Scroll To Top

Nyläge på Marbäcksskolan

Vi kan använda observationer för att skapa oss ett nuläge/nyläge kopplat till skolans tes.

”Eleverna behöver mer stöttning i att utveckla sitt språk för att känna meningsfullhet och sammanhang så att de kan utveckla sitt skrivande”

För att kunna få syn på och för att kunna prata om det vi ser i klassrummet behöver vi ta fram gemensamma kriterier utifrån tesen och ställa oss frågan:

– Vad möter eleverna för fysisk, psykosocial och pedagogisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för elevernas språkutveckling och som skapar sammanhang för eleverna så att de utvecklar sitt skrivande?

Skapa ett nyanserat nyläge

När lärmiljöerna kartläggs är det viktigt att både synliggöra likheter och olikheter mellan klassrum och sammanhang, att kartlägga utbredning och huruvida något är vanligt eller ovanligt och av vilken kvalitet en lärmiljöföreteelse håller – t.ex är stödstrukturerna svårbegripliga, otydliga, mångtydiga, tydliga eller pedagogiska?

Nuläge kopplat till tes och till olika aspekter av lärmiljön på skolan

Fysisk lärmiljö

  • Vad möter eleverna för fysisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för att elevernas språkutveckling?
  • Vad möter eleverna för fysisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för att skapa sammanhang för elevernas kopplat till deras skriftspråkliga utveckling?
Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och ljusmiljö, synintryck, möbler och inredning.

Pedagogisk lärmiljö

  • Vad möter eleverna för pedagogisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för att elevernas språkutveckling?
  • Vad möter eleverna för pedagogisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för att skapa sammanhang för elevernas kopplat till deras skriftspråkliga utveckling?
Arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, flexibilitet,
extra anpassningar, särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala lärresurser, schema, bild- och teckenstöd.

Psykosocial lärmiljö

  • Vad möter eleverna för pedagogisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för elevernas språkutveckling?
  • Vad möter eleverna för pedagogisk lärmiljö som främjar eller utgör hinder för att skapa sammanhang för elevernas kopplat till deras skriftspråkliga utveckling?
Värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i
skolan samt undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare, övrig personal och elever.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala