Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet

Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
Skolverket
2012
54

Dessa allmänna råd och kommentarer vänder sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Syftet med råden är därför att underlätta för och ge vägledning till huvudmännens samt förskole- och skolenheternas kvalitetsarbete så att det stödjer arbetet för en ökad måluppfyllelse. Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd och inspiration för skolhuvudmän, förskolechefer och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Share Button