Scroll To Top

“Förtydliga och förstå lärandemål & bedömningskriterier” KvUtiS/KfSk

Vad ska eleverna lära sig? I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Detta kan ske genom att elever och lärare diskuterar och värderar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet eller att bedömningsexempel arbetas fram tillsammans med eleverna.

Moment A - individuell förberedelse

Läs Forskning i korthet – Bedömning för lärande, kapitel 1, av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs Nyckelstrategiernas nyckelstrategi på Förstelärare bloggar
Läs Modellandets inneboende kraft på Förstelärare bloggar
Läs Upp med matriserna på väggen på Förstelärare bloggar


Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet (11:52)

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • På vilka olika sätt kan läraren förmedla positiva förväntningar på eleverna? Finns det sätt som ni inte har prövat?
 • Vilka möjligheter och begränsningar med bedömningsmatriser ser ni i er undervisning?
 • I vilken grad överensstämmer er undervisning och bedömning med ämnets syfte och kunskapskrav?
 • Hur vet ni att eleverna har förstått vad de ska lära sig?
 • Hur vet era elever vad ni lägger vikt vid när ni bedömer deras uppgifter eller prestationer?
 • I vilken omfattning har vi en praktik som säkrar att alla elever, oavsett lärare, vet vad de ska lära?
 • Hur kan vi använda exempel för att tydliggöra kriterier för framgång?
 • Hur kan läroplanens och kursplanernas mål tydliggöras för elever och föräldrar?

Planera

Under en egen lektion ska ni arbeta med att förtydliga och hjälpa eleverna att förstå lärandemål och bedömningskriterier. Välj ut en eller flera metoder som ni vill implementera i er undervisning.

 • Dela undervisningsmålen med eleverna
 • Visa exempel på hur resultatet kan se ut
 • Visualisera målen
 • Beskriv vad eleven ska kunna efter undervisningen
 • Lektionsuppdrag – inled med att ge eleverna i uppdrag: ”I slutet av lektionen ska ni kunna gissa vad målet för lektionen har varit”
 • Använd matriser för att tydliggöra mål
 • Perfekt lösning – låt eleverna tillsammans komma fram till en perfekt lösning på uppgiften som de ska göra som modell för deras eget arbete
 • Odd man out – ge eleverna fyra arbeten att bedöma där “en ska bort”

Läs mer om undervisningstekniker.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under lektionen gör ni noteringar och fokus ska ligga på att tydliggöra mål och kriterier för framgång. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Du välkomnar eleverna och gör en tydlig och genomtänkt lektionsstart
 • Du anger målen för lektionen
 • Du presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen och syftet med dessa
 • Du sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en koppling till tidigare lektioner eller till andra ämnesområden
 • Du sätter du in uppgifter i ett för eleven angeläget sammanhang?
 • Du ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop med inledande genomgångar och kunskapsmål
 • Du skapar överblick och sammanhang
 • Du förklarar hur enskilda moment och uppgifter hör ihop med lektionens övergripande kunskapsmål eller inledande genomgång
 • Du  använder ett språk eleverna förstår
 • Du sammanfattar olika moment och gör klart för sig att alla elever förstår
 • Du skapar en balans mellan mer avancerade uttryck och mer vardagsnära språk, mellan abstrakt och konkret
 • Du använder olika hjälpmedel och/eller exempel från vardagslivet för att förtydliga
 • Du bryter vid behov ned övergripande mål i hanterliga delmål
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Beskriv det sammanhang lektionen ingick i: fanns det ett övergripande tema? Vad gjorde ni på lektionen innan och vad var planerat för nästa lektion?
 • Beskriv lektionens syfte. Uppnåddes det syftet?
 • Hur kommunicerade ni mål och innehåll med en lektion/serie av lektioner till eleverna? Beskriv situationen.
 • Beskriv hur ni stämde av att eleverna förstått vad de skulle arbeta med. Hur agerade ni om ni noterade att någon hade missuppfattat syftet med en uppgift eller serie uppgifter?
Share Button

En reaktion på ”“Förtydliga och förstå lärandemål & bedömningskriterier” KvUtiS/KfSk”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala