Scroll To Top

“Aktivera eleverna som ägare av lärandeprocessen” KvUtiS/KfSk

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete.

Moment A - individuell förberedelse

Läs Forskning i korthet – Bedömning för lärande, kapitel 5, av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs Vad säger man när man inte vet vad man ska säga på Förstelärare bloggar
Läs Självbedömning på Förstelärare bloggar
Läs Ett fall och en lösning på Förstelärare bloggar

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • Vilka självreglerande strategier har ni lärt era elever att använda i er undervisning? T.ex. strategier för hur de ska göra när de behöver hjälp med en instruktion, att förstå ett ord, att ta sig an en text et c
 • Hur kan självskattningar/självbedömning användas som en resurs i er praktik?
 • Vad finns det för erfarenheter av portföljbedömning på era skolor?
 • Vilka möjligheter ser ni med att använda er lärplattform/digitala verktyg för att stärka självbedömning?
 • I vilken omfattning har planeringen innehållit möjligheter till självbedömning?
 • Hur ger ni eleverna möjlighet till och stöd för att värdera det egna arbetet?
 • I vilken omfattning bedömer eleverna egna och andras uppgifter/ arbete efter tydliga kriterier?
 • I vilken omfattning är eleverna delaktiga i bedömningsarbetet?
 • Vad kan elever göra i undervisning som traditionellt sköts av läraren?
 • Vad kan elever klara av att göra om det struktureras och vägleds i detta?
 • Vad bör inte läggas över på eleverna?

Planera

Under en egen lektion ska ni arbeta med att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer. Välj ut en eller flera metoder som ni vill implementera i er undervisning.

 • Tillgång till nödbroms – ge eleverna möjlighet under lektionen att signalera att de inte förstår
 • C3B4ME – se tre före mig, dvs att eleverna tränas i att använda sig av tre källor innan de frågar sin lärare om hjälp. T.ex. kan de läsa instruktionen, undersök om svaret finns på dator/i lärobok, fråga en kompis innan läraren tillfrågas.
 • Loggbok, använd loggbok för självskattningar eller för att reflektera kring undervisningen – vad gick bra, vad gick mindre bra, vad behöver jag tänka på till nästa gång, vad skulle jag vilja att läraren gick igenom nästa gång.

Läs mer om undervisningstekniker.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under lektionen gör ni noteringar och fokus ska ligga på att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Du ger positiv respons på elevernas inspel och ansträngningar
 • Du visar positiva förväntningar på elevernas förmåga
 • Du ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla olika lärandestrategier
 • Du ger eleverna möjlighet att välja bland uppgifter med olika innehåll inom det aktuella kunskapsområdet
 • Du ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden
 • Du ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver
 • Du samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om vad som lärts i undervisningen
 • Du samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om arbetsprocesserna
 • Du låter eleverna utvärdera lektionens innehåll och form
 • Du låter eleverna få träning i att själva reflektera över och utvärdera sitt lärande
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Berätta hur ni agerade senaste gången ni märkte att en elev var osäker på sin förmåga eller tvivlade på sig själv.
 • Beskriv effekterna av de stödstrategier som ni använder i undervisningen.
 • Hur använder ni den lärartid som frigörs i och med att eleverna lär sig strategier för självreglering.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala