Kategoriarkiv: Senaste nytt

Förstå och använda tal – en handbok

Förstå och använda tal Bokomslag Förstå och använda tal
Alistair McIntosh
Matematik
NCM
2008

Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.
Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.
Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden. Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling.
Till boken hör också en CD, där testen finns som kopieringsunderlag.

“Förstå och använda tal” har använts som litteratur i samband med framtagandet av vår Handlingsplan för matematik

Synligt lärande för lärare

Synligt lärande för lärare Bokomslag Synligt lärande för lärare
John Hattie
Pedagogik
Natur Kultur
2012
331

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier, och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet.

Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat.

John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne, Australien, och hedersprofessor vid University of Auckland, Nya Zeeland. Hans bok Visible learning. A synthesisof over 800 meta-analyses relating to achievement är världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Boken fick stor uppmärksamhet när den kom 2009. Uppföljaren Visible learning for teachers kom 2012 och föreligger här i svensk översättning.

Strategier och förändringsmyter

Strategier och förändringsmyter Bokomslag Strategier och förändringsmyter
Pär Larsson, Jan Löwstedt
2010
216

Ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. I diskussioner om skolans utveckling fokuserar vi vanligen målen för skolan och de pedagogiska medlen att nå dessa. Den här boken redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna använder organisationsteori för att analysera förändringarnas orsaker, intentioner och möjligheterna att genomföra dessa. Utvecklingsinsatser baseras ofta på ett antal myter om hur organisationer fungerar vilket gör det svårare att förstå vad som sker eller inte sker vid olika utvecklingsinsatser.

Författarna vill att boken ska öppna ögonen för alltför slentrianartade uppfattningar om förändring och göra det möjligt att ifrågasätta, diskutera och utveckla det som vi ofta tar för givet om skolans utveckling. Genom ökad kunskap om vad som händer när vi försöker att förändra och utveckla, kan vi också styra och påverka utvecklingen på ett bättre sätt lokalt i en kommun eller i en enskild skola.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av organisationsförändring och särskilt till dem som är professionellt verksamma inom skolan: lärare, skolledare och skolchefer, beslutsfattare och andra som är intresserade av skolsektorns utveckling. Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt i lärarutbildningens senare del.

Inkludering och måluppfyllelse

Inkludering och måluppfyllelse Bokomslag Inkludering och måluppfyllelse
Bengt Persson, Elisabeth Persson
Pedagogik
Liber förlag
2012
192

Bengt Persson och Elisabeth Persson inleder boken med att analysera bakgrunden till den här utvecklingen. Men bokens huvudsyfte är att visa på att det finns ljuspunkter som ger perspektiv åt den dystra bilden. I den lilla kommunen Essunga har man med hjälp av ett systematiskt och idogt förändringsarbete lyckats vända en negativ utveckling. På kort tid har man nått en tätposition bland landets kommuner när det gäller elevernas resultat på betyg och nationella prov. Genom ett inkluderande synsätt där särskilda undervisningsgrupper och nivågruppering lagts ner har allt fler elever getts möjlighet att lyckas.

Inkludering och måluppfyllelse vänder sig till blivande och verksamma lärare från förskolan till gymnasiet samt till specialpedagoger, fritidspedagoger och rektorer. Den kan med behållning läsas även av andra med intresse av skolans utveckling.

Formativ bedömning i praktiken

Formativ bedömning i praktiken Bokomslag Formativ bedömning i praktiken
Helena Wallberg
Gothia Fortbildning
2013
144

Ett formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen. Läraren får möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning och eleverna blir själva medvetna bedömare av kvalitet och arbetssätt och kan på så sätt ta ökat ansvar för sitt lärande. Dessutom blir vardagen i klassrummet roligare och mer kreativ när bedömningen integreras med undervisningen.

I boken beskrivs på ett tydligt och konkret sätt hur man kan planera, genomföra och utveckla sin undervisning med hjälp av ett formativt synsätt. Syftet med boken är att ge råg i ryggen åt den lärare som känner sig tyngd av blanketter och matriser och istället vill ägna sig åt lärandet tillsammans med eleverna.

Ur innehållet:

  • Terminsstart: planera för ett nytt förhållnings- och arbetssätt
  • Planera terminen och kursen
  • De första lektionerna
  • Lektionernas innehåll
  • Informellt bedömningsunderlag
  • Formellt bedömningsunderlag: planera och sätta igång en uppgift
  • Återkoppling och uppföljning under arbetets gång
  • Nationella prov
  • Samla ihop underlag samt betygssamtal
  • Utvärdera kursen, terminen eller läråret

Läs Helena Wallbergs blogg Formativ bedömning i praktiken