Scroll To Top

Personlig handlingsplan

Borås har i sitt BFL-arbete valt att arbeta med Dylan Wiliams modell för TLC (Teacher Learning Communities).  Lärarnas dokumentation av arbetet görs utifrån nedanstående modell för personlig handlingsplan.

Syfte med personlig handlingsplan

 • Gör idéerna konkreta
 • Ger något att hålla sig till mellan mötena
 • Skapar tillförlitlighet i utvecklingen
 • Hjälper att fokusera på några områden
 • Påminner om att släppa andra saker

Kvaliteter i en bra handlingsplan

 • Visar tydligt hur lärarpraxis ska anpassas i förhållande till bedömning för lärande.
 • Anknyter till en eller flera av BFL-strategierna
 • Ger möjlighet att se elevers tänkande och möjlighet att agera utifrån detta
 • Är möjlig att uppnå inom en rimlig tidsram
 • Identifierar något som inte längre kommer att göras eller göras mindre av för att nå formativ undervisning
 • Försöker inte ändra allt på en gång
Ange en aspekt som du tycker är lätt att införa i undervisningen. Vilken förändring tänker du dig att detta ska ge?
Exempel Joakim Nilsson, Röda skolan:

Jag ska införa metoden “Vad har vi lärt oss idag?” (nyckelstrategi 4). Vid slutet av lektionen får eleverna reflektera i smågrupper och lista saker de lärt sig. Därefter sammanfattar vi tillsammans. Detta tvingar varje elev att reflektera över sitt eget lärande, ger eleverna möjlighet till syfte och mål, se den röda tråden i undervisningen och se hur de kan gå vidare i sitt lärande.

Trolig förändring: Eleverna kommer att bli mer medvetna om (och därigenom mer engagerad i) sitt eget lärande och mer benägna att hjälpas åt i lärprocessen.

Ange en aspekt som du skulle vilja införa men som du kan behöva mer stöd för att genomföra. Varför vill du införa detta? Vilket stöd kan du behöva?
Exempel Joakim Nilsson, Röda skolan:

Jag vill hitta och utveckla former för självvärdering (nyckelstrategi 5) som fungerar bra för elever i de årskurser jag undervisar i. Jag upplever att de är för unga för att en del av de metoder Dylan Wiliam och Christian Lundahl beskriver i sina böcker ska få avsedd effekt. För tillfället provar jag mig fram med “små matriser”, men vill få självvärdering och självbedömning att fungera lika bra som jag fått t.ex. kamratbedömningen att fungera.

Det jag skulle behöva är en kollega som är nyfiken på samma sak, så att vi kunde bolla tankar, erfarenheter och idéer. Kanske också mer litteratur kring konkreta metoder. Syftet och nyttan har jag redan förstått.

Ange vad mer du skulle vilja införa under året. Vilken hjälp kan du tänkas behöva?
Exempel Joakim Nilsson, Röda skolan:

Jag vill införa muntlig feedback till eleverna och hitta ett bra sätt att organisera detta på. Skriftlig feedback är bra, men tidskrävande. Jag ger redan sådan varje vecka och jag kan inte skriva hur mycket som helst, men genom att hitta ett bra sätt att organisera muntlig feedback skulle jag kunna ge respons på fler moment/elevprestationer än vad jag hinner idag.

Tid, målmedvetenhet och en kollega att bolla med räcker nog för att nå dit

En annan sak jag vill utveckla är en metod att ge feedback på elevernas läsförståelseförmåga. “Språket lyfter” är ett bra material att ta avstamp i, men det är inte alltid lätt att få eleven att förstå kopplingen mellan den egna prestationen och formuleringen i matrisen. Läsflyt/läshastighet samt olika aspekter av skrivförmåga är lättare att visualisera och prata om, upplever jag. Jag behöver hitta ett sätt att tydliggöra läsförståelseförmågan och där behöver jag all tänkbar hjälp: material, texter, kreativa kollegor, etc

Ange vad du ska göra mindre av, göra annorlunda eller helt sluta att göra i din undervisning.
Exempel Joakim Nilsson, Röda skolan:

Jag ska skära ner på antalet uppgifter och aktiviteter och ägna mer tid åt varje uppgift i stället, genom t.ex. självvärdering, så att eleverna får en riktigt djupgående förståelse. Kvalitet i stället för kvantitet, alltså

Share Button

En reaktion på ”Personlig handlingsplan”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala