Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Forskning i korthet
Carin Falkner och Ann Ludvigsson
2016
71

Syftet med denna forskningsöversikt är att möjliggöra att verksamheten i fritidshem kan bedrivas på vetenskaplig grund. Den riktar sig till alla som arbetar med och om fritidshem. Tanken är att de slutsatser som presenteras kan uppmärksammas och tas till vara i kvalitetsarbetet i det enskilda fritidshemmet men även i tillämpliga delar hos beslutsfattare på lokal nivå. Ett annat syfte är att lyfta den allmänna diskursen om fritidshem genom att tillgängliggöra relevant forskning på området. Ytterligare ett syfte är att genom att sammanställa forskning och visa på vikten av denna stimulera utökade insatser för att stärka forskning om och med fritidshemmen.

Share Button