Scroll To Top

SKA Systematiskt kvalitetsarbete

För att kunna driva ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete är det av stor vikt att arbetet är systematiskt och sammanhängande.

Klicka för att förstora bilden

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process som innehåller fyra faser: uppföljninganalys och bedömning – planeringgenomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning för att få fram ett nytt nuläge osv.

”Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet.”

Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. På en skola som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.

I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA-modellen (SKA står för systematiskt kvalitetsarbete). Skolornas SKA ligger till grund för områdets SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA. Modellen utgår ifrån politiska mål och innebär ett upplägg för SKA-samtal, SKA-dokumentation och ett gemensamt uppföljningsarbete.

Share Button

3 reaktioner på ”SKA Systematiskt kvalitetsarbete”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala