Scroll To Top

Lär känna läroplanen

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Klicka för att ta del av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Reviderad 2017.

Nedanstående diskussionsunderlag riktar sig till lärare, förskollärare, fritidspedagoger och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar genom att läsa, reflektera och planera. Använd med fördel diskussionsunderlaget flera gånger för att nå en fördjupad förståelse.

Stora frågor att diskutera

 • Vad är det för samhällssyn som framträder i läroplanen?
 • Vad är det för barnsyn som framträder i läroplanen?
 • Vad är det för kunskapssyn som framträder i läroplanen?
 • Vilka ord och begrepp används, vilken innebörd har de och vad får det för konsekvenser för hur vi ska tolka dem?

Läs på egen hand

Förbered dig individuellt inför det gemensamma arbetet. Börja
med att läsa texterna nedan. När du läser bör du anteckna
dina reflektioner. Anteckningarna använder du som underlag
när ni senare reflekterar tillsammans.

Läs  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Reviderad 2017.

1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Skolans övergripande mål och riktlinjer
3. Förskoleklassen
4. Fritidshem
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Fundera över vad du redan känner till, vad som är nytt, hur du planerar undervisning idag och vilka konsekvenser läroplanens
skrivningar för förskoleklassen får för din planering av undervisningen framöver.

Tidsåtgång: ca 90-120 min

Reflektera genom att planera tillsammans

Reflektera tillsammans med dina kollegor över det ni har läst
och antecknat.

 • Vad var nytt för er i gruppen?
 • På vilka sätt kan eleverna vara delaktiga i planeringen
  av undervisningen?
 • Hur tar ni tillvara elevernas behov, intressen, kunnande
  och erfarenheter i ert planeringsarbete? Vad har de med
  sig från tidigare skolgång? Hur är de vana att arbeta?
 • Hur kan ni samverka med förskoleklassen, fritidshemmet och skolan för att skapa kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande?

Planera en aktivitet som ni ska genomföra i era elevgrupper.
Utgå i planeringsarbetet från läroplanens första, andra och
tredje del och ta hjälp av skrivningarna i kommentarmaterialet.

 • Vilket lärande ska äga rum i aktiviteten? Hur ska lärandet
  bli synligt?
 • Vad är syftet med aktiviteten? Hur relaterar syftet till
  läroplanens första och andra del?
 • Vilka förmågor ges eleverna förutsättningar att utveckla
  med den valda aktiviteten?
 • Välj arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Utgå från
  elevernas behov, intressen, kunnande och erfarenheter.
  Planera och förbered aktiviteten så att det finns förutsättningar
  att alla elever kan vara inkluderade och delaktiga.
  Vilka anpassningar behöver ni göra?
 • Vilket centralt innehåll kan eleverna tänkas möta i den valda
  aktiviteten?

Tidsåtgång: ca 90-120 min

Genomför

Genomför den planerade aktiviteten med en grupp elever.
Efter att du har genomfört aktiviteten bör du anteckna dina
reflektioner. Anteckningarna använder du som underlag när
ni senare reflekterar tillsammans.

Tidsåtgång: beror på aktiviteten

Följ upp och reflektera tillsammans

Beskriv de genomförda aktiviteterna för varandra. Jämför det
lärande som skedde med det lärande som ni planerade för.
Uppnådde ni det lärande som ni planerade för?

Reflektera tillsammans:

 • Vilka konsekvenser kan ni se att läroplanens skrivningar får för hur ni planerar undervisningen?
 • Vilka erfarenheter tar ni med er i det fortsatta planeringsarbetet?

Tidsåtgång: ca 45–60 min

Annat stödmaterial

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala