Alla inlägg av Michael Rystad

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bokomslag Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket
2014
73

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Forskning för klassrummet

Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Bokomslag Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
Skolverket
Skolverket
2013
92

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Språk i alla ämnen

Språk i alla ämnen Bokomslag Språk i alla ämnen
Hanna Stehagen
Gothia Fortbildning
2014
176

Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen.

Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Den utgår från Lgr 11 och Gy 11 och tar även upp hur man kan arbeta med formativ bedömning liksom hur digitala verktyg kan bli ett stöd i en språkinriktad undervisning.

Språk i alla ämnen innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag.

Språk i alla ämnen har använts i samband med framtagandet av Språkutvecklingsplanen

Bedömningsaspekter

Bedömningsaspekter Bokomslag Bedömningsaspekter
Skolverket
Skolverket.se
maj 2014
14

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning genom att visa hur kunskapskraven kan konkretiseras. I materialet framgår att många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen. Stödmaterialet visar också på bedömningens roll i planering och genomförandet av undervisningen.

Stödmaterialet riktar sig till alla som undervisar i de obligatoriska skolformerna, oavsett ämnet och årskurs. Modellen och exemplen som presenteras i materialet är allmänt tillämpliga och avser att vara ett stöd i lärarens eget arbete med att konkreti- sera kunskapskraven i olika ämnen och årskurser.

Materialet har tagits fram av Helena Carlsson och Mats Olsson, Skolverket.

Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd i skolans arbete med att göra bedömning till en levande del av undervisningen. Vidare hoppas Skolverket att stödmaterialet ska underlätta lärarens kommunikation med eleverna om bedömningsgrunderna.

Läs Skolverkets stödmaterial Bedömningsaspekter