Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.

Fritidshemmet

Den nya läroplanstexten är direkt riktad till fritidshemmet, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångar från förskoleklassen till skolan och fritidshemmet.

De nya läroplanstexterna innebär

 • Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.
 • Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
 • Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Förskoleklassen

Den nya läroplanstexten är direkt riktad till förskoleklassen, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångar från förskoleklassen till skolan och fritidshemmet.

De nya läroplanstexterna innebär

 • Att förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, då förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas olika arbetssätt och pedagogik.
 • Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
 • Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
 • Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)

Lgr11

Denna upplaga har kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats.

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Klicka för att öppna Reviderad Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Läs och diskutera de nya läroplanstexterna

Förslag på tidsplan

Vecka  Plan
september 1 Individuell förberedelse
Var och en läser och reflekterar kring:
– Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag
september 1 Kollegial diskussion
– Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera skolans värdegrund och uppdrag.
– Ta fram en plan för hur ni synliggör värdegrundsarbetet. Genomförandet av planen ska diskuteras vid nästa gång.
oktober 2 Individuell förberedelse
Var och en läser och reflekterar kring:
– Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.
oktober 2 Kollegial diskussion
– Redovisa arbetet för att synliggöra värdegrundsarbetet.
– Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera övergripande mål och riktlinjer i utbildningen.
– Ta fram en plan för hur ni kan synliggöra och skapa en diskussion kring fritidshemmets/förskoleklassens roll och uppdrag för de andra personalgrupperna på skolan. Genomförandet av planen ska diskuteras vid nästa gång.
november 3 Individuell förberedelse
Var och en läser och reflekterar kring:
– Kapitel 3 och/eller 4, det vill säga den verksamhet som ska behandlas.
november 3 Kollegial diskussion
– Reflektera kring synliggörandet av roll och uppdrag för de andra personalgrupperna.
– Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera syfte och centralt innehåll i det nya avsnittet.
– Planera en aktivitet utifrån syftestext och innehåll.
december 4 Nuläge och målsättning
– Ta fram en gemensam bild av det lokala nuläget och de lokala utvecklingsbehoven. Utgå från utvärderingsstöd samt svar i skolenkäten.

Skolans värdegrund och uppdrag

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Kollegial diskussion

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

 • Vilket förhållningssätt behöver prägla verksamheten till följd av texterna i läroplanen?
 • Vad känns självklart och vad gör vi redan?
 • Vad känns nytt och vad behöver vi förändra?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Uppgift

Ta fram en plan för hur du kan synliggöra hur din elevgrupp arbetar med värdegrundsarbete t.ex:
– skriva om värdegrundsarbetet i veckobrevet.
– synliggör i offentliga miljöer t ex genom bilder och text
Vid nästa tillfälle kommer du att få redovisa hur du och dina kollegor har arbetat för att synliggöra ert värdegrundsarbete.

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

Kollegial diskussion

Redovisa hur du och dina kollegor har arbetat för att synliggöra ert värdegrundsarbete, sedan föregående möte.

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Jämför med hur det sett ut tidigare

 • Vilka likheter och skillnader finns i jämförelse med det som tidigare lyfts fram i läroplanen?
 • Vilket förhållningssätt behöver prägla verksamheten till följd av förändringarna i läroplanen?  Hur bör denna förändring organiseras?
 • Vad känns självklart och vad gör vi redan?
 • Vad känns nytt och vad behöver vi förändra?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad har blivit tydligare?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Uppgift

Ta fram en plan för hur ni kan synliggöra och skapa en diskussion kring fritidshemmets/förskoleklassens roll och uppdrag för de andra personalgrupperna på skolan.  Vid nästa tillfälle ska ni reflektera kring detta och vilka lärdomar ni tar med er framåt.

Fritidshem och/eller förskoleklass

Individuell förberedelse

Var och en läser och reflekterar kring:

 • Kapitel 3 och/eller 4, det vill säga den verksamhet som ska behandlas.

Kollegial diskussion

Reflektera kring synliggörandet av  fritidshemmets/förskoleklassens roll och uppdrag för de andra personalgrupperna på skolan och vilka lärdomar ni tar med er framåt.

Utgå ifrån de individuella förberedelserna och diskutera:

Bearbeta syfte och centralt innehåll i det nya avsnittet

 • Vilka syften lyfts fram för verksamheten?
 • Hur relaterar de olika punkterna i det centrala innehållet till syftet med verksamheten?
 • Vad får centralt innehåll för konsekvenser för vår undervisning och verksamhet?
 • Vad säger verksamhetens syfte om hur vi behöver arbeta med det centrala innehållet?
 • Hur kan vi planera så att det centrala innehållet inte blir ett hinder utan istället används för att ge eleverna möjligheter att utvecklas så långt som möjligt?

Sammanfatta slutsatser

 • Vad vet vi nu?
 • Vad har blivit tydligare?
 • Vad behöver vi arbeta vidare med?

Uppgift

Utifrån syftestext och centralt innehåll ska ni planera, genomföra och utvärdera en aktivitet  med eleverna. Vid nästa tillfälle ska du presentera effekterna av detta och hur eleverna agerade i genomförandet utifrån syftet med aktiviteten .

Läs mer

Share Button

En reaktion på ”Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass”

Kommentarer är stängda.