverkan

 • Ett fungerande samarbete finns till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande mellan de olika skolformerna och med fritidshemmet.

Skolan, omvärlden och utbildningsval

 • Enheterna tillgodoser varje elevs behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

Betyg och bedömning

 • Alla elever är informerade om på vilka grunder betyg ges, dvs. ämnenas och kursernas mål och kunskapskrav.

Rektors ansvar

 • Rektor är pedagogisk ledare och inriktar verksamheten mot de nationella målen? Rektor tar ansvar för skolans resultat och att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de nationella målen.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala