Samtalskonst i praktiken

Samtalskonst i praktiken Bokomslag Samtalskonst i praktiken
Eva-Lena Embretsen
Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet
2006
19

I VÅRT VARDAGSARBETE behöver vi reflektera över vad som fungerar bra och varför. Vi behöver fundera över vår egen roll som ledare för barn/elevgruppen. Lärares yrkesetiska principer fordrar en ständig dialog. Våra villkor för att utöva yrket behöver också granskas och värnas och vi behöver prata med varandra för att bli starkare.

Till skillnad från det dagliga pratet så behöver reflektion som ska leda framåt ske under strukturerade former. Lev Vygotskiji menar att det är i dialogen och samtalet som språket och tanken utvecklas. Med tanke på att vi behöver utveckla vårt yrkesspråk för att läraryrket ska räknas som en profession är det alltså viktigt med dialog och samtal i olika former. Dialog och samtal är också nödvändiga inslag i ett systematiskt gransknings- och förbättringsarbete.

I det här häftet finns några användbara metoder samlade. För var och en av metoderna finns en beskrivning av hur den går till, lite tips att tänka på och tankar om när den kan vara lämplig att använda. För dig som blir intresserad av att läsa mera finns också litteraturhänvisningar. Tanken med detta material är att du ska kunna ha det med dig som en arbetsbok. Anteckna därför gärna egna iakttagelser och erfarenheter och gör metoderna till dina egna allt eftersom du provar och lär dig använda dem. 

Share Button