Scroll To Top

“Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet” KvUtiS/SPSM

Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra. Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett samarbetsorienterat lärande kan varje individ ges möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater.

I SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet lyfts lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande fram. Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Tanken är att skriften ska ge inspiration och vägledning till pedagoger och skolledare som vill ge alla elever förutsättningar att vara delaktiga i alla undervisning.

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • Vilken identitet och vilka värderingar ska prägla vår skola?
 • Vad säger läroplanen om samlärande och hur kan vi arbeta mer samarbetsorienterat?
 • Vad menar vi med inkluderande verksamhet, delaktighet och likvärdighet?
 • Vad säger forskningen om lärande i heterogena grupper och vilka strategier ska vi ha på vår skola?
 • Vilka förutsättningar har vår skola? Vilka möjligheter och styrkor finns hos oss? Vilka utmaningar står vi inför? Vilka hinder kan vi identifiera?
 • Vad behöver vi bli bättre på? 
 • Hur gör vi för att undanröja de hinder som finns och utnyttja våra styrkor och resurser på bästa sätt?
 • Hur vill vi att det ska vara? Vilka mål ska vi arbeta för?
 • Vilket stöd behöver vi?
 • Behöver vi kompetensutveckling?
 • Vem av oss gör vad? Rektor, ledningsgrupp, specialpedagog, speciallärare och pedagoger med flera. Hur kan vi hjälpa och stödja varandra?

Planera

Ni ska introducera ett samarbetsorienterat lärande i er undervisning. Planera för hur ni ska träna elever i att ta ansvar för allas delaktighet, samt ge dem möjligheter att göra det till exempel genom att arbeta med vägledande kamraterSyftet är att  alla elever ska uppleva att de är viktiga och att alla ska få känna sig delaktiga utifrån aspekterna: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi (Janssons, delaktighetsaspekter).

Under genomförandet skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar om den egna undervisningen är att besöka och notera under en kollegas undervisning eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera när man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under införandet av samarbetsorienterat lärande ska ni göra noteringar och fokus ska ligga på att  alla elever ska uppleva att de är viktiga och få känna sig delaktiga. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Tillhörighet Har alla elever en tydlig fysisk tillhörighet till en skola, klass eller grupp?
 • Tillgänglighet Är den fysiska, den pedagogiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever?
 • Samhandling Får alla elever möjlighet att arbeta i med gemensamma, välplanerade och strukturerade aktiviteter?
 • Erkännande Är alla elever erkända av sina kamrater, dvs att de får vara med och “vara någon”?
 • Engagemang Är aktiviteterna meningsfulla och motiverande för alla elever?
 • Autonomi Upplever alla elever viss självständighet och självkontroll eller har vi elever som fortfarande upplever att de är beroende av sin omgivning?
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Berätta hur väl det samarbetsorienterande lärandet fungerat i undervisningen, utifrån aspekterna: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi (Janssons, delaktighetsaspekter)? Vad märker ni för effekter? Vad behöver utvecklas framöver?
 • Berätta om hur ni gjorde för att få alla elever att känna sig viktiga och delaktiga i undervisningen? Kan ni ge exempel på strategier från undervisningen? Hur väl lyckades ni?
 • Berätta om arbetsformerna som valdes för undervisningen: varför valde ni just dessa?
 • Berätta hur ni gjort för att alla elever ska få det stöd och de utmaningar som de behöver? Ge exempel från undervisningen.
 • Berätta hur ni arbetat för att få med alla elever under lektionen. Hur agerade ni om ni såg elever som inte verkade vara delaktiga?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala