Scroll To Top

“Skapa situationer som gör lärandet synligt” KvUtiS/KfSk

Vad kan de redan? Undervisningen bör utformas så att det framgår både för lärare och för elever i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått dvs. var de befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen är en del av undervisningen. Kvaliteten på de uppgifter som eleverna arbetar med eller de frågor som ställs i klassrummet har betydelse för om eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Med utgångspunkt från den information läraren samlar in om elevernas kunskaper kan läraren göra ändringar i sin planering och undervisning för att bättre kunna möta elevernas behov och förutsättningar.

Moment A - individuell förberedelse

Läs Forskning i korthet – Bedömning för lärande, kapitel 2, av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs Det flerstämmiga klassrummet på Förstelärare bloggar
Läs Att se lärandet på Förstelärare bloggar

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • Vad behöver ni göra för att bli bättre på att anpassa undervisningen till elevers olika behov och kunskapsnivåer?
 • På vilka sätt säkerställer ni att elevernas återkoppling på undervisningen tas tillvara och att återkopplingen blir ömsesidig
 • Om bedömningen ska stödja lärandet bör uppgifter konstrueras som visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. I vilken omfattning genomsyrar denna princip er planering?
 • Vilken typ av prov brukar ni använda och varför?
 • Hur brukar ni variera era bedömningssituationer inom ämne/kurs?
 • Vilka erfarenheter har ni av portfolio och porfoliobedömning?
 • I vilken grad har er undervisningen inneburit att ni som lärare kunnat urskilja de kunskaper som undervisningsavsnittet avsett att utveckla?
 • I vilken omfattning använder ni elevernas responser/svar för att ta reda på vad eleverna förstår och för att planera den vidare undervisningen?
 • Hur kan vi arbeta med frågor som metod för att synliggöra elevernas lärande i undervisningen?
 • Hur kan vi arbeta för att aktivera eleverna i undervisningen?
 • Hur kan vi arbeta för att synliggöra missförstånd som sker i undervisningen?

Planera

Under en egen lektion ska ni arbeta med att synliggöra elevernas lärande. Välj ut en eller flera metoder som ni vill implementera i er undervisning.

 • Använd multimedverkande frågor, där alla elever svarar på samtidigt utifrån ett begränsat antal alternativ
 • Aktivera eleverna i diskussion – genom att slumpmässigt välja vem som har ordet
 • Använd lärkvitto – ställ en fråga i slutet av lektionen som testar elevernas förståelse av lektionen. Svaret skrivs på en lapp som samlas in innan eleverna lämnar lektionen
 • Ställ feta frågor – öppna frågor som skapar tänkande
 • Efterfråga den grumligaste punkten – dvs vad eleverna tyckte var svårast med genomgången

Läs mer om undervisningstekniker.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under lektionen gör ni noteringar och fokus ska ligga på att synliggöra elevernas lärande. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Du ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevernas förståelse
 • Du låter någon elev inför hela klassen eller elever gruppvis summera kontentan
 • Du går runt bland eleverna/grupperna för att fånga upp deras förståelse
 • Du skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga
 • Du ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök – misstag ses som tillfällen till lärande
 • Du bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och respekt
 • Du uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt
 • Du ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass
 • Du uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter
 • Du ställer öppna frågor där svaret inte är givet
 • Du ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig
 • Du hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor
 • Du använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster som inte gynnar elevernas förståelse och kunskapsutveckling)
 • Du skapar balans mellan lärarledda genomgångar och elevaktivitet
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Beskriv en gemensam diskussion eller redovisning i klassrummet. Var alla elever aktiva, pratade och ställde frågor eller var det bara vissa? Beskriv hur ni agerade i situationen.
 • Berätta hur ni arbetade för att få med alla elever under lektionen. Hur agerade ni om ni såg elever som verkade vara passiva eller oengagerade?
 • Hur ni följde upp effekterna av er undervisningen. Beskriv hur ni anpassade undervisningen med tanke på elevernas förståelse.
Share Button

En reaktion på ”“Skapa situationer som gör lärandet synligt” KvUtiS/KfSk”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala