Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken Bokomslag Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Dylan Wiliam
Studentlitteratur AB
2013
200

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget eftersom människor blir friskare, lever längre och bidrar mer till samhället. Tre frågor har avgörande betydelse, viktigast är lärarkvalitet som är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet, högst varierande samt av mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra. I kapitel 2 undersöker författaren några metoder som kan utveckla och beräkna hur stor verkan förändringarna kan få på elevresultaten och visar att t.ex. lärstilar inte har någon som helst verkan i jäm­förelse med ökade ämneskunskaper. Författaren diskuterar forskningen om formativ bedömning i klassrummen och visar att arbetssättet har mycket stor positiv inverkan på elevers skolprestationer. I kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 avhandlas i tur och ordning de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning: - klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framsteg -åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter -ge feedback som för lärandet framåt -aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra -samt att äga sitt eget lärande. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan samt till skolledare, skolpolitiker, föräldrar och andra med intresse för området.

Läs Annika Sjödahls referat av Att följa lärandet.

Share Button