Scroll To Top

“Effektiva läxor” KvUtiS

Läxor har generellt låg effekt på elevers lärande. Lägst effekt har läxor på unga elevers lärande och högst på redan högpresterande gymnasieelevers lärande. Rätt utformade och med formativ återkoppling kan läxor stödja elevers lärande. Men att ge läxor utan att läraren aktivt diskuterar innehållet i elevernas svar är inte en effektiv undervisningsstrategi.
Vanja Lozic, Skolverket, ur artikel Hemläxors nytta inte självklar, Skolverket.se

Moment A - individuell förberedelse

Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Enligt Hattie är effekten av hemläxor måttligt (med en effektstorlek på 0,29), men det finns andra betydelsefulla variabler som påverkar sambandet mellan läxor och studieprestationer, bland annat visar sig större effekter om läxorna gäller basfärdigheter, äldre elever, och om lärarstöd ges till yngre elever.

Av de faktorer som rör hemmet har föräldrars förväntningar och ambitioner det starkaste sambandet med skolprestationer, medan kommunikation (intresse för läxor, hjälp med läxor och diskussioner om barnets utveckling) visar på mer måttliga effekter. Syftet med att skapa delaktighet från föräldrar i barnens skolgång är att barnen inte ska behöva leva i två olika världar – en i skolan och en i hemmet. Hinder i kommunikationen mellan skola och hem riskerar även att hindra hemmets möjligheter att bidra till studieprestationer.

Att läxor hittills haft måttliga effekter på elevernas lärande betyder inte att skolarbete före och efter undervisning inte kan utvecklas och effektiviseras, men om vi vill använda läxor för att utveckla elevernas lärande bör vi diskutera syftet med, utvärdera och följa upp de läxor som vi ger.

Läs Anne-Marie Körlings – Läxor – Vad, varför, hur och när
Läs Lärarnas NyhetersLäxor – för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull?
Lyssna på poddsändning från Forskning&Framsteg: Läxor i skolan – bra eller dåligt? (12:32)

Moment B - kollegialt arbete


Daniel Barker, Norra Real, Det flippade klassrummet

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion

 • Diskutera och problematisera påståendet att hemmets förväntningar och ambitioner är en avgörande faktor för elevernas måluppfyllelse. Vad får det för konsekvenser för hur vi ger läxor?
 • Hur ser en bra läxa/hemuppgift ut?
 • Hur kan du som lärare använda lektionstiden på ett bättre sätt så att eleverna lär sig mer och får maximalt stöd från dig som lärare?
 • Hur kan skolan/läraren konkret arbeta för att motverka effekter av att eleverna har olika förväntningar på sig hemifrån?
 • Vad kan skolan göra för att öka föräldrars förväntningar och engagemang?
 • Är kommunikationen mellan skola och hemmet optimal hos er? På vilka sätt kan en bra kommunikation mellan skola och hem förbättra elevernas studieprestationer?
 • Hur kan läxan användas för att göra läroplanens och kursplanernas mål synliga för elevernas föräldrar?
 • Vilka av de läxor/hemuppgifter som ni brukar använda lämpar sig bra respektive mindre bra för de åldrar som ni undervisar?
 • Vilka uppgifter bör inte användas då eleverna arbetar på egen hand?
 • Vilka uppgifter lämpar sig väl för arbete på egen hand?
 • Vilka uppgifter kan elever klara av att göra om de struktureras och vägleds i detta?

Planera

Under en egen lektion, som knyter an till en hemuppgift (lektionen före/lektionen efter), ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på huruvida tiden i klassrummet används på ett effektivt sätt där lärarens kunskaper och kompetens kommer eleverna till del eller huruvida läxor och arbete utanför lektionen används och fångas upp i undervisningen. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Ser du till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen?
 • Sätter du in uppgifter/läxor i ett för eleven angeläget sammanhang?
 • Anknyter du undervisning/läxor till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför skolan?
 • Ser du till att eleverna läxor/hemuppgifter inte ställer orimliga krav som kräver en lärares stöd?
 • Använder du läxor/hemuppgifter som förberedelse för undervisningen?
 • Ger du läxor/hemuppgifter ett logiskt flöde där dessa tydligt hör ihop med inledande genomgångar och kunskapsmål?
 • Följer du upp hur eleverna arbetar med olika hemuppgifter och ger eleverna konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback?

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Hur kan du följa upp hur eleverna arbetat med olika hemuppgifter?
 • Hur kan du ge hemuppgifter som förbereder eleverna för undervisningen utan att kraven på eleverna blir orimliga och som kräver stöd från en lärare?
 • Hur kan hemuppgifter användas för att engagera föräldrarna (öka förväntningar och ambitioner) i elevernas skolarbete utan att ställa krav på föräldrars kunskaper (krav på intresse för läxor, hjälp med läxor och diskussioner om barnets utveckling)?
 • På vilket sätt kan läxor stärka elevernas inlärning?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala