Att synliggöra barns lärande genom olika observationsmetoder

Som ett led i arbetet med Ifous – Små barns lärande har Mumindalens och Erlandsdals förskolor som utgör pilotförskolor i projektet under hösten läst Det värderande ögat. Boken ger en grundlig introduktion till observation som metod. Under kvällen visar medarbetare från förskolorna praktiska exempel på hur några observationsmetoder kan användas.

Syftet med kvällen är att ge en introduktion till observation och utvärdering som redskap för att utveckla den egna pedagogiska professionen.

Klicka här för att läsa inbjudan.

Skärmklipp

Share Button