Scroll To Top

Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.

Fritidshemmet

Den nya läroplanstexten är direkt riktad till fritidshemmet, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångar från förskoleklassen till skolan och fritidshemmet.

De nya läroplanstexterna innebär

 • Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.
 • Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
 • Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Förskoleklassen

Den nya läroplanstexten är direkt riktad till förskoleklassen, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångar från förskoleklassen till skolan och fritidshemmet.

De nya läroplanstexterna innebär

 • Att förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, då förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas olika arbetssätt och pedagogik.
 • Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
 • Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
 • Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)

Lgr11

Denna upplaga har kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Klicka för att öppna Reviderad Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Läs och diskutera de nya läroplanstexterna

Skolans värdegrund och uppdrag

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Kollegial diskussion

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

 • Vilket förhållningssätt behöver prägla verksamheten till följd av texterna i läroplanen?
 • Vad känns självklart och vad gör vi redan?
 • Vad känns nytt och vad behöver vi förändra?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

Kollegial diskussion

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Jämför med hur det sett ut tidigare

 • Vilka likheter och skillnader finns i jämförelse med det som tidigare lyfts fram i läroplanen?
 • Vilket förhållningssätt behöver prägla verksamheten till följd av förändringarna i läroplanen?  Hur bör denna förändring organiseras?
 • Vad känns självklart och vad gör vi redan?
 • Vad känns nytt och vad behöver vi förändra?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad har blivit tydligare?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Fritidshem och/eller förskoleklass

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 3 och/eller 4, det vill säga den verksamhet som ska behandlas.

Kollegial diskussion

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Bearbeta syfte och centralt innehåll i det nya avsnittet

 • Vilka syften lyfts fram för verksamheten?
 • Hur relaterar de olika punkterna i det centrala innehållet till syftet med verksamheten?
 • Vad får centralt innehåll för konsekvenser för vår undervisning och verksamhet?
 • Vad säger verksamhetens syfte om hur vi behöver arbeta med det centrala innehållet?
 • Hur kan vi planera så att det centrala innehållet inte blir ett hinder utan istället används för att ge eleverna möjligheter att utvecklas så långt som möjligt?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad har blivit tydligare?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Läs mer

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala