Scroll To Top

Ämnen och kursplaner

Här finner du en förteckning över ämnena i Lgr11. Varje ämne är indelat i fyra flikar:

 • Varför
 • Förmågor & krav
 • Innehåll
 • Stöd

Under första fliken finner du en förklaring till ämnets roll och syfte i skolan. Under andra fliken presenteras de färdigheter som ska utvecklas i ämnet, och hur dessa är sammankopplade med kunskapskraven. I den tredje fliken finner du det centrala innehållet för ämnet och i den fjärde och sista fliken hittar du stöd, länkar och annat som kan vara till hjälp.

Nedanstående del är på väg att färdigställasFärdigställd

Klar till och med “Kemi”

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/ utvecklat/ välutvecklat bildspråk och delvis/ relativt väl/ väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak / ett relativt väl fungerande och varierat sätt / ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak / ett relativt väl /ett väl fungerande sätt

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt / utvecklatvälutvecklat bildspråk och delvis / relativt väl / väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sättrelativt väl fungerande och varierat sättväl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar dåprövar och omprövar dåprövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt / relativt väl fungerandeväl fungerande sätt.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/ utvecklat/ välutvecklat bildspråk och delvis/ relativt väl/ väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak / ett relativt väl fungerande och varierat sätt / ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak / ett relativt väl /ett väl fungerande sätt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt / utvecklatvälutvecklat bildspråk och delvis / relativt väl / väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sättrelativt väl fungerande och varierat sättväl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar dåprövar och omprövar dåprövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt / relativt väl fungerandeväl fungerande sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla / utveckla delvis egna  / utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt / formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt / formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss / relativt god / god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enklautvecklade / välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla / utveckla delvis egnautveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt / formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss / relativt godgod anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla / utvecklade välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla / förhållandevis komplexa / komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl utvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt / utvecklat / välutvecklat sätt med viss / relativt god / god användning av ämnesspecifika begrepp.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Bildframställning

ÅRSKURS 1-3

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

ÅRSKURS 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

ÅRSKURS 7-9

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Redskap för bildframställning

ÅRSKURS 1-3

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

ÅRSKURS 4-6

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

ÅRSKURS 7-9

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Bildanalys

ÅRSKURS 1-3

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

ÅRSKURS 4-6

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

ÅRSKURS 7-9

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehålletdet huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljerhelheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form /  i enkel formöversiktligt redogöra för och kommentera innehållet / och detaljer / och detaljer samt genom att med godtagbarttillfredsställandegott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven / i viss utsträckning / i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi / strategierstrategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans / på ett relevant sätt  /  på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer / det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer / såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt / välgrundat / välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart / tillfredsställande / gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven / i viss utsträckning / i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi / strategier / strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans / på ett relevant sätt / på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

KUNSKAPSKRAV 4-6

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar / enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängandeenkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla / enkla  / förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar / enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar / enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi / några olika strategier / flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

KUNSKAPSKRAV 7-9

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande / relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. / relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla / välgrundade / välgrundade  förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt / tydligt och med visst flyttydligt och med flyt samt i någon mån anpassat / med viss anpassning / med viss anpassning  till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande / fungerande / väl fungerande strategier som i viss mån löser problem / löser problem / löser problem i och förbättrar interaktionen / / och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

KUNSKAPSKRAV 4-6

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar / enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängandeenkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla / enkla  / förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar / enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar / enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi / några olika strategier / flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

KUNSKAPSKRAV 7-9

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande / relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. / relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla / välgrundade / välgrundade  förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt / tydligt och med visst flyttydligt och med flyt samt i någon mån anpassat / med viss anpassning / med viss anpassning  till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande / fungerande / väl fungerande strategier som i viss mån löser problem / löser problem / löser problem i och förbättrar interaktionen / / och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

KUNSKAPSKRAV 4-6

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven / i viss utsträckning / i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi / strategier / strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans / på ett relevant sätt / på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

/- – -/

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi / några olika strategier / flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

KUNSKAPSKRAV 7-9

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven / i viss utsträckning / i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi / strategier / strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans / på ett relevant sätt / på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

/- – -/

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande / fungerande / väl fungerande strategier som i viss mån löser problem / löser problem / löser problem i och förbättrar interaktionen / / och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kommenterar i enkel form / i enkel form /  översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven diskuterar översiktligt / utförligt / utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla / välutveckladevälutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Kommunikationens innehåll

ÅRSKURS 1-3

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

ÅRSKURS 4-6

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

ÅRSKURS 7-9

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa — reception

ÅRSKURS 1-3

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

ÅRSKURS 4-6

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

ÅRSKURS 7-9

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

ÅRSKURS 1-3

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

ÅRSKURS 4-6

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

ÅRSKURS 7-9

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss /relativt god /god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla / utvecklade / välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss / relativt godgod anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla / utvecklade / välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla / utveckladevälutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss / relativt god /god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla / utvecklade / välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss / relativt god / god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla / utvecklade / välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla / utvecklade / välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov..

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang med viss / relativt godgod koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Mat, måltider och hälsa

ÅRSKURS 1-6

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Måltidens betydelse för gemenskap.

ÅRSKURS 7-9

 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
Konsumtion och ekonomi

ÅRSKURS 1-6

 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

ÅRSKURS 7-9

 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
Miljö och livsstil

ÅRSKURS 1-6

 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

ÅRSKURS 7-9

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del / relativt väl / väl  till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del / relativt väl / väl sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del / relativt väl / väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del / relativt väl / väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt / relativt väl fungerande sätt / väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss / relativt god / god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med viss / relativt god / god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss / relativt god / god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss / relativt god / god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan ge enkla /utvecklade / välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla / utvecklade / välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Rörelse

ÅRSKURS 1-3

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

ÅRSKURS 4-6

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.

ÅRSKURS 7-9

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil

ÅRSKURS 1-3

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

ÅRSKURS 4-6

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

ÅRSKURS 7-9

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
Friluftsliv och utevistelse

ÅRSKURS 1-3

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

ÅRSKURS 4-6

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

ÅRSKURS 7-9

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak  / relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss / förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt och för enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag / ge något förslag / ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande / relativt välvälfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning / förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera / formulera / formulera enkla matematiska modeller som / som efter någon bearbetning / kan  tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda / utvecklade och relativt väl underbyggda / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag / ge något förslag / ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända  / bekanta / nya sammanhang på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända / bekanta / nya sammanhang på ett i huvudsak / relativt välväl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande / ändamålsenliga / väl fungerande matematiska metoder med viss / relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande / gott / mycket gott resultat.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande / ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med viss / relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande / gott / mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss / förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt / för resonemangen framåt / väl för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning / förhållandevis god anpassning / god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt / som för resonemangen framåtsom för resonemangen framåt och födjupar och breddar dem.

Föra och följa matematiska resonemang

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss / förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt / för resonemangen framåt / väl för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss / förhållandevis god / god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt / som för resonemangen framåt / som för resonemangen framåt och fördjupar och breddar dem.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Taluppfattning och tals användning

ÅRSKURS 1-3

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

ÅRSKURS 4-6

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

ÅRSKURS 7-9

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Algebra

ÅRSKURS 1-3

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

ÅRSKURS 4-6

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

ÅRSKURS 7-9

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
Geometri

ÅRSKURS 1-3

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

ÅRSKURS 4-6

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

ÅRSKURS 7-9

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Sannolikhet och statistik

ÅRSKURS 1-3

 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

ÅRSKURS 4-6

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

ÅRSKURS 7-9

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Samband och förändringar

ÅRSKURS 1-3

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

ÅRSKURS 4-6

 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

ÅRSKURS 7-9

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
Problemlösning

ÅRSKURS 1-3

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

ÅRSKURS 4-6

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

ÅRSKURS 7-9

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

KUNSKAPSKRAV 7-9 inom ramen för språkval

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet / det huvudsakliga

innehållet och uppfatta tydliga detaljer / helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form / i enkel form / översiktligt redogöra för och kommentera innehållet / och detaljer / och detaljer samt genom att med godtagbart / med tillfredsställande / med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven / i viss utsträckningi viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi / strategier / strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans / på ett relevant sätt / på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrifta

KUNSKAPSKRAV 7-9 inom ramen för språkval

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar /  enkelt,

relativt tydligt och till viss del sammanhängandeenkelt, relativt

tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla / enkla / enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar / enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningarenkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon / några olika / flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

KUNSKAPSKRAV 7-9 inom ramen för språkval

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi / i

viss utsträckning välja och använda sig av strategier / i viss

utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

[- – -]

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi / några strategierflera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

KUNSKAPSKRAV 7-9 inom ramen för språkval

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar / enkelt,

relativt tydligt och till viss del sammanhängande / enkelt, relativt

tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla / enkla / enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar / enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar / enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon / några olika / flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen..

 
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

KUNSKAPSKRAV 7-9 inom ramen för språkval

Eleven kommenterar i enkel form / i enkel form / översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Kommunikationens innehåll

ÅRSKURS 4-9  inom ramen för språkval

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Lyssna och läsa — reception

ÅRSKURS 4-9  inom ramen för språkval

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

ÅRSKURS 4-9  inom ramen för språkval

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt / utvecklat / välutvecklat i skrift med viss språklig variation / relativt god språklig variation / god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet / med relativt god säkerhet / med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt / relativt tydligt / tydligt innehåll och viss / relativt godi huvudsak fungerande språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla / utvecklade / välutvecklade beskrivningar och enkel / utvecklad / välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt / utvecklat / välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak / relativt väl / väl fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda / utvecklade och relativt väl underbyggda / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt / utvecklat / välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del / relativt väl / väl upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss / relativt god / god tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt / utvecklat / välutvecklat beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan med en i huvudsak fungerande / ändamålsenligändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt / utvecklatvälutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåtför samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla / utvecklade / välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande / relativt väl fungerandeväl fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss / relativt god / god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla / utvecklade / välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt / utvecklat / välutvecklat i skrift med viss språklig variation / relativt god språklig variation / god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet / med relativt god säkerhet / med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla / utveckladevälutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt relativt tydligt / tydligt innehåll och viss relativt god / i huvudsak fungerande språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla utvecklade välutvecklade beskrivningar och enkel utvecklad välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt / utvecklat välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak / relativt väl / väl fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda / utvecklade och relativt väl underbyggda / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt utvecklat välutvecklat i skrift med viss språklig variation / relativt god språklig variation / god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med vissmed relativt god med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla / utvecklade välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt relativt tydligt / tydligt innehåll och viss relativt god / i huvudsak fungerande språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla / utvecklade välutvecklade beskrivningar och enkel utvecklad välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt utvecklat välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak / relativt väl / väl fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst / relativt gott / gott flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska / utvecklade  välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till / med relativt god koppling till / med god koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande / god / mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan läsa olika texter med flyt / gott flyt / mycket gott flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligtändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla / utveckladevälutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling / relativt god kopplinggod koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande / godmycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt / välutvecklade väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt / utvecklat / välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del / relativt välväl upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss / relativt god / god tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt / utvecklatvälutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan med en i huvudsak fungerande /ändamålsenlig / ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt / utvecklat välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del / utvecklade ochvälutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla / utvecklade / välutvecklade  muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande / relativt väl fungerande / väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss relativt god / god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss delutvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla utvecklade välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Läsa och skriva

ÅRSKURS 1-3

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

ÅRSKURS 4-6

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

ÅRSKURS 7-9

 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Tala, lyssna och samtala

ÅRSKURS 1-3

 • Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

ÅRSKURS 4-6

 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

ÅRSKURS 7-9

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
Berättande texter och sakprosatexter

ÅRSKURS 1-3

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

ÅRSKURS 4-6

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

ÅRSKURS 7-9

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Språkbruk

ÅRSKURS 1-3

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

ÅRSKURS 4-6

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Synonymer och motsatsord.

ÅRSKURS 7-9

 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kultur och samhälle

ÅRSKURS 1-3

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

ÅRSKURS 4-6

 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

ÅRSKURS 7-9

 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån / relativt säkertsäkert rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av / kan även spela övervägande delar avkan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang / ackompanjeraackompanjera på ett ackordinstrument med några ackord / några ackord med flytackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming / med relativt god timing och med relativt passande karaktärmed god timing och med passande karaktär.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss / relativt godgod säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss / relativt god / god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst / relativt gott / gott flyt. Eleven anpassar i viss mån / relativt väl / väl sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del / i relativt hög grad / i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis / relativt väl / väl fungerande teknik och i viss mån / / passande karaktär. Eleven kan då bidra till att // bearbeta och tolka musiken till ett / delvis personligtpersonligt musikaliskt uttryck.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa // musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en / sättas samman till en i vissa delar / sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till //att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva / pröva och ompröva / pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form / efter någon bearbetning har en fungerande form / fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån / relativt väl / väl samspelar.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt / utvecklatvälutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss / relativt god / god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss / relativt god / god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan även ge enkla / utvecklade / välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och bidra med / ge / ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss / relativt hög / hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss / relativt god / god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 
Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Musicerande och musikskapande

ÅRSKURS 1-3

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

ÅRSKURS 4-6

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.

ÅRSKURS 7-9

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
Musikens verktyg

ÅRSKURS 1-3

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken.

ÅRSKURS 4-6

 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

ÅRSKURS 7-9

 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Musikens sammanhang och funktioner

ÅRSKURS 1-3

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

ÅRSKURS 4-6

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

ÅRSKURS 7-9

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss / relativt godgod anpassning till sammanhanget.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla / utvecklade / välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt / för diskussionerna framåt / för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande / fungerande / väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla / utvecklade / välutvecklade texter och andra framställningar med viss / relativt god / god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

KUNSKAPSKRAV 1-3

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formulera / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag / ger förslag som efter någon bearbetning / ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla  / utvecklade / välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formulera / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det / efter någon bearbetning / går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla / utvecklade / välutvecklade slutsatser med viss / relativt god / god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge / ger / ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras // och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven enkla / utvecklade / välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa/ förklara och visa på enkla samband inom dessa / förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med viss / relativt god / god användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också beskriva och ge exempel / förklara och visa på samband / förklara och visa på mönster på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel / visar på samband kring / visar på mönster i på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa / förklara och visa på samband inom dessa / förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med viss / relativt god / god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt välvälutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara / förhållandevis komplexakomplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara / förhållandevis komplexa / komplexa ekologiska samband och ger exempel / förklarar och visar på samband kringförklarar och generaliserar kring  på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på / visar på fördelar och begränsningar / visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva / förklara och visa på samband mellan / förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

NO

Året runt i naturen

ÅRSKURS 1-3

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa

ÅRSKURS 1-3

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Kraft och rörelse

ÅRSKURS 1-3

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Material och ämnen i vår omgivning

ÅRSKURS 1-3

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap

ÅRSKURS 1-3

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt

ÅRSKURS 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

BIOLOGI

Natur och samhälle

ÅRSKURS 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

ÅRSKURS 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Kropp och hälsa

ÅRSKURS 4-6

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

ÅRSKURS 7-9

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Biologin och världsbilden

ÅRSKURS 4-6

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

ÅRSKURS 7-9

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt

ÅRSKURS 4-6

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

ÅRSKURS 7-9

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss / relativt god / god anpassning till sammanhanget.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla / utvecklade / välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt / för diskussionerna framåt / för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande / fungerande / väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla / utvecklade / välutvecklade texter och andra framställningar med viss / relativt god / god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

KUNSKAPSKRAV 1-3

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formulera / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag / ger förslag som efter någon bearbetning / ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla / utvecklade / välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formulera / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det / efter någon bearbetning / går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak / ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla / utvecklade / välutvecklade slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge / ger / ger  förslag på hur undersökningarna kan förbättras //och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.  Dessutom gör eleven enkla / utvecklade / välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysiklaiska samband i naturen och samhället

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa/ förklara och visa på enkla samband inom dessa / förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag  med viss / relativt god / god användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del / utvecklade och / välutvecklade och väl  underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel / förklara och visa på samband / förklara och visa på mönster på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel / visar på samband kring / visar på mönster i på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande goda mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa / förklara och visa på samband inom dessa / förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med viss / relativt god / god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara / förhållandevis komplexa / komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak  / relativt väl / väl fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på / förklara och visa på samband kring  / förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del /utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på / visar på fördelar och begränsningar visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva förklara och visa på samband mellan / förklara och generalisera kring  några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

NO

Året runt i naturen

ÅRSKURS 1-3

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa

ÅRSKURS 1-3

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Kraft och rörelse

ÅRSKURS 1-3

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Material och ämnen i vår omgivning

ÅRSKURS 1-3

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap

ÅRSKURS 1-3

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt 1-3

ÅRSKURS 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

FYSIK

Fysiken i naturen och samhälle

ÅRSKURS 4-6

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

ÅRSKURS 7-9

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
Fysiken och vardagslivet

ÅRSKURS 4-6

 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

ÅRSKURS 7-9

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
Fysiken och världsbilden

ÅRSKURS 4-6

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

ÅRSKURS 7-9

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Fysikens metoder och arbetssätt

ÅRSKURS 4-6

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

ÅRSKURS 7-9

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåtför samtalen och diskusionerna framåtför samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss / relativt godgod anpassning till sammanhanget.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla / utveckladevälutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt / för diskussionerna framåtför diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del / utvecklade och relativt välvälutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak / relativt välväl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla / utveckladevälutvecklade texter och andra framställningar med viss / relativt godgod anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

KUNSKAPSKRAV 1-3

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formuleraformulera enkla frågeställningar och planeringar som det / efter någon bearbetning / går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande / ändamålsenligtändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som / ger förslag som efter någon bearbetning / ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla / utveckladevälutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera / formuleraformulera enkla frågeställningar och planeringar som det / efter någon bearbetning / går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande / ändamålsenligtändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla / utveckladevälutvecklade slutsatser med viss / relativt godgod koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enklautvecklade / välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet  //i relation till möjliga felkällor och bidrar till att ge förslag / ger förslag / ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras // och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven enkla / utveckladevälutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva / förklara och visa på enkla samband inomförklara och visa på enkla samband inom dessa // och något gemensamt drag med viss användning / relativt god användning / god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla / utvecklade / välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del / utvecklade och relativt välvälutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande / goda mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva / förklara och visa på samband inom  / förklara och visa på samband inom dessa //och något generellt drag med viss / relativt godgod användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del / utvecklade och relativt välvälutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara / förhållandevis komplexa /  kompexa kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara / förhållandevis komplexa / komplexa kemiska samband och ger exempel på / förklarar och visar på samband mellanförklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och välunderbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på / visar på fördelar och begränsningar hosvisar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan beskriva och ge exempel / förklara och visa på samband mellanförklara och generaliser på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

NO

Året runt i naturen

ÅRSKURS 1-3

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa

ÅRSKURS 1-3

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Kraft och rörelse

ÅRSKURS 1-3

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Material och ämnen i vår omgivning

ÅRSKURS 1-3

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap

ÅRSKURS 1-3

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt

ÅRSKURS 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

KEMI

Kemin i naturen

ÅRSKURS 4-6

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

ÅRSKURS 7-9

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället

ÅRSKURS 4-6

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

ÅRSKURS 7-9

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Kemin och världsbilden

ÅRSKURS 4-6

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

ÅRSKURS 7-9

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
Kemins metoder och arbetssätt

ÅRSKURS 4-6

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

ÅRSKURS 7-9

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

SO

Att leva tillsammans

ÅRSKURS 1-3

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet

ÅRSKURS 1-3

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i världen

ÅRSKURS 1-3

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten

ÅRSKURS 1-3

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

GEOGRAFI

Livsmiljöer

ÅRSKURS 4-6

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

ÅRSKURS 7-9

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

ÅRSKURS 4-6

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

ÅRSKURS 7-9

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

ÅRSKURS 4-6

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

ÅRSKURS 7-9

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför
de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även
beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven har grundläggandegodamycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl /välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla / förhållandevis komplexa / komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna
har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl /välutvecklade och väl  underbyggda hänvisningar till det förflutna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven har grundläggande / goda / mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla / förhållandevis komplexa / komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl /välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer
och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla / utveckladevälutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enklautveckladevälutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Eleven kan föra  enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser
det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

KUNSKAPSKRAV 1-3

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda
karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

KUNSKAPSKRAV 4-6

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsakrelativt väl / väl fungerande sätt.

KUNSKAPSKRAV 7-9

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak / relativt väl / väl fungerande sätt.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

SO

Att leva tillsammans

ÅRSKURS 1-3

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet

ÅRSKURS 1-3

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i världen

ÅRSKURS 1-3

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten

ÅRSKURS 1-3

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

HISTORIA

Hur historia används och historiska begrepp

ÅRSKURS 4-6

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

ÅRSKURS 7-9

 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500, 4-6

ÅRSKURS 4-6

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700, 4-6

ÅRSKURS 4-6

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850, 4-6

ÅRSKURS 4-6

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, 7-9

ÅRSKURS 7-9

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900, 7-9

ÅRSKURS 7-9

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom
  och mellan länder.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
Imperalism och världskrig, cirka 1800-1950, 7-9

ÅRSKURS 7-9

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering cirka 1900 till nutid, 7-9

ÅRSKURS 7-9

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Svenska som andra språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.

Syfte

Undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk och kunskaper om de sammanhang där teckenspråket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå teckenspråk i både möten med människor och teckenspråkiga texter, att kunna formulera sig och samspela med andra på teckenspråk och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med teckenspråk ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för livsvillkor samt kulturella och sociala företeelser i det teckenspråkiga samhället och andra sammanhang där teckenspråk används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i teckenspråk från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågor i ämnet. I kunskapskraven kan vi läsa om hur olika kvalitéer av ämnets förmågor ser ut, alltså hur känner vi igen en väl utvecklad och en mindre utvecklad förmåga.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna. 

Förmåga

KUNSKAPSKRAV 1-3

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 4-6

Text där värdeorden är understrukna.

KUNSKAPSKRAV 7-9

Text där värdeorden är understrukna.

Här beskrivs det innehåll som undervisningen ska ha och som ska användas för att utveckla elevernas förmågor i ämnet.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Område

ÅRSKURS 1-3

Punktade delområden.

ÅRSKURS 4-6

Punktade delområden.

ÅRSKURS 7-9

Punktade delområden.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala