Nyanlända och lärande

Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället försvåras inkludering.

Vikten av vad som händer inne i klassrummet betonas i nutida forskning. Yttre faktorer eller ramar som till exempel ekonomiska resurser, lärares utbildning, skolstorlek och möjlighet till skolval tycks ha mindre betydelse för elevers lärande. Det är faktorerna inne i klassrummet, som ett tillåtande arbetsklimatkollegialt lärande så att lärargruppen drar åt samma håll, formativ bedömningpedagogiskt ledarskap och inkludering som har avgörande betydelse för resultaten. Påverkansfaktorerna behöver samspela med varandra för att det ska hända något med elevernas lärande. Det räcker inte att koncentrera sig på exempelvis inkludering eller formativ bedömning utan man måste täcka dessa fem faktorer samtidigt och förhålla sig till dem i det vardagliga arbetet.
(ur Nyanlända elever i fokus – Skolverket)

Nyanlända elevers lärande – del 1: Visar lärande exempel med fokus på organisation, mottagande och det systematiska kvalitetsarbetet. (Filmens längd 15:13)

Nyanlända elevers lärande – del 2: Tar upp lärande exempel med fokus på rektors roll och lärarens kompetens i samband med att nyanlända elever inkluderas i skolarbetet. (Filmens längd 20:42)

Nedanstående film är en intervju med Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, i vilken Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson samtalar om mottagande, organisation och undervisning för nyanlända elever. (Filmens längd 19:42)

Förstelärare bloggar om nyanländas lärande

På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om nyanlända och lärande. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

Mottagande av nyanlända

Att undervisa nyanlända

Språk i alla ämnen

Kommunikation

Tolerans och värdegrund

Lär dig mer

Share Button