Scroll To Top

“Höga förväntningar” KvUtiS

I Svedalas granskning av styrning och ledning (SKL:s PISA2015) kan vi i kartläggningen av Höga förväntningar, läsa att vi har ett “stort fokus på att alla ska nå målen, vilket gör att vi inte alltid har tillräckligt höga förväntningar på de som ganska enkelt når alla mål. Här finns utvecklingspotential” (läs missiv).

Målbild

Alla ska lyckas
Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Moment A - individuell förberedelse

Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan. Det är faktorer som bidrar till höga skolprestationer. Betydelsen av medfödd begåvning behöver tonas ner. Det är en viktig slutsats i en ny rapport från Skolverket och Skolverket får stöd i den senaste skolforskningen. Lärare bör analysera och reflektera över sin egen undervisning och utifrån det förändra sina undervisningsstrategier. Lärare bör vidare ha höga förväntningar på samtliga elever och använda sig av en mångfald metoder för att nå så många elever som möjligt samt skapa en tillitsfull lärandemiljö för eleverna. Det är så lärare agerar som lyckas mer effektivt med sin undervisning än andra menar John Hattie i en stor metastudie. En del metaanalyser visar att förväntningsprocesser inte bara är en del av lärarens medvetande utan snarare inbyggt i våra institutioner och i samhället. Han konstaterar också att lärare med låga förväntningar tenderar att omfatta alla elever med dessa förväntningar. Rekommendationen är att istället fokusera på utveckling för alla elever oavsett utgångsläget.

Läs Skolverkets – Metastudie pekar ut områden värda att utveckla
Läs Skolinspektionens – Låga förväntningar hindrar elevers kunskapsutveckling

Moment B - kollegialt arbete


Carol Dweck, om effekterna av beröm (alternativ: animation om Dweck, svensk text)

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion 

 • På vilka olika sätt kan läraren förmedla positiva förväntningar på eleverna? Finns det sätt som ni inte har prövat?
 • Tror ni att alla era elever kan uppfylla alla delar av kunskapskraven? Vad kan hindra dem?
 • Hur kan ni använda exempel för att tydliggöra kriterier för framgång?
 • Hur kan återkoppling användas för att utmana elever att ta större ansvar?
 • Vem visar och vem visar inte tillräckliga framsteg?
 • Hur kan ni göra för att få eleverna att fokusera på utveckling och framsteg?
 • Hur skapar ni en tillitsfull undervisning där “fel” och “misstag” ses som lärande tillfällen?
 • Hur kan elevernas olika förutsättningar och erfarenheter användas som en tillgång i undervisningen?
 • Hur kan vi använda formativ bedömning för att skapa positiva förväntningar på eleverna?

Planera

Under en egen lektion ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på vilka förväntningar som ni förmedlar till eleverna och vilka förväntningar som eleverna förmedlar till varandra (medvetet och omedvetet).

 •  Ger du eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass?
 • Ger du positiv respons på elevernas inspel och ansträngningar?
 • Uppmuntrar du eleverna att göra sitt bästa och att våga sikta högre?
 • Visar du positiva förväntningar på elevernas förmåga?
 • Värdesätter och visar du respekt för alla elevers arbetsinsatser?
 • Uppmärksammar du på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter?
 • Skapar du motivation inför olika aktiviteter?
 • Bidrar du till positiva förväntningar, nyfikenhet, handlingsberedskap hos eleverna?

Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • I vilken omfattning präglas kulturen på skolan av en tro på att alla eleverna kan uppfylla alla delar av kunskapskraven?
 • Vad i min undervisning kan förändras så att fler elever utmanas och når tillräckliga framsteg?
 • Vilka strategier och metoder kan jag använda i undervisningen för att möta alla elevers behov av utmaningar och positiva förväntningar?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala