Kategoriarkiv: Senaste nytt

Granskning av distansundervisning och betygsättning på NFU

Folkhälsomyndigheten har med anledning av Coronaviruset rekommenderat gymnasieskolor att bedriva undervisning på distans. Skolinspektionen genomför därför en förenklad granskning med uppföljande syfte av hur Nils Fredriksson Utbildning, gymnasium, arbetar med distansundervisning, betygssättning och garanterad undervisningstid.

Alexander Magnusson, som är rektor på Nils Fredriksson Utbildning ser mycket som fungerar bra, men också en del utmaningar som har behövt lösas i arbetet med att bedriva utbildning på distans:

– Omställningen har varit stor, men kollegiet har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om undervisningen utifrån rådande förutsättningar.

I återkopplingen från Skolinspektionen framgår att rektor och Nils Fredriksson Utbildning hanterar distansundervisningen, betygssättning och garanterad undervisningstid på ett sådant sätt att myndigheten inte behöver ge någon rekommendation.

Nils Fredriksson Utbildning, Svedala kommun

Lise-lott Nilsson, områdeschef för grundskola,  grundsärskola gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun, är stolt över ledning och medarbetare på skolan:

– Det är en ny situation för oss alla med nya utmaningar att förhålla oss till och därför är vi också extra stolta och glada över att personal och ledning är på tårna och levererar med hög kvalitet även i en ansträngd situation som en pandemi innebär.

Fortsätt läsa Granskning av distansundervisning och betygsättning på NFU

Språkteamet börjar blogga!

Så roligt att ni hittat hit! Nu ger Svedalas språkteam sig i kast med att börja blogga! Vi kommer att försöka delge er vårt arbete med fokus på det vi tycker är viktigt att belysa inom språk, kommunikation, hörsel, läsning och skrivning.

I vårt uppdrag som kommunens språkteam i elevhälsan fokuserar vi på att med tidiga insatser stötta barn och elever i språklig sårbarhet och elever med hörselnedsättning. Vi stöttar eleverna och deras pedagoger i att göra undervisningen tillgänglig och att öka delaktigheten. Vi brinner för och pratar hela dagarna om  språkutveckling, högläsning, ordförråd, social kommunikation, visuellt stöd, Widgit Online och mycket annat…

Fortsätt läsa Språkteamet börjar blogga!

Nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun

Nu finns det nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun.

Tidigare har lärare som genomgår prövning och uppfyller alla krav för förstelärartjänst erbjudits förordnanden på tre år. Nu möjliggör vi även för förordnanden på ett år för lärare som till övervägande del uppnår krav för förstelärare i Svedala kommun. Under förordnandet får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta som förstelärare.

Läs om Förstelärare i Svedala kommun och svaret på frågorna:

Förstelärare i Svedala kommun

Förstelärare är det andra karriärsteget i det vetenskapliga spåret  för yrkesskickliga lärare i Svedala kommun och vänder sig till lärare som har ett särskilt intresse för att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Förstelärare är inte bara är skickliga i, utan har också ett medvetet förhållningssätt till sin undervisning och vilka teorier den vilar på.

Hur blir du förstelärare?

“Prata med din rektor om du är intresserad av och tror att du har vad som krävs för en förstelärartjänst”

Rekrytering och fördelning Svedala kommun har sammanlagt 32 förstelärartjänster och det finns en fastslagen fördelning för antalet tjänster på varje skola. När en skola har en ledig tjänst kan rektor rekrytera förstelärare antingen internt på den egna skolan eller genom extern annonsering.

Lokal prövning Om din rektor anser att du har förstelärarkvaliteter kan du skriva en ansökan enligt den mall som finns för detta. Rektor läser din ansökan och genomför en lektionsobservation och ger dig sedan återkoppling på om du kan gå vidare i prövningen.

Central prövning Ansvariga för den centrala prövningen läser din ansökan och bokar in en eller flera observationer av din undervisning. Bedömningar av om du uppfyller kraven görs utifrån rektors vitsord, ansökan och observationer. I de fall du bedöms uppfylla kraven förordas ett förstelärarförordnande på tre år. I de fall då du bedöms uppfylla kraven till övervägande del är det upp till rektor med stöd av skolans ledningsgrupp (SLG) att avgöra huruvida du ska förordas för förstelärartjänst eller inte. I dessa fall är det endast aktuellt med förordanden på ett år. Utbildningschef fattar det formella beslutet.

Efter beslut Din rektor meddelar dig om beslutet och du kommer även att erbjudas återkoppling från ansvariga för den centrala prövningen.

Prövningsförfarande för lärare som vill bli förstelärare

Läs mer om intern respektive extern prövning.

Vad innebär olika förordnanden?

Förordnande på ett år: Du uppfyller till övervägande del de krav som finns för förstelärare i Svedala kommun. I dialog med rektor tas ett lokalt uppdrag för ditt förstelärararbete fram. Du förväntas delta i fortbildning för förstelärare, samt blogga på Förstelärer bloggar. Under förordnandet förväntas du, med stöd av rektor, utvecklas utifrån den återkoppling som du fått. Efter ett år sker en ny central prövning som kan leda till avslag, förlängning (max två år) eller ett förordnande på tre år.

Förordnande på tre år: Du uppfyller de krav som finns för förstelärare och förväntas fortsätta vara en förebild och att utveckla din och andras undervisning på vetenskaplig grund. I dialog med rektor tas ett lokalt uppdrag för ditt förstelärararbete fram. Du förväntas delta i fortbildning för förstelärare, samt blogga på Förstelärer bloggar. Varje år följer rektor upp ditt förstelärararbete genom observationer och medarbetarsamtal och om du inte lever upp till kraven får du återkoppling och en möjlighet att ta tag i det som behöver utvecklas. Om du uppfyller kraven efter tre år så kan rektor förlänga förordnandet.

Vad gör förstelärare?

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

En förstelärare i Svedala kommun förväntas:

  • arbeta mäklande till stöd för sin skolas didaktik- och undervisningsutveckling i enlighet med lokalt uppdrag, utformat och beslutat av skolans rektor,
  • delta i kommunens fortbildning för förstelärare för att utveckla ett mäklande förhållningssätt, och
  • blogga om undervisning på Förstelärare bloggar.

Varför bloggar förstelärare?

Alla förstelärare med förordnande från terminsstart förväntas publicera två inlägg per termin. Inläggen ska handla om förstelärarens undervisning eller om skolans arbete med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

Community of practice Bloggandet är en del av en gemensam praktik  i ett karriärspår som fokuserar på undervisning på vetenskaplig grund. I Svedala kommun är det en självklar del av uppdraget att skriva om, utveckla och reflektera kring sin undervisning och om det kollegiala lärandet för att utveckla undervisning på skolan.

Uppföljning och kvalitetssäkring Bloggandet är en del av kommunens uppföljning av förstelärarnas arbete. Förstelärare ska uppvisa en medvetenhet och ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till sin undervisning och praktik.

Förebilder Bloggandet bidrar till att synliggöra förstelärares undervisning för kollegor och rektorer – och möjliggör för förstelärare att vara förebilder och sprida goda exempel.

Attraktiv kommun Bloggandet synliggör Svedala kommuns  utvecklingsarbetet för utomstående och visar att Svedala är en attraktiv kommun att leva och arbeta i.

Öppna Förstelärare bloggar.

Vilken fortbildning får förstelärare?

När förstelärartjänster infördes var uppdraget nytt och därmed också otydligt för många, men över åren har uppdraget utvecklats främst genom en pågående fortbildningsinsats som vi valt att kalla för Mind the gap.

Mind the gap-träffar anordnas två gånger per termin och leds av en kommunlektor. Namnet syftar på gapet som föreligger mellan forskning och praktik. Akademin kan forskning men behöver bli bättre på att bidra till skolutveckling och lärare och rektorer kan skola men behöver bli bättre på att använda forskning som stöd för utvecklingsarbetet. Och det är det sistnämnda som ligger i fokus för fortbildningen. Förstelärarna får lära sig om hur de kan finna relevant forskning som kan vara ett stöd för det utvecklingsarbete som sker på skolorna, hur de kan avgöra om forskningen är relevant eller inte och hur forskningen kan användas, tillämpas och bidra till att utveckla praktiken.

Läs mer om Mind the gap.

Stöd för fjärr- och distansundervisning

Det nya coronaviruset innebär att flera skolor kan tvingas vidta försiktighetsåtgärder och skicka hem elever och lärare och bedriva undervisning på distans. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.  

Foto: Pixabay.com

Klicka här för att komma till vårt stöd för skolor och lärare att genomföra undervisning på distans.