Scroll To Top

“Lesson study med BFL-fokus” KvUtiS

Lesson study är en metod för att systematiskt arbeta med att utveckla undervisning tillsammans med kollegor. Learning Study är en utveckling av Lesson Study och är studiet i lärandet. Kärnan i Learning Study är variationsteorin, som är en vetenskaplig teori, utarbetad av bla. Ference Marton från Göteborgs Universitet. Learning Study med variationsteorin startades i Hong Kong och kom till Sverige, Göteborgs Universitet och Öjersjö skolorna i början på 2000-talet.

Moment A - individuell förberedelse

Lesson study har sitt ursprung i Japan och är en modell för lärare att utveckla kunskap om den egna praktiken. I en Lesson study arbetar en grupp lärare med att planera och analysera undervisning under en lektion. Det är vanligt att en Lesson study-cykel innehåller två eller flera versioner av lektionen. En lektion planeras gemensamt och en lärare genomför den planerade lektionen, medan övriga lärare observerar och gör utförliga anteckningar om vad som sker i klassrummet och om eleverna. Efteråt samlas lärarna för att diskutera och revidera lektionsdesignen utifrån observationerna. Den nya reviderade lektionen genomförs i en ny klass med en ny lärare och de övriga lärarna observerar även denna lektion. Efter lektionen samlas lärargruppen igen för reflektion och diskussion. Resultatet delges kollegor på andra skolor genom rapporter eller att man har ”öppna lektioner” där lektionen visas. (ur Göteborgs universitets hemsida).

Läs på ls.idpp.gu.se:s – Beskrivning av huvuddragen i lesson study
Läs Skolverkets – Learning study gör eleverna till vinnare
Titta på animation BFL i undervisning

Moment B - kollegialt arbete

Ni ska tillsammans planera upp en lektion som ni ska genomföra, utvärdera och utveckla genom en lesson study. En förutsättning för detta är att ni undervisar i samma ämne, i samma eller närliggande årskurser.

Planera

Börja med att komma överens om ett lektionsinnehåll:

  • Vad vill vi att eleverna ska lära sig på lektionen?
  • Vilka aktiviteter och undervisningsmaterial kan engagera eleverna och hjälpa dem att lära sig det som vi vill att de ska lära sig?
  • Vilken BFL-strategierna vill vi lägga fokus på?
  1. tydliggöra mål och kriterier för framgång
  2. skapa aktiviteter som synliggör lärandet
  3. återkoppling som för lärandet framåt
  4. aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Planera gemensamt upp lektionen. Hur elever agerar, samt hur olika lektionsupplägg och aktiviteter fungerar, är centralt i en Lesson study. Bestäm vem som ska genomföra och vem som ska observera lektionen. Det är viktigt att planeringen är tydlig och genomtänkt och att den som genomför undervisningen följer det överenskomna upplägget och inte improviserar. Bäst är om alla deltagare i gruppen är närvarande vid genomförandet och kan observera och notera vad som sker. Ett alternativ kan vara att istället videofilma lektionen för att sedan titta på den tillsammans.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen enligt den plan som ni gjort.

Lektionen observeras antingen av auskulterande kollegor eller dokumenteras genom videofilmning. Oavsett hur ni väljer att göra så ska fokus ligga på lärandet och vad som sker i undervisningen med eleverna.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, utvärdera och ändra

Inte alltför lång tid efter lektionens genomförande träffas ni igen för att tillsammans diskutera hur eleverna agerade, vad som gick bra och vad som gick mindre bra under lektionen: var syftet tydligt för eleverna, blev lärandet synligt för läraren, fungerade återkopplingen för eleverna, stöttade eleverna varandra, klarade eleverna av att göra bedömningar av sig själva eller att reglera sitt eget lärande? Här tar ni utgångspunkt i era observationer (eller filmen om ni valde att filma) och hur läraren, som undervisade, upplevde lektionen. En ny version av lektionen planeras, där ändringar görs  utefter vad som kommit fram i diskussionen.

Genomför 

Lektionen genomförs igen, med de ändringar som gruppen har kommit överens om, i en ny elevgrupp och med en annan av deltagarna i gruppen som genomförare. Proceduren kan upprepas ytterligare, men vanligtvis avslutas studien efter att två lektioner genomförts.


Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala