Scroll To Top

“Nyanserad och framåtriktad respons” KvUtiS/KfSk

Hur ska eleven göra för att komma vidare? Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen.

Moment A - individuell förberedelse

Läs Forskning i korthet – Bedömning för lärande, kapitel 3, av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs Synliggöra lärandet i matematik på Förstelärare bloggar 
Läs Att arbeta tematiskt eller i block är roligt, jobbigt, svårt och utmanande på Förstelärare bloggar


Så kan du arbeta med formativ bedömning (4:00)

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • Har eleverna getts möjlighet att ta tillvara på den återkoppling som getts? Hur planerar ni för elevens användning av den återkoppling som ges?
 • I vilka sammanhang ger ni återkoppling på uppgifts-, process-, metakognitiv eller personlig nivå?
 • Jämför och diskutera erfarenheter av hur elever tar emot återkoppling i olika sammanhang.
 • I vilken utsträckning arbetar ni formativt med prov? Vilka förtjänster och svårigheter ser ni med att i större utsträckning arbeta formativt med prov?
 • I vilken omfattning är er praktik sådan att eleverna får återkoppling som de lär av och som hjälper dem vidare i sin kunskapsutveckling?
 • I vilken omfattning får både elever återkoppling på sitt lärande och sin praktik som motiverar dem att utvecklas?
 • Hur kan vi arbeta med återkoppling som sker direkt i undervisning?
 • Hur kan återkoppling användas för att utmana elever att ta större ansvar?

Planera

Under en egen lektion ska ni arbeta med att ge eleverna återkoppling som leder till ökat lärande. Välj ut en eller flera metoder som ni vill implementera i er undervisning.

 • Two stars and a wish – ge eleverna återkoppling genom att nämna två kvaliteter som eleven uppvisat med sitt arbete och en kvalitet som behöver utvecklas.
 • Återkoppla genom att anpassa undervisningen efter elevernas prestationer t.ex. kan du samla in elevernas texter för att sedan undervisa kring de brister/missförstånd som är synliga i dessa.
 • Ge bara halva svaret – berätta vad det finns för problem i arbetet men inte var eleven kan hitta det.
 • Ge eleverna tid för att aktivt arbeta med den återkoppling som de fått

Läs mer om undervisningstekniker.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under lektionen gör ni noteringar och fokus ska ligga på återkoppling som ökar elevernas lärande. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Du följer upp hur eleverna arbetar med olika uppgifter och ger eleverna konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback
 • Du använder arbetsmetoder där elevernas arbeten redovisas och bearbetas vidare vid behov
 • Du ger eleverna återkoppling om vad de behöver utveckla och hur de kan gå tillväga för att uppfylla kunskapskraven
 • Du ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar
 • Du ger eleverna stöd och möjligheter att bearbeta den återkoppling som de fått
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Beskriv situationer när ni följde upp enskilda elevers förståelse. Hur återkopplades och kommunicerades detta med eleverna?
 • Hur agerade ni när ni noterade att någon hade missuppfattat syftet med en uppgift eller serie uppgifter?
 • Berätta hur ni arbetade med återkoppling till elever som har svårt att nå målen.
 • Berätta hur ni arbetade med återkoppling för att stimulera elever som har lätt för att nå målen.
Share Button

En reaktion på ”“Nyanserad och framåtriktad respons” KvUtiS/KfSk”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala