Scroll To Top

Kvalitetshjul

Strukturen för genomförandet av kvalitetsarbetet tar utgångspunkt i de faser i den cykliska process som beskrivs i Skolverkets Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet:

 • följa upp
 • analysera och bedöma
 • planera
 • genomföra

– Att ta reda på var vi är, att sätta mål, att välja aktiviteter, att mäta effekter och att ta reda på var vi är igen.

De övergripande målen och riktlinjerna i läroplanen styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband samt ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov. För planering och genomförande av beslutade insatser utgör de vägledande hållpunkter. Dessa faser beskrivs närmare i flikarna: Följa upp, Analysera, Planera och genomföra.

Klicka för att förstora bilden

I Svedala finns en gemensam kärnstruktur för skolornas kvalitetsarbete, men därutöver måste varje skolenhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsättningar. Varje skolas systematiska kvalitetsarbete blir ett underlag dels för det egna förbättringsarbetet och dels för den nulägesbedömning som måste göras på huvudmannanivå.

Avsluta läsårets SKA

Säkerställer resultatinsamling

 • Rektor säkerställer att omdömesblanketten åk 1-5 och betyg från årskurs 6 och uppåt, fylls i och publiceras enligt gemensamma riktlinjer för dokumentation av elevernas kunskaper, så att underlaget är korrekt inför skolans och huvudmannens uppföljning.

Uppföljning och utvärdering av skolans resultat

 • Rektor går igenom och utvärderar skolans resultat tillsammans med sin personal. Uppföljning och utvärdering görs  utifrån kvantitativa och kvalitativa data kopplat till de centrala målen för skolformen (se Dataunderlag för uppföljning)

Utvärderar prioriterade mål

 • Rektor utvärderar läsårets prioriterade mål tillsammans med sin personal. I utvärderingarna bör det framgå huruvida målen är nådda, till vilken grad målen är nådda, samt vad nästa steg i utvecklingsarbetet är.

Färdigställer SKA-dokumentet

 • Rektor färdigställer SKA-dokumentet senast den 1 juli.

Påbörja nytt SKA

Uppföljning och utvärdering av skolans resultat

 • Rektor går igenom skolans resultat kopplat till de centrala målen. I SKA-dokumentet markerar rektor huruvida respektive område bör prioriteras, ej behöver prioriteras eller kan spridas, och utvecklar i skrift vilka grunder som rektor har för sin prioritering. Utöver Kunskaper, som alltid är prioriterat, ska rektor prioritera ytterligare ett centralt målområde.

Analys

 • Rektor gör en fördjupad analys, där det framgår vilka bakomliggande faktorer som rektor bedömer orsakar utvecklingsbehovet. I analysen beskriver rektor kopplingar till miljö för lärande (fysisk, social, pedagogisk lärmiljö), personalens insikter, kompetens och möjligheter till kompetensutveckling, organisation (både inre organisation och hur den samverkar med andra) samt resursfördelningen.

Prioriterade mål

 • Rektor formulerar prioriterade mål för läsåret och kopplar dem till de områden som rektor anser bör prioriteras.  Rektor markerar vilka delar av verksamheten som berörs av det prioriterade målet. Målen formuleras som tidsbestämda och önskvärda framtida tillstånd, så att de kan utvärderas. prövar sina mål med hjälp av modellen “kärnan”. Fokuserar målen på kärnan, som har störst betydelse för elevernas lärande, eller fokuserar de på mer perifera saker? Kan målen formuleras så att de hamnar närmare kärnan?

Aktiviteter kopplade till målen

 • Rektor beskriver de aktiviteter som planeras för att nå målen. Aktiviteterna bör vara konkreta och kan bestå både av åtgärder och processer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan aktiviteter och de mål de ska leda till.

Upprättar nytt SKA-dokument

 • Rektor säkerställer att SKA-planen är möjlig att läsa och förstå för en utomstående som ej är väl insatta i verksamheten.
  Rektor uppdaterar SKA-dokumentet senast fem arbetsdagar innan första SKA-samtalet.

Inför läsårets start

Rektor:

 • går igenom skolans resultat kopplat till de centrala målen. I SKA-dokumentet har rektor markerat huruvida respektive område bör prioriteras, ej behöver prioriteras eller kan spridas, samt i skrift utvecklat vilka grunder som rektor har för sin prioritering. Utöver Kunskaper, som alltid är prioriterat, ska rektor prioritera ytterligare minst ett centralt målområde.
 • formulerat prioriterade mål för verksamheten och kopplat dem till de områden som bör prioriteras. Målen är formulerade som tidsbestämda och önskvärda framtida tillstånd, så att de kan utvärderas. Rektor har markerat vilka delar av verksamheten som berörs av det prioriterade målet.
 • gör en fördjupad analys, där det framgår vilka bakomliggande faktorer som rektor bedömer orsakar utvecklingsbehovet. I analysen beskriver rektor kopplingar till miljö för lärande (fysisk, social, pedagogisk lärmiljö), personalens insikter, kompetens och möjligheter till kompetensutveckling, organisation (både inre organisation och hur den samverkar med andra) samt resursfördelningen.
 • beskriver de aktiviteter som planeras för att nå målen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan aktiviteterna och det mål de ska leda till.
 • prövar sina mål med hjälp av modellen “kärnan”. Fokuserar målen på kärnan, som har störst betydelse för elevernas lärande, eller fokuserar de på mer perifera saker? Kan målen formuleras så att de hamnar närmare kärnan?
 • säkerställer att SKA-planen är möjliga att läsa och förstå för en utomstående som ej är väl insatt i verksamheten.

Under läsåret

Rektor:

 • följer upp planerade aktiviteter i SKA-planen, löpande genom att göra daterade noteringar i SKA-dokumentet.
 • följer upp resultat och vidtar nödvändiga åtgärder för att alla elever ska få möjlighet nå målen och utmanas i sitt lärande, vidtas.
 • förbereder och deltar i SKA-samtal där resultat och prioriterade mål följs upp med huvudmannen.

Vid läsårets slut

Rektor:

 • utvärderar prioriterade mål vid läsårets slut. I utvärderingen bör det framgå huruvida målet är nått och till vilken grad målet är nått.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala