Scroll To Top

“Elevinflytande” J.Sjögren

Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp och det är svårt att tolka vad olika personer menar när de använder det. Tham (Tham, A. 1998. Jag vill ha inflytande överallt.) menar att man kan anse att det innebär att varje elev ska ha ett individuellt inflytande eller att inflytandet gäller för elevgruppen som ett kollektiv, det kan också vara en kombination av båda. Elevers inflytande kan dessutom kategoriseras i två olika konstellationer, den formella delen där inflytandet består av exempelvis planerade klassråd och lektioner under temat elevens val och den informella delen där vikten av inflytande läggs på undervisningssituationen och möjligheten att kunna påverka denna. Den formella delen är ofta vanligt förekommande i skolans verksamhet och lätt att se medan den informella delen är mer osynlig och något svårdefinierad.

Moment A - individuell förberedelse

Dysthe tar upp tre villkor för en hög inlärningspotential: ”äkta engagemang, delaktighet och höga förväntningar” (1996:238). För att nå ett äkta engagemang krävs att läraren tycker att eleverna har något att bidra med och är tydlig med att visa detta för dem och dessutom att eleverna kan koppla det de ska lära sig med sin egen verklighet och sina erfarenheter. Här menar Dysthe att det är nödvändigt att eleverna har insikt i hur inlärningsmålen ser ut och i viss mån vilka metoder som kan användas. Det andra villkoret, delaktighet, menar Dysthe är en nödvändig betingelse för lärande. Lärandet skapas när eleverna själva formulerar egna tankar och åsikter och kopplar det till tidigare kunskap och då måste så många som möjligt ges tillfälle att aktivt delta i undervisningen. Det krävs att eleverna inte bara lyssnar utan även skriver och samtalar. Det tredje villkoret, höga förväntningar, är något som Dysthe anser ska anpassas efter vad eleven kan klara av. Hon menar att det kan göras genom att ge autentiska uppgifter och att ta resultaten på allvar. Det stärker elevernas självkänsla, bidrar till att de tänker själva och införlivar ny kunskap med tidigare erfarenheter. (Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet).

Läs Lgr 11: kap. 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Läs Skolverkets Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande?
Läs Skolverkets Hur ser elevers inflytande ut i praktiken

Moment B - kollegialt arbete

Se filmen:

Balli Lelinge – Hur får vi kritiskt tänkande och demokratiska elever i en skola för alla? from Olof Werngren on Vimeo.

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion

 • Hur definierar du ordet elevinflytande?
 • Hur får man eleverna att förstå att de har möjligheter att påverka sin undervisningssituation?
 • Vilka svårigheter respektive möjligheter uppfattar du att det finns i arbetet med elevinflytande?
 • Tror du att lärarnas uppfattningar skiljer sig från elevernas gällande elevers inflytande över undervisningen?
 • Ställer elevinflytande speciella krav på lärare/elev? Vilka?

Planera

Under en egen lektion ska du göra noteringar. Fokus ska ligga på elevinflytande. Du väljer själv vad du vill koncentrera dig på.

 • Utgår du från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan? Ge något exempel från din undervisning.
 • Får alla elever ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll?
 • Låter du flickor och pojkar få ett lika stort inflytande över undervisningen?
 • Låter du flickor och pojkar få ett lika stort utrymme i undervisningen?
 • Hur gör du så att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer?
 • Har du planerat undervisningen tillsammans med eleverna?
 • Har du utvärderat undervisningen tillsammans med eleverna?
 • Uppfattar du det som att eleverna vill vara med och påverka?

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att du besöker din kollegas lektion och antecknar det du ser.  Ofta är det lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och anteckna kort enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat:

 • Vilka effekter såg ni av undervisningen? Vad var bra? Vad behöver bli bättre? Vad tar ni med er till nästa gång?
 • Hur kan man göra för att inflytande ska öka med stigande ålder och mognad?
 • Hur kan man förbereda eleverna för delaktighet och medansvar?
 • På vilket vis kan vi undervisa om rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle?
 • Vilka svårigheter och möjligheter ser du med elevinflytande?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Denna Lärmodul är skapad av:
Jane Sjögren
Ytterharnäs skola
jane.sjogren@gavle.se
Tel: 026/98368

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala