Kategoriarkiv: Litteratur

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Möta barn på flykt - enkel handbok för alla Bokomslag Möta barn på flykt - enkel handbok för alla
Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red).
UNICEF
2016
46

Innehåller enkla tips om hur vi möter ett barn på flykt. Vad är viktigt i mötet med familjer och ensamkommande barn? Hur kan vi främja hälsa och motverka stress? Vilka rättigheter har barn på flykt enligt barnkonventionen och svensk rätt?

Nyanlända elever – en kunskapsöversikt

Nyanlända elever - en kunskapsöversikt Bokomslag Nyanlända elever - en kunskapsöversikt
Pedagog Stockholm
2014
21

I december 2014 införs nya rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i Stockholms stads kommunala grundskolor. För att underlätta implementeringen och säkerställa att förändringarna sker på vetenskaplig grund har Språkforskningsinstitutet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet sammanställt en kunskapsöversikt.

Kunskapsöversikten består av kortfattade sammanfattningar av forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter. För dig som vill läsa mer finns en referenslista i slutet samt länkar till stödmaterial här på Pedagog Stockholm.

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt Bokomslag Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Kommunförbundet Skåne FoU Skola
2016
71

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet inom skolsystemet, vars uppdrag är att bidra till skolans sociala och demokratiska uppdrag, men också till dess kunskapsuppdrag.

Enligt 2011 års skollag ska fritidshemmets verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna forskningsöversikt har tagits fram i syfte att tillgängliggöra forskning om fritidshemmets verksamhet och därigenom understödja ett vetenskapligt förhållningssätt. Den riktar sig till alla som arbetar med fritidshem, det vill säga såväl personal som beslutsfattare.

Forskningsöversikten har författats av fil dr Carin Falkner och fil dr Ann Ludvigsson, båda universitetslektorer vid Högskolan i Borås. De presenterar de frågor om fritidshem som forskare i de nordiska länderna huvudsakligen har intresserat sig för gällande fritidshemmens verksamhet och pedagogik och forskningsresultaten. Resultaten kompletteras med en beskrivning av fritidshemsverksamhetens historiska framväxt och förutsättningar.

Forskning om fritidshem är ännu ett forskningsfält i sin linda. Översikten visar på forskning som finns, men ger även exempel på forskningsfrågor som skulle behöva belysas. I forskningsöversikten synliggörs den potential som fritidshemmet har att bidra till skolans verksamhet. Den visar också på en mängd dilemman som de som arbetar i verksamheten ställs inför och som behöver medvetandegöras för att utveckla verksamheten vidare.

Nyanlända och lärande

Nyanlända och lärande Bokomslag Nyanlända och lärande
Nihad Bunar
Natur och Kultur
2015
304

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till:

Fortsatt kunskapsutveckling.
En god språkutveckling.
Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk.
Identitetsutveckling.
Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet Bokomslag Studiehandledning på modersmålet
Skolverket
2013 (rev 2015)
57

Stödmaterialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.