Scroll To Top

Rutiner och tidsplan för övergångar och samverkan

Förskola – Förskoleklass – Fritidshem

Förskola, förskoleklass och fritidshemmet ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnen/elevernas utveckling och lärande.

Dokumentera rätt information

Dokumentation i förskola och skola ska:

  • vara kortfattad och distinkt
  • innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av
  • ha sakligt innehåll, det vill säga inte innehålla värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information som främjar alla elevers utveckling och lärande för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsutveckling. Detta har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd.

Svedala kommun har beslutat att följande dokumentation ska överlämnas från förskola till förskoleklass och fritidshem.

  • blankett för generell överlämning
  • kompletterande överlämningsplan (eventuellt även pedagogisk kartläggning samt plan för särskilt stöd)
  • samtycke till undantag från sekretess vid övergång, gäller fristående förskolor.

Rutiner för avlämnande förskola

1.    Informera alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal om övergångar och vilken dokumentation ni kommer att lämna över till mottagande skola. Syftet med att överlämna dokumentation är att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

2.    Blankett för generell övergång fylls i under avslutningssamtalet tillsammans med barn och vårdnadshavare. Förskolan fyller även i blanketten om samtalet inte genomförts med notering om detta. Blanketten ska lämnas till förskoleklass.

3.    Blankett för kompletterande överlämningsplan ska användas vid överlämning av barn i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Kan kompletteras med kartläggning och plan för särskilt stöd. Viktigt att informera vårdnadshavare att metoder och eventuella resurser beslutas av skolan.

4.    Vid överlämning från fristående förskola måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke för överlämnande av information. Blanketterna Generell överlämning, fristående förskola används samt Blankett för kompletterande överlämningsplan fristående förskola.

Skolval

Ansökning och planeringsprocess för respektive skola blir klar under perioden februari – mars. Efter genomfört skolval skickar huvudmannen ett brev hem till samtliga vårdnadshavare med bekräftelse om vilken skola barnet blivit placerat på.

Rutiner för mottagande skola

1.   Skolan bjuder in förskolan till särskilda överlämningssamtal.
2.   Skola och förskola möts gällande gruppindelningar
3.   Vårdnadshavare blir informerade om sitt barns grupptillhörighet på skolan.
4.   Vid behov kan ytterligare överlämningssamtal för barn i behov av särskilt stöd genomföras. Mötet kan initieras av skola, förskola samt vårdnadshavare.
5.   Mottagande skola bjuder in till besökstillfälle för barn och vårdnadshavare samt föräldramöte.
6.   När läsåret börjat erbjuder skolan barn och vårdnadshavare utvecklings-samtal med utgångspunkt i blanketten för generell överlämning från förskolan.

Stödmaterial för övergångar

Materialet Övergångar inom och mellan skolor och skolformer handlar om hur man kan ta ett gemensamt ansvar att skapa välfungerande övergångar, framförallt för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

 

Tidsplan för både kommunala och fristående

Tid Åtgärd Ansvarig
Under HT Informerar om handlingsplanen på föräldramöte med vårdnadshavare. Rektor förskola
Jan

KU-dag

Utvärderingsdag – Nätverksmöte. Halvdag. Utvärdera tidigare års övergång och samverkansprocess utifrån BRUK-analys. Förslag på nya åtgärder. Biträdande

utbildningschef och Grundskolechef

Jan Öppet hus på skolorna i Svedala tätort Ansvariga för skolvalet
Feb/mars Ansökning- och placerings process för respektive skola blir klar. Utbildning
Mars  Överlämningssamtal till EHT. Samtalen ska utgå från kompletterande överlämningsplan. Mottagande rektor, skolans EHT samt förskolans specialpedagoger. Fristående förskolor kontaktas. Rektor skola
April Förslag på gruppindelning sker i dialog mellan förskola-förskoleklass.

Förskolans specialpedagoger lämnar förslag på klassindelning.

Rektor skola
Maj Vårdnadshavarna informeras om klassindelningen Rektor skola
Maj -juni Vid behov, särskilda överlämningssamtal
Maj

 

 

Två besökstillfällen. Förskoleklassen/Fritidshem skickar inbjudan till vårdnadshavarna.  Informationen skickas ut samtidigt till vårdnadshavare och förskolor. Rektor skola
Maj – juni Föräldramöte på respektive enhet. Rektor skola
Juni Blankett 1 lämnas över till mottagande skola Rektor förskola
Aug v 32 Barnen tillhör mottagande fritidshem. Rektor
Aug/sep Skolan bjuder in Vh och elever till utvecklingssamtal med utgångsläge i blankett för generell överlämning. Rektor

Blanketter för övergångar

Kommunala förskolor
Både förskolan och skolan ska förhålla sig till sekretessreglerna i 23 kap. OSL och verksamheterna regleras i skollagen. I Svedala kommun är förskolan och förskoleklassen olika skolformer som hanteras av samma nämnd. Det gör att kommunal förskola kan lämna över information till en annan kommunal skola i kommunen. Även om det inte finns några formella sekretessgränser är det viktigt endast information som ni anser gynnar barnets bästa lämnas över.

  • Blankett övergång förskola-förskoleklass, generell övergång (en blankett per barn)
  • Blankett övergång förskola-förskoleklass, kompletterande överlämningsplan (för barn i behov av särskilt stöd)

Fristående förskolor
Vid överlämning från fristående förskola till kommunal skola passerar uppgifterna myndighetsgränsen (utbildningsnämnden). Därför behövs vårdnadshavarens samtycke för att lämna ut uppgifter.

Tänk på att det kan finnas sekretessbrytande regler i OSL som möjliggör ett utlämnande även om vårdnadshavarna inte samtycker. Dessa kan tillämpas efter prövning i varje enskilt fall men utgångspunkten ska i så fall alltid vara att utlämnande ska vara i enlighet med barnets bästa. Läs mer på Skolverkets hemsida – Skolverkets information.

  • Blankett för övergång fristående förskola till förskoleklass, generell övergång (en blankett per barn)
  • Blankett för övergång fristående förskola till förskoleklass, kompletterande överlämningsplan (för barn i behov av särskilt stöd)

Skola och fritidshem åk 3-4

Grundskolorna och fritidshemmen ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska berörda skolor och fritidshem utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression elevernas utveckling och lärande.

Dokumentera rätt information

Dokumentation i skolorna ska:

  • Följa direktiven som anges i Riktlinjer för Nulägesbedömningar i Infomentor.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information som främjar alla elevers utveckling och lärande för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsutveckling. Detta har även stor betydelse för att elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd.

Svedala kommun har beslutat att följande dokumentation ska överlämnas:

  • Nulägesbedömningar och IUP, som skrivs i Infomentor
  • Extra anpassningar som skrivs i Infomentor
  • Åtgärdsprogram som skrivs i PMO.

Rutiner för avlämnande skola

Informera alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal om övergångar och vilken dokumentation som kommer att lämnas över till mottagande skola. Syftet med att överlämna dokumentation är att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

Skolval

Ansökning och planeringsprocess för respektive skola blir klar under perioden februari – mars. Efter genomfört skolval skickar huvudmannen ett brev hem till samtliga vårdnadshavare med bekräftelse om vilken skola barnet blivit placerat på.

Rutiner för mottagande skola

1.   Skolans EHT bjuder in överlämnande skolas EHT till särskilda överlämningssamtal.
2.   Skolorna kommunicerar gällande gruppindelningar
3.   Vårdnadshavare blir informerade om sitt barns grupptillhörighet på skolan.
4.   Vid behov kan ytterligare överlämningssamtal för elever i behov av särskilt stöd genomföras. Mötet kan initieras av skolorna samt vårdnadshavare.
5.   Mottagande skola bjuder in till besökstillfälle för eleverna samt föräldramöte för vårdnadshavare.
6.   Skolan bjuder in till överlämnandesamtal mellan lärare / pedagoger.

Stödmaterial för övergångar

Materialet Övergångar inom och mellan skolor och skolformer handlar om hur man kan ta ett gemensamt ansvar att skapa välfungerande övergångar, framförallt för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

 

Tidsplan för både kommunala och fristående

Tid Åtgärd Ansvarig
Under HT Informerar om handlingsplanen på föräldramöte med vårdnadshavare. Rektor
Jan Öppet hus på skolorna i Svedala tätort Ansvariga för skolvalet
Feb/mars Ansökning- och placerings process för respektive skola blir klar. Utbildning
April Elevhälsoteamet ( EHT) på mottagande skola träffar EHT på F-3 skolorna för att gemensamt diskutera elever i behov av särskilt stöd. Rektorerna respektive skola
April Förslag på gruppindelning sker i dialog mellan skolorna. Avlämnande skolor lämnar förslag på gruppindelningar. Mottagande skola sätter ihop grupperna till klasser. Rektorerna respektive skola
Maj-Augusti Vid behov, särskilda överlämningssamtal Rektor mottagande skola
Juni

 

Vårdnadshavarna informeras om klassindelningen Rektor mottagande skola
Maj-juni Elever i årskurs 3 med klasslärare / mentor bjuds in på mottagande skolan. Rektor mottagande skola
Juni Föräldramöte på mottagande skola Rektor mottagande skola
Aug v 32 Barnen tillhör mottagande fritidshem Rektorer respektive skola
Augusti En dag under uppstartsveckan ägnas åt överlämnande möten med nya mentorer och arbetslag. Rektorer respektive skola
December Handlingsplanen utvärderas och revideras. Rektorer

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala