Scroll To Top

Bedömningsaspekter

Bedömningsaspekter Bokomslag Bedömningsaspekter
Skolverket
Skolverket.se
maj 2014
14

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning genom att visa hur kunskapskraven kan konkretiseras. I materialet framgår att många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen. Stödmaterialet visar också på bedömningens roll i planering och genomförandet av undervisningen.

Stödmaterialet riktar sig till alla som undervisar i de obligatoriska skolformerna, oavsett ämnet och årskurs. Modellen och exemplen som presenteras i materialet är allmänt tillämpliga och avser att vara ett stöd i lärarens eget arbete med att konkreti- sera kunskapskraven i olika ämnen och årskurser.

Materialet har tagits fram av Helena Carlsson och Mats Olsson, Skolverket.

Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd i skolans arbete med att göra bedömning till en levande del av undervisningen. Vidare hoppas Skolverket att stödmaterialet ska underlätta lärarens kommunikation med eleverna om bedömningsgrunderna.

Läs Skolverkets stödmaterial Bedömningsaspekter 

Share Button

Lärmoduler för kollegialt lärande

Lärmodulerna är indelade efter de fyra SKA-områdena. Klicka för att komma till lärmoduler för kollegialt lärande.

 

Share Button

SKA – Systematiskt kvalitetsarbete i Svedala

För att kunna driva ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete är det av stor vikt att arbetet är systematiskt och sammanhängande. I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA (systematiskt kvalitetsarbete).  Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings  verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och dokumentation med respektive förskolechef/rektor:
 • Ledarskap
 • Alla ska lyckas
 • Synligt lärande
 • Inkludering

SKA

SKA-samtal

 • Samtalen genomförs fyra gånger om året (sep, nov, feb, apr) och sammanställas i juni.
 • Dokumentationen inför samtalen ska innehålla förskolechef/rektors analys och förskolechef/rektors åtgärder
 • Resultat och pedagogiskt ledarskap kommer att följas upp vid alla samtal. Övriga uppföljningsområden väljer förskolechef/rektor när han/hon vill att de ska följas upp
 • I november och april ska en nulägesanalys göras vad gäller måluppfyllelsen i samtliga årskurser
 • Huvudmannen servar med de resultat som ska analyseras och som finns att hämta centralt. Övriga resultat tar förskolechef/rektor fram
 • Senast den 30 juni ska en sammanfattning av årets kvalitetsarbete ha sparats i mappen av förskolechef/rektor
 • Mallar för dokumentation inför SKA-samtalen och sammanfattning av kvalitetsarbetet finns i mapp på lager.

SKA

SKA-dokumentation

 • Dokumentet gäller läsårsvis och redigering sker löpande i ett och samma dokument.
 • I september påbörjas nytt dokument, med föregående läsårs definierade mål för den egna skolan som utgångspunkt.
 • Inför SKA-samtal uppdateras dokumentets resultat av kvalitets- och utvecklinsavdelningen och sparas ner under:L:UtbildningArbetsmapp ledning-stab-chefer1 SKA-dokumentation
 • Förskolechef/rektor sparar ner sin version, uppdaterar/fyller på informationen, och skickar till kvalitetstrateg senast 5 arbetsdagar innan planerat SKA-samtal.
 • Vid slutet av läsåret summeras dokumentet och nya mål för kommande läsår definieras.

SKA

Share Button

Litteraturtips – Små barns lärande

På den här sidan hittar du litteratur som har anknytning till små barns lärande. Fortsätt läsa Litteraturtips – Små barns lärande

Share Button

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta.

Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Fortsätt läsa ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala