Scroll To Top

Att notera – metod för att öka medvetenhet om undervisning

Att notera – och att uppmärksamma

Följande text är hämtat från Lärportalen för matematik “Kollegialt lärande, professionalitet och medvetenhet”

The Discipline of Noticing kan översättas till: Disciplinen att notera. Det är en finurlig formulering eftersom både disciplin och notera har två betydelser. Notera kan betyda att bli medveten om något, att ”haja till”, ”märka” eller att ”reagera på”, att uppmärksamma. Det mesta som händer omkring oss noterar vi inte alls. En del helt förväntade saker behöver vi inte uppmärksamma. Den andra betydelsen av att notera är att göra en liten anteckning. Disciplin kan betyda ett vetenskapsområde. Mason menar att den metodik som han beskriver är ett verktyg för att beforska sin egen praktik, dvs med hjälp av en viss systematik arbeta för att hitta och förstå viktiga mekanismer i sin undervisning. Men disciplin kan också betyda en form av regelföljande. Att vara disciplinerad. Att fullfölja sina åtaganden.

Det handlar alltså om att bestämma sig för att vara uppmärksam på händelser i undervisningen som man reagerar på. Det finns en specifik metodik för hur man från denna notering arbetar för att förstå vad man har uppmärksammat och för att man i förlängningen ska kunna använda detta till att göra mer medvetna val i framtiden. För att komma ihåg det man noterar kan man göra en kort anteckning om det inför efterföljande bearbetning.

En viktig princip när man, för sig själv eller för kollegor, beskriver vad man har uppmärksammat är att man ska sträva efter att göra det värdeneutralt och utan egna tolkningar. Kanske noterade du att en elev satt och tittade ut genom fönstret och såg ointresserad ut. Det du då skulle beskriva är just att du uppmärksammade att en av dina elever satt och tittade ut genom fönstret, inte att du tolkade det som att eleven såg ointresserad ut. Kollegor kan sedan fylla på med egna exempel på sådant de menar är liknande situationer. Denna uppsättning situationer är lika på vissa sätt, men olika på andra sätt.

När ni sedan tolkar de olika situationerna innebär det inte bara en analys av situationerna utan även era egna uppfattningar och tolkningsramar blir föremål för diskussion. Det som du tolkade som att en elev var ointresserad kanske någon annan tolkar som att eleven satt och tänkte koncentrerat. Det blir alltså inte bara den noterade situationen som blir uppmärksammad utan också er egen, kanske rutinmässiga, tolkning av den.

Del 1 innehåller övning på denna noteringsmetodik

Första steget är att ni enskilt tittar på en film med några sekvenser från en lektion. När ni ser filmen ska ni notera några saker. Det är upp till er själva vad, men trots denna enorma frihet är det inte så svårt som det låter. Erfarenhet säger att när man tittar på filmad undervisning är det närmast omöjligt att inte reagera på en massa saker. Det behöver inte nödvändigtvis vara en händelse, det kan vara något statiskt som t ex hur klassrummet är möblerat. Gör några korta anteckningar om några av dessa. Tre-fyra stycken kan vara lagom. Det räcker med enkla stickord som stöd för minnet, det behöver inte vara hela beskrivningen av situationen.

När ni sedan träffas i moment B ska ni välja ut några av de noteringar som finns i gruppen och diskutera dem vidare. Ett kriterium kan vara att det är något som flera har noterat. Men det kan också vara intressant att behandla något som bara en av er noterat (och ställa er frågan varför ingen annan noterade just detta).

  1. Varför noterade jag just detta?
  2. Kan jag sätta ord på och beskriva det jag noterat på ett så neutralt sätt som möjligt? (Vad är det som jag har noterat?)
  3. Hur tolkar jag det som jag har noterat? Är det som jag noterat ett exempel på något generellt fenomen?
  4. Kan jag påminna mig andra exempel på samma fenomen?
  5. Kan jag tänka mig att i en liknande situation i framtiden agera på något annat sätt?

Ni uppmanas därefter att, i samband med en av era vanliga lektioner, notera något eller några saker som har med undervisningen att göra, kanske inspirerade av filmen ni sett och vad ni noterade där. I moment D kommer ni sedan att diskutera dessa nya noteringar.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala