Scroll To Top

Lektorstillsättning

Vid ansökan för tjänst som lektor används följande underlag:

 • Vitsord från rektor/tidigare arbetsgivare utifrån Skolverkets krav
 • Skriftlig ansökan
 • Presentation

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som lektor, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Svedalas kriterier

Lektorer ska arbeta med och främja utbildning och undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas.

Lektorsuppdraget handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom:

– att vara en brygga mellan kommun och högskola
– att koppla praktikens frågor och problem till forskningsresultat
– att bidra med praktiknära forskningsmetoder för att analysera, pröva och utveckla praktiska yrkesteorier i verksamheten
– att stödja och fortbilda andra i ett praktiknära vetenskapligt förhållningssätt

Vilka kompetenser har lektorn:

 • Att förstå och kunna förhålla sig till forskning och vetenskapliga resultat
 • Att kunna använda olika forskningsmetoder, samt förstå begränsningarna i dessa
 • Att snabbt kunna skaffa sig en överblick över nya kunskapsområden
 • Att ha ett kritiskt tänkande, kunna analysera, reflektera och ställa utmanande frågor
 • Att kunna forskningens hantverk, dvs uttrycka sig noggrant i text och tal
 • Att vara uthållig, självständigt ta ansvar och initiativ

Den som är lektor i Svedala:

 • agerar som en positiv förebild för kollegor och främjar genom sitt förhållningssätt en kultur som stödjer ledningens arbete.
 • kommunicerar och samarbetar med olika parter
 • klarar en komplex och krävande arbetssituation
 • visar ett starkt intresse för att bidra till att utveckla en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Steg 1 Formella krav och rektors vitsord

Du måste kunna uppvisa:

 • legitimation
 • forskarexamen
 • vitsord från rektor och ev. tidigare arbetsgivare som styrker att läraren visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolväsendet.

Steg 2 Skriftlig ansökan

Du ska skriva en ansökan där du besvarar följande frågor:

Uppdraget som lektor

 • Hur ser du på uppdraget som lektor i Svedala kommun?
 • Varför vill du arbeta som lektor i Svedala kommun?
 • Vilka erfarenheter har du av att leda och stödja utveckling av undervisning på vetenskaplig grund?
 • Vilka förväntningar har du på verksamhetsledningen i arbetet som lektor?
 • Vilka förutsättningar behöver du/förväntar du dig för att utföra ditt uppdrag?

Kompetens – vad kan du bidra med?

 • Vad har du för allmän forskningskompetens som kan komma verksamheter till del?
 • Vad har du för specifik forskningskompetens som kan komma verksamheter till del?

Stöd för analys, uppföljning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – hur kan du bidra?

 • Hur kan du stödja förvaltningen i dess uppdrag?
 • Hur kan du bidra till utveckling av förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
 • Hur kan du bidra till/stödja utveckling av ämne/ämnesdidaktik
 • Hur kan du bidra till/stödja utveckling av undervisning?

Steg 3 Central prövning

Utifrån frågeställningarna i din skriftliga ansökan ska du förbereda en muntlig presentation för verksamhetsledningen (VLG).

Den skriftliga redogörelsen lämnas till verksamhetsledningen en
vecka innan den muntliga presentationen.

Presentationen förväntas ta 45-60 minuter och följs därefter av 15-30 minuters frågestund (sammanlagt 75 minuter).

Steg 4 Beslut

VLG fattar beslut om förordnande.

Länkar och underlag

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala