Läslyft för lärare som undervisar i förskoleklass

Läsåret 2015/2016 genomgår samtliga lärare som undervisar i förskoleklass Skolverkets fortbildning, läslyftet. Läslyftet är en del i Svedalas satsning – att utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas. Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare, med stöd av handledare, diskuterar didaktiska frågor och undervisningssituationer. I modellen ingår också att pröva nya metoder i sin egen undervisning.

Malin Bergeryd, handledare, introducerar läslyftet
Malin Bergeryd, handledare, introducerar läslyftet

Vad

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Den första modulen i det kollegiala lärandet kommer att fokusera på att stimulera elevernas läsintresse.

Modulen riktar sig till lärare och skolbibliotekarier som arbetar med elever i grundskolan årskurs 1-9. En förutsättning för att arbeta med den här modulen är att både lärare och personal i skolbibliotek deltar i fortbildningen. Modulen behandlar läsintresse från ett flertal perspektiv och hur det kan stimuleras hos eleverna. I modulens delar finns texter och filmer som synliggör hur samverkan mellan skolans olika yrkeskategorier kan främja elevernas läsintresse och bidra till att utveckla en positiv läskultur på skolan. Ni kommer under arbetet med modulen att syna och arbeta med den egna skolans möjligheter att stimulera läsintresse: t.ex. genom att genomföra läsvaneundersökningar, inventera och utveckla läsmiljön, arbeta med att synliggöra läsande förebilder och på olika sätt fördjupa och vidga texter inom det ämne och sammanhang där ni befinner er. Målet med arbetet är att ni ska få idéer, verktyg och insikter för att samverka kring utveckling av skolans läskultur.

När

Under arbetet kommer de som deltar i läslyftet regelbundet att träffas för att diskutera texter och filmer vilket möjliggör skapandet av en läsargemenskap. I instruktionerna till respektive moment finns förslag på frågor som ni kan utgå från i era diskussioner. För att dessa diskussioner ska bli så givande som möjligt rekommenderar vi att ni för läslogg när ni läser eller ser en film.

 

Share Button