Scroll To Top

Lärmoduler för kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se).

Arbeta med lärmoduler

I en lärmodulscykel finner du de delar som behövs för att utveckla det som benämns som beprövad erfarenhet:
Beprövad erfarenhet
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade.
  1. Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning)
  2. Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån det som lästs in
  3. Noteringar och observationer av praktiken, och slutligen
  4. Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsutbyte. Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras.
Kontakta oss om du har frågor och meddela gärna om du upptäcker brutna länkar. Tack!

Lärmoduler om ledarskap – kultur, professionsutveckling och lärares lärande

SKA-strategin ledarskap handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. I Svedala arbetar vi för att skapa starka ledare som är tydliga aktörer i arbetet med att alla ska lyckas.

Inga inlägg hittades.

Lärmoduler om synligt lärande -undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

SKA-strategin synligt lärande handlar om arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vilka effekter det ger på undervisningen. Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade.

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete. Läs Forskning i korthet -
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal  kommer ni att arbeta med hur vi kan utveckla elevernas förmåga att ta ansvar och styra det egna lärandet. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet. Det är en paraplyterm som inkluderar samarbets- och samlärande, kamrathandledning, handledning av yngre kamrater och andra former av lärande där kamrater hjälper varandra. I
Gå till lärmodul
Hur kan eleverna stödja varandras lärande? När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att göra självbedömningar kan stärkas genom ett
Gå till lärmodul
Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) I lärmodulen från ni arbeta med alignment-planering, att ge ett verktyg för att tydliggöra samband mellan syfte och mål, innehåll, krav, undervisning och bedömning. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Återkoppling på prestationer är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna. Enligt Hattie kommer den viktigaste återkopplingen från eleven till läraren (och inte från läraren till eleven!) och bidrar till att synkronisera undervisning och lärande, men det vi ska titta på
Gå till lärmodul
Lärmodulen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning och: Lära oss om undervisning som fungerar Engagera eleverna i arbetet med att engagera eleverna Ta fram kriterier för att kunna få syn på
Gå till lärmodul
Vad ska eleverna lära sig? I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet
Gå till lärmodul
Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att introducera kooperativt lärande i klassrummet. Genom att arbeta kooperativt tränar vi dem att arbeta tillsammans och att ta ansvar. Lära oss om kooperativt lärande – varför och hur
Gå till lärmodul
Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att arbeta med modellande arbetssätt. Genom att modella för eleverna kan vi hjälpa och stödja dem tills de på egen hand klarar av det som de inte tidigare
Gå till lärmodul
Hur ska eleven göra för att komma vidare? Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga
Gå till lärmodul
Vad kan de redan? Undervisningen bör utformas så att det framgår både för lärare och för elever i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått dvs. var de befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen är en del
Gå till lärmodul
Göran Svanelid har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor, ”The Big 5″, som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, för att hjälpa eleverna att nå målen. De
Gå till lärmodul
Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal ska ni få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning. Ni kommer dels att ta fram kriterier för att få syn på elevernas förändrade kunnande och för att pröva och utvärdera de förändringar som ni gör
Gå till lärmodul
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att
Gå till lärmodul
Lärmodul 1 - varför skolprestationer är av betydelse MOMENT A - vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda
Gå till lärmodul
Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Skollagen föreskriver att "Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som
Gå till lärmodul

Lärmoduler om höga förväntningar – betyg, bedömning och måluppfyllelse

SKA-strategin höga förväntningar handlar om hög måluppfyllelse, likvärdig bedömning, relevanta betyg/bedömningar samt att skapa förtrogenhet med syfte, innehåll och krav i våra kursplaner.

Att ge alla elever förutsättningar och möjlighet att nå goda resultat är en stor utmaning för skolan. /---/ I forskningen definieras framgångsrika skolor bland annat som skolor där eleverna gör större framsteg än andra skolor med liknande socioekeonomiska förhållanden. Den
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Ämnesplanen i undervisningen Syftet är att stödja diskussioner kring hur innehållet i ämnesplanen kan kopplas till den egna undervisningen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Arbetsplatsförlagt lärande Alla elever ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl
Gå till lärmodul
Barn som anhöriga Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning (Skolverket) En webbkurs som du kan arbeta med på egen hand. Varje steg inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
En läsande klass åk6 (www.enlasandeklass.se) Ett stödmaterial, som kan hjälpa dig och dina kollegor att tillsammans närma er, pröva och undervisa utifrån studiehandledningen ”En läsande klass” Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Examensmålet  Syftet med utvecklingspaketet är att arbetslaget ska skapa en gemensam grund för hur man kan använda examensmålet i undervisningen i en klass eller grupp. Denna lärmodul är
Gå till lärmodul
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Gymnasiearbetet Utvecklingspaketet syftar både till att stödja rektor i sin planering av gymnasiearbetet på skolan samt till att ge lärarna stöd i att planera, genomföra och utvärdera elevernas
Gå till lärmodul
I Svedalas granskning av styrning och ledning (SKL:s PISA2015) kan vi i kartläggningen av Höga förväntningar, läsa att vi har ett "stort fokus på att alla ska nå målen, vilket gör att vi inte alltid har tillräckligt höga förväntningar på de
Gå till lärmodul
Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna. Fritidshemmet Den nya läroplanstexten är direkt
Gå till lärmodul
Likvärdig bedömning En lärmodul i bedömning – 2 (Annika Sjödahl,  Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning och att få syn på effekterna av detta på elevernas kunnande och: Lära oss om mindset och motivation Planera en lektion som engagerar alla
Gå till lärmodul
I de kommande TLC-samtalen  under rubriken ”Mindset och höga förväntningar” är syftet att ni ska ta del av forskning kring höga förväntningar,  mindset och vilken påverkan beröm, utmaningar och etiketter kan ha på eleverna. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
Har ni nyanlända elever på er skola? Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Nyanlända elevers lärande - del 1: Visar lärande exempel med
Gå till lärmodul
Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället
Gå till lärmodul
Planering och samplanering En lärmodul i bedömning – 1 (Annika Sjödahl,  Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Skoljuridik för lärare Utvecklingspaketet ska öka lärares kompetens när det gäller i första hand skollagen som började tillämpas från den 1 juli 2011. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Små barns matematik (Nationellt center för matematikutbildning) En studiecirkelhandledning till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Språk i alla ämnen (NTI-gymnasiet) I materialet i denna modul bygger på forskning som visar hur språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Språk i alla ämnen I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i
Gå till lärmodul
Språkutvecklande arbetssätt och arbetsgång (Skolverket) I utvecklingspaketet får ni arbeta med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Studie- och yrkesvägledning Syftet är att visa vi kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i undervisningen för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtiden.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning Syftet är att visa vi kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i
Gå till lärmodul
SYV på lektionen (7-9) I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skapa lärprocesser och samverkansformer tillsammans med omvärlden och närsamhället i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om olika utbildningsvägar, deras förståelse och erfarenheter från arbets- och samhällslivet. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att
Gå till lärmodul
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (SPSM) Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra
Gå till lärmodul
Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.
Gå till lärmodul

Lärmoduler om inkludering – trygghet, inflytande, delaktighet och bemötande

SKA-strategin inkludering handlar om elevernas trygghet, delaktighet och inflytande. I en inkluderande skola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system, en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna och att olikhet ses som en tillgång.

Syftet är att ni ska få lära er om vad inkludering och delaktighet innebär, att planera undervisning som aktiverar alla elever och att fortsätta utvärdera och följa era framsteg för att utveckla elevernas engagemang för lärande och förmåga att ta ansvar och: Lära oss
Gå till lärmodul
Läxor har generellt låg effekt på elevers lärande. Lägst effekt har läxor på unga elevers lärande och högst på redan högpresterande gymnasieelevers lärande. Rätt utformade och med formativ återkoppling kan läxor stödja elevers lärande. Men att ge läxor utan att läraren aktivt diskuterar
Gå till lärmodul
I fyra TLC-samtal är syftet att lyfta elevperspektivet dels genom att ta del av vad styrdokument och forskning säger och dels genom att arbeta med elevinflytande, elevers delaktighet och engagemang och med värdeskapande pedagogik. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
Syftet är att introducera entreprenöriell kompetens och värdeskapande pedagogik som begrepp, att prova på entreprenöriellt lärande i undervisningen och utvärdera effekterna av dessa på elevernas engagemang och förmåga att ta ansvar och: Lära oss om om entreprenöriell kompetens Planera en lektion med entreprenöriella inslag Använda kriterier
Gå till lärmodul
Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Sverige har dessutom skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka
Gå till lärmodul
Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev handlar om att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Elevens förtroende för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda studieresultat. Hattie poängterar vikten av relationell
Gå till lärmodul
Källkritik för yngre elever Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få lära er om vad inkludering och delaktighet innebär, att planera undervisning som aktiverar alla elever och att fortsätta utvärdera och följa era framsteg för att utveckla elevernas engagemang för lärande och förmåga att ta ansvar och: Lära oss
Gå till lärmodul
Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra. Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett
Gå till lärmodul
Utveckla lärandet i en digital och inkluderande miljö (Grundsärskolan i Mölndal) Lärmoduler riktar sig till dig som undervisar elever som är inskrivna i grundsärskolan och har två fokusområden: – funktionsnedsättningar – bedömning Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Det här studiepaketet vänder sig till dig som vill veta mer om vad funktionsnedsättningen utvecklingsstörning kan innebära. Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola
Gå till lärmodul
Syftet är att introducera entreprenöriell kompetens och värdeskapande pedagogik som begrepp, att prova på entreprenöriellt lärande i undervisningen och utvärdera effekterna av dessa på elevernas engagemang och förmåga att ta ansvar och: Lära oss om värdeskapande pedagogik Planera en lektion med mottagare Använda kriterier för att
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att ta del av
Gå till lärmodul
Öka förståelsen för NPF (SPSM) Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn
Gå till lärmodul
Lärmodulen ”Språklig sårbarhet” är framtagen av Annelie Rantzow, Linda Tuvegård, Ulrika Trivin och Emma Gullin, Språkteamet i barn- och elevhälsan. I Språkteamet ingår två specialpedagoger och två logopeder. Lärmodulen uppdaterades senast 20-01-15 och kommer ej uppdateras därefter. Vi hänvisar till SPSM:s "Studiepaket språkstörning". 
Gå till lärmodul
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala