Planera och strukturera undervisning

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav.

Planera

Planeringsstöd
Skolverkets “Planera ett arbetsområde”

Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka för att läsa mer om planering.

Vid planeringen bör läraren:
  • tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
  • identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
  • skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,
  • välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,
  • utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
  • utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt
  • samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna

– Skolverket

Strukturera

av Kristoffer Creutz
av Kristoffer Creutz

Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett
gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som
pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande.

Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för
genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Ett stöd kan vara att utgå från lektionsstruktur på Spångholmsskolan eller från Creutzs lektionsmall. Annat stöd finner du i Markus Anhages fyrablocksmodell.


Markus Anhages fyrablocksmodell

Förstelärare bloggar om planering och undervisningsstruktur

På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om att planering och undervisningsstruktur. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

Att tänka på vid planering

Grej of the day

Att skapa struktur

Undervisningsupplägg

Lär dig mer

Share Button

En reaktion på ”Planera och strukturera undervisning”

Kommentarer är stängda.