Scroll To Top

Fjärr- och distansundervisning

Det nya coronaviruset innebär att flera skolor kan tvingas vidta försiktighetsåtgärder och skicka hem elever och lärare. Här finns stöd för skolor och lärare att genomföra undervisning på distans.

Informationen är sammanställd bland annat utifrån text av  LinEducation – Så förbereder du en fjärrundervisning och Undervisa på distans – tripp, trapp och trull! och uppdateras kontinuerligt med relevanta länkar.

Skolans förberedelser

 • Skapa möjlighet för den pedagogiska personalen att lära sig hantera Google Classroom och Google Meet.
 • Se till att skolans elever får träna sig på att använda Google Classroom och Google Meet, samt vet hur de ska logga in på relevanta tjänster.
 • Skapa lokala planer och en tydlig förväntansbild på hur undervisningen i respektive årskurs ska bedrivas och rigga stödjande fortbildningsinsatser/ inspirationstillfällen utifrån det.
 • Plan för att hantera tekniska frågor från elever och vårdnadshavare.
Checklista för lärare

 • Jag känner till vilka av mina elever som inte har tillgång till nätverk hemma.
 • Mina elever känner till sina egna inloggningsuppgifter till Google.
 • Mina elever känner till hur de ska göra när de ska använda Google Meet.
 • Mina elever har fått med sig den utrustning som krävs för att jobba hemifrån:
  – digital enhet
  – laddare
 • Mina elever vet om hur de skall göra om de stöter på tekniska problem.
 • Mina elever vet vad som förväntas av dem studiemässigt då de jobbar hemifrån
  – deltagande i meet (när, var, hur)
  – digitalt uppförande
  – uppgifter
  – inlämningar

Pedagogiskt perspektiv

Vi rekommenderar användning av Google Classroom och Google Meet för distansundervisning.

Att tänka på:

 • Säkerställ att de delar som ska visas finns förberedda för att enkelt kunna plockas fram.
 • Dela material med eleverna innan det är dags för utbildningen. De får möjlighet att sätta sig in i materialet och här kan det också vara en fördel om man som elev har möjlighet att ställa frågor kring materialet i förväg. Tänk konceptet flippat klassrum, det kommer underlätta undervisningen på distans.
 • Använd chatt för kommunikation och frågor. Undvik att låta eleverna ställa frågor muntligt då det kan vara svårt att sortera vem som säger vad och det kan också vara svårt att uppfatta frågorna.
Foto: Pixabay.com

Tekniskt perspektiv

Som lärare kan du tänka på att:

 • Ett första steg är att ha färdiga flikar på din webbläsare med det som är relevant till undervisningen. Städa bort irrelevanta sidor och genvägar på ditt skrivbord.
 • Vad syns i kameran? Hur ser bakgrunden ut? Hur är belysningen? Sitter du i en lugn miljö?
 • Ljudet är viktigt när man ska ha ett distansmöte. Din dator har inbyggd mikrofon och högtalare, men du kan förbättra ljudet genom att koppla in ett headset i din dator, t ex ett mobil-headset. I de flesta fall känner datorn själv av att du har anslutit headsetet så du slipper göra fler inställningar.
 • Prata i headsetets mikrofon på lagom avstånd, 5-10 cm .
 • Placera dig i ett rum som är tyst och lite dämpat. Undvik bakgrundsmusik, andras prat eller eko i tomma lokaler.
 • Lyft gärna upp din dator från bordet så att kameran kommer i ögonhöjd.
 • Tänd upp någon lampa så du syns. Bra ljus på ditt ansikte gör att det blir mycket bättre bild.

Klassrum på distans

Google Classroom ger dig bland annat möjligheten att skapa klasser, dela ut uppgifter och ge feedback.  Du kan dessutom använda Google Meet för att ha video- och gruppsamtal med eleverna.

Undervisa på distans – tripp, trapp och trull! kan du läsa om tre enkla steg för att komma igång med Google Meet, och om hur du:

 • förbereder
 • startar ett videomöte
 • schemalägger ett videomöte
 • delar ett videomöte i Google Classroom
 • tar ledarskapet i videomötet
 • delar material under din lektion
 • delar analogt material
Foto: Pixabay.com

Digitala läromedel

 • Clio digitalt läromedel
  – engelska (åk 4-9)
  – matematik (åk 4-9)
  – NO (åk 4-9)
  – SO (åk 4-9)
  – svenska (åk 4-9)
  – svenska som andraspråk (åk 4-9)
 • Studi.se
  – animerade förklarande ämnesfilmer
  – finns för närvarande på svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska, dari och Trigrinska
 • UR Play – Skola hemma
  – Här har UR samlat serier som passar bra för att lära sig saker hemifrån. De har program från lågstadiet till gymnasiet och alla program på den här sidan har pedagogiskt stöd. Denna sida uppdateras löpande.

Skolverkets stöd

Skolahemma.se är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Här hittar du myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel.

Klicka här för att ta del av Skolverkets stöd Skolahemma.se.

Pedagogiska strategier

Information om pedagogiska strategier nedan är hämtat från Skolahemma.se, Forskningsbaserat stöd för att hantera onlineundervisning i samband med Coronapandemin.

Interaktion och återkoppling

Onlineundervisning handlar inte enbart om att tillgängliggöra ett pedagogiskt innehåll på nätet. Forskningen pekar på att det krävs strukturer för interaktion och återkoppling. Det är viktigt att den återkoppling som lärare ger sina elever är tydlig och meningsfull för eleverna. Det också mycket viktigt att återkopplingen inte dröjer för länge.

Överväg färre och mindre omfattande uppgifter som det går att ge snabb återkoppling på.

Enkla lektionsupplägg
Det är viktigt att lektionsdesignen är enkel och tydlig för eleverna. Fjärrundervisning där elever och lärare skall vara uppkopplade samtidigt utgör här en större utmaning. Forskningen visar att mer komplicerad teknik lätt blir en distraktion för elever och just fjärrundervisning är känsligt för störningar på grund av faktorer som mikrofonproblem, uppkopplingshastighet och dylikt. När fjärrundervisning används föreslås det att lektionsplaneringen kommuniceras till eleverna. Det är också ett dokumenterat problem att elever kan uppleva undervisningsfilmer som för långa och osmidiga.

Överväg att arbeta efter principen “less is more”, var medveten om att fjärrundervisning är extra känsligt för distraktioner och ha en reservplan. Den som jobbar med video bör överväga att ha flera kortare filmer än få långa.

Uppgiftsdesign
När uppgifter enbart kommuniceras till elever online kan de ha svårt att tolka instruktioner. Det föreslås att lärare bör vara extra tydliga och att de bör ge exempel på hur de vill att lösningar på uppgifter bör se ut. Det handlar om tydlighet avseende uppgiftens tidsramar men också vilken teknik som krävs för att genomföra uppgiften. Vidare rekommenderas det att eleverna får viss valfrihet avseende uppgifterna, exempelvis genom att erbjuda några alternativa teman eller sätt att lösa uppgiften. På så vis kan elevers olika förutsättningar bemötas, motivation upprätthållas och det finns alternativ om tekniken krånglar.

Överväg att ge instruktioner till uppgifter både skriftligt och visuellt. Ge tydliga exempel på vad som förväntas och var tydlig med bedömningskriterier. Erbjud alternativa sätt att lösa uppgifter på.

Metakommunikation om undervisningen
Forskningen visar att elever som studerar online kan ha problem med den självreglering som undervisningsformen förutsätter. De kan sakna studieteknik för självstudier, prokrastinerar lätt och kan uppleva ett motstånd mot att be om hjälp, särskilt i publika forum. Forskning som listar goda exempel av onlineundervisning menar att det är viktigt att aktivt stödja elevernas planering.

Informera eleverna om de svårigheter självstudier kan innebära. Hjälp dem med tidsplanering så att de får en rimlig studietakt och kan undvika ‘flaskhalsar’.

Strategier avseende kommunikation 

Lärarens närvaro och språk
Vid onlineundervisning finns det risker för att läraren upplevs som en bakgrundsfigur eleven inte har kontakt med. Forskning pekar på att det är centralt att läraren känns närvarande för eleverna – deltar i diskussioner, svarar på frågor och syns i undervisningen. Eleverna behöver bli regelbundet uppdaterade kring sin undervisningsvardag. Det har också påpekats att det är viktigt att kommunikationen kring undervisningen har ett gott språkbruk.

Ha en kontinuerlig kontakt med eleverna (chat, videokonferens, telefon etc.) helst med möjlighet till dialog i enkla system som eleverna kan använda. Använd ett informellt och korrekt språk i kommunikationen.

Gemenskap
Elever som undervisas på distans kan känna sig isolerade och ensamma. Forskningslitteraturen kring goda exempel betonar vikten av att bryta denna isolering. Strategier som använts handlar om att skapa social kommunikation som inte direkt berör skolarbete. Det kan vara att organisera roliga aktiviteter online och undersöka möjligheter med att använda sociala medier.

Undersök möjligheten att tillvarata befintliga kommunikationskanaler som eleverna redan använder, sociala medier, spel etc. Skapa rutiner under skoldagen och försök mötas regelbundet i mindre grupper genom tillgängliga kanaler.

Moderera kommunikation
Enligt forskningen är det viktigt att läraren observerar och modererar elevernas kommunikation i olika kanaler. En strategi för detta är att upprätta en uppförandekod som läraren kan hänvisa till vid dåligt beteende. Det är också viktigt att kunna identifiera “tysta” elever och adressera dem med olika åtgärder. Forskningen pekar även på att fusk vid olika bedömningsgrundande moment kan motverkas av det finns en uttalad policy mot fusk som eleverna aktivt förbinder sig att följa.

Skolan bör tydligt och medvetet kommunicera som ett föredöme avseende ton i onlinekommunikation. Om det finns kan det vara bra att ha en överenskommelse mot fusk som eleverna i någon form får acceptera att följa.

Strategier för organisering och planering

Flexibilitet och struktur
Framgångsrik distansundervisning utmärks av att lärare har en balans mellan struktur och flexibilitet. Det är önskvärt att ha tydliga ramar för arbetet, men samtidigt viktigt att lärare kan vara flexibla när det behövs. Detta kan innebära att snabbt kunna byta teknik eller kommunikationskanaler när problem uppkommer.

Lärare bör ha reservplaner för sina undervisningsupplägg och givet den uppkomna situationen vara beredda på flexibilitet avseende det digitala verktyget Skolledare bör ge lärare förutsättningar för problemlösning och mandat att självständigt ta initiativ vid problem.

Nätverk kring undervisningen
För att få bästa möjliga förutsättningar för distansundervisning menar forskningen att det är bra med ett starkt nätverk kring undervisningen. Det handlar om att kommunicera supportfunktioner till eleverna så de vet var och hur de kan få hjälp med tekniken. Forskningen har även visat på betydelsen av att elever kan få stöd i sin närmiljö vid distansundervisning.

Informera elever om tekniskt stöd. Uppmuntra elever att ta hjälp av varandra vid tekniska problem. Överväg att informera föräldrar om vikten av deras stöd när eleverna undervisas på distans.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala