Scroll To Top

“Lektionsobservation 1” KvUtiS

Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet att träna dig i att göra kvalitativa observationer av undervisning.

Det finns starkt stöd i senare års forskning att rektorns förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål, är grunden i en väl fungerande skola. Rektorer behöver i högre grad synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna om elevernas lärande och deras undervisningssituation. Det är i frågan om hur detta ska gå till som man skiljer sig åt.

Av skollagen framgår att rektor har ansvar för skolans inre styrning och Skolinspektionen hävdar i sin kvalitetsgranskning Rektors ledarskap att rektor måste ta ansvar för både struktur och kultur. Viktiga verktyg för att skapa struktur är enligt Skolinspektionen att göra regelbundna besök i klassrummen och att ge konstruktiv återkoppling till lärarna.
ur Skolverkets Forskning för klassrummet

Moment A - individuell förberedelse

Framgångsrik undervisning

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram.

Även om forskningsresultat kan ifrågasättas och tolkas på olika sätt pekar deras omfattande översikt på några centrala faktorer som de som ansvarar för undervisningen på en enskild skola, alltså huvudmän och rektorer, kan utgå ifrån i arbetet med att förbättra verksamheten. Sammanfattningen pekar också på några viktiga faktorer som kan leda till att lärares undervisning förbättras och elevernas lärande ökar.

Några viktiga slutsatser

 • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
 • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
 • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
 • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
 • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.

Läs Skolverkets, s.70-80 Forskning för klassrummet
Läs om Skolinspektionens observationsmodell och observationsschema
Läs om Malmö högskolas observation av lärandesituationer
Läs Skolverkets Att notera – metod för att öka medvetenhet om undervisning


Eva Minten, pratar om – Lärarledd undervisning (2:35 in i filmklippet)

Moment B - kollegialt arbete


BFL i undervisningen

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion

 • Vilka förväntningar har ni på undervisningen? Vad kommer ni att få se? Vad kommer ni inte att få se?
 • Vad tror ni är de största utmaningarna för just denna undervisningssituation, med tanke på gruppens ålder, resultat, behov, storlek, sammansättning, ämne et cetera?
 • Vilka aspekter tycker ni är särskilt viktiga? Vilka aspekter är av mindre betydelse?
  – Trygg stödjande och uppmuntrande lärmiljö
  – Studiero
  – Individanpassning, variation och utmaningar
  – Behov av stöd
  – Varierar undervisningen
  – Tydlighet i mål, innehåll och struktur
  – Kontrollerar förståelsen
  – Tydligt lektionsslut
  – Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Planera

I denna första lärmodul, av två som behandlar lektionsobservationer, är tanken att ni ska träna er i att göra lektionsobservationer genom att studera två filmade lektioner. Använd Skolinspektionens observationsschema som stöd för noteringar. För att ytterligare fördjupa analysen av observationen ska ni komma överens om vilken av de fem BFL-strategierna som ni ska fokusera på i era observationer.

 1. Hur gör läraren för att göra undervisningens syfte tydligt för eleverna?
 2. Hur gör läraren för att synliggöra elevernas kunskaper?
 3. Hur gör läraren för att ge eleverna återkoppling som för lärandet framåt?
 4. Hur gör läraren för att underlätta för eleverna att stödja varandra?
 5. Hur gör läraren för att att få eleverna att se sitt eget lärande?

Förbered er genom att diskutera vilka kännetecken som utmärker låg respektive hög grad av kvalitet.

Moment C - aktivitet

Titta på och gör noteringar utifrån Lektion på lågstadiet
Titta på och gör noteringar utifrån Lektion på högstadiet

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Hur gjorde läraren för att göra  undervisningens syfte tydligt för eleverna?
 • Hur gjorde läraren för att synliggöra elevernas kunskaper?
 • Hur gjorde läraren för att ge eleverna återkoppling som förde lärandet framåt?
 • Hur gjorde läraren för att underlätta för eleverna att stödja varandra?
 • Hur gjorde läraren för att att få eleverna att se sitt eget lärande?
 • I vilken mån överensstämde undervisningen med det tänkta syftet med lektionen?
 • Vad har ni sett? Utgå från aspekterna i Skolinspektionens observationsschema
 • Vilka skillnader har ni gjort i era bedömningar?
 • Vad var svårt att bedöma ?
 • Vad var lätt att bedöma?
 • Vilka fördelar ser ni i att arbeta på de sätt som ni fått ta del av?
 • Vilka lärdomar kan ni dra av detta?
 • Vilka olösta problem finns? Vilken hjälp behövs?
 • Vad behöver ni göra för att fördjupa er förståelse av dessa problem så att ni kan finna bättre lösningar än hittills?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

En reaktion på ”“Lektionsobservation 1” KvUtiS”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala