Scroll To Top

Små barns lärande

APT 22 april2Ifous är ett oberoende forskningsinstitut inom förskola och skola med syfte att sprida aktuell forskning och utveckling samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU som snabbare kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Projektet, Små barns lärande, där Svedala deltar, syftar till att utveckla en modell för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrande kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.

Två av kommunens förskolor, Erlandsdal och Mumindalen, deltar i projektet som pågår från 2013-2017. Det innebär att forskare kommer att forska i verksamheten med utgångspunkt från följande frågor.

 • Hur kan modeller för systematiskt kvalitetsarbete se ut, som ger utrymme för och möjlighet till att omfatta dokumentation av barns lärande och delaktighet?
 • Hur kan barns kunnande observeras?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progression i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom analys och tolkning ge information verksamhetens kvalitet?

Övriga förskolor kommer också att göras delaktiga i arbetet för att därigenom sprida den kunskap/kompetens som utvecklas i projektet.

Deltagare i Svedala kommun

Erlandsdal och Mumindalens förskolor är de två förskolor som kommer att beforskas i Svedala kommun. Övriga förskolor kommer att göras delaktiga genom nätverksarbete.

Följande personer från Svedala kommun deltar i projektet.
Namn Titel Enhet
Annika Kraft Biträdande utbildningschef Utbildningsenheten
Laila Petersen Förskolechef/processledare Bara förskolor
Lena Larsson Förskolechef Erlandsdal
Susan Henriksson Förskollärare Erlandsdal
Marie-Louise Enochsson Förskolechef Mumindalen
Elisabeth Lindqvist Förskollärare Mumindalen
Sofie Andersson Förskollärare Mumindalen

Deltagande kommuner

Tolv kommuner deltar i projektet Små barns lärande. LinköpingHuddingeEskilstuna,JönköpingSvedalaSkurupEslövSvalövSkövdeNorrköpings kommun och statsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Hässelby-Vällingby.

Karta Ifous deltagare

Processledare i deltagande kommuner

I varje kommunhar en processledare utsett som har till uppdrag att

 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas
Följande personer är processledare i deltagande kommuner:
 • Mia Stavling, Enskede-Prsta-Vantörs sdf
 • Solveig Victorin, Eskilstuna
 • Mattias Carlsson, Eslöv
 • Anette Hamerslag, Huddinge
 • Susanne Skeri, Hässelby-Vällingby sdf
 • Annika Ebefors, Jönköping
 • Bo Eriksson, Linköping
 • Kerstin Levin, Norrköping
 • Marie Cornmark, Skurup
 • Peter Stark, Skövde
 • Maria Winkvist, Svalöv
 • Laila Petersen, Svedala

Styrgruppens medlemmar på riksnivå

Styrgruppen utgörs av en representant från varje medverkande skolhuvudman och en representant från Linnéuniversitetet.

Styrgruppens medlemmar

Lars Rejdnell, Linköping (ordförande)
Ingela Hultin Sabel, Linköping
Elisabeth Richter Hagert, Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm
Ann-Marie Mattsson, Eslöv
Katarina Andersson, Eskilstuna
Annelie Glifberg, Huddinge
Ingmarie Lindgren, Hässelby-Vällingby, Stockholm
Katarina Ståhlkrantz, Jönköping
Barbro Vallhagen, Norrköping
Kajsa Mellner-Daxberg, Skövde
Agneta Fränngård, Skurup
Kerstin Lingebrant, Svalöv
Annika Kraft, Svedala
Inger Fält, Linnéuniversitetet
Jan Håkansson, Linnéuniversitetet

Projekt-/genomförande-/tidsplan
2013-2016

Små barns lärande

Projektplan Små barns lärande, juni 2013
Genomförandeplan Små barns lärande, juni 2013

Tidsplan på riksnivå

 • Ht 13 Kvalitet i förskolan, forskningsresultat om samband kvalité och lärande
 • Vt 14 Läroplan och didakatiken, lärande relaterat till innehåll
 • Ht 14 Dokumentation i förskolan ett forskningsperspektiv
 • Vt 15 Licentiandernas iakttagelser
 • Ht 15 Seniors forskares resultat
 • Vt 16 Vad har vi uppnått

 Roller i projektet

Övergripande samordnare

 • Representant i projektets styrgrupp på riksnivå
 • Samordning på övergripande nivå
 • Återkoppling till verksamhetsledningsgrupp från stryrgrupp
 • Återkoppling tillsammans med beredningsgruppen/ processledare till förskoleledningsgruppen
Processledare
 • Representant i projektets processledargrupp på riksnivå
 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas
 • Behov av kompetensutveckling för processledarskap?
Förskollärare och förskolechefer
 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas
 • Behov av kompetensutveckling för processledarskap?
Licentiander och seniora forskare
 • Datainsamling, successiva analyser av processer och resultat (delredovisningar),
 • Initiativ till egen datainsamling på de olika förskolorna och förslag på särskilda strategier eller inslag i utvecklingsarbetet
 • Slutrapprotering
Linnéuniversitetet
 • Ansvarar för innehåll i utvecklingsseminarierna
 • Tar fram frågeställningar som grund för diskussioner under och emellan utvecklingsseminarier
 • Bemöter och fördjupar diskussionen i lärgrupperna
Ifous
 • Samordna arbetet med mötesplatser för information
 • Stödja diskussioner och workshops
 • Praktiska samordningsfrågor kring utvecklingsseminarierna
 • Strukturen av plattformen Moodel

Litteraturtips

Här hittar du avhandlingar, artiklar/rapporter och litteratur som har anknytning till små barns lärande.

Seminarier på nationell nivå

Under projektets gång kommer ett seminarium hållas varje vår och höst i deltagande kommuner. Här träffas alla deltagare på alla nivåer för inspirationsföreläsningar, samtal och gruppövningar, erfarenhetsutbyte och rapportering från forskningen.

8-9 oktober 2015 – Eskilstuna

Material inför seminariet
Om analys och en uppgift (Jan Håkansson)

31 mars-1 april 2016 – Linköping

Arbete i Svedala kommun

Upptaktsdag den 7/1-14, för Små barns lärande-projektet i Svedala

Den 7/1 2014 ägde en upptaktsdag för Små barns lärande-projektet rum i Svedala att äga rum där all förskolepersonal deltar i föreläsningar och grupparbete.

Inbjudan
Samtalsledarens roll och diskussionsfrågor
Introduktion Små barns lärande (powerpoint) – Kuben den 7 januari 2014 – ppt-material

Arbetsplatsträff 5/11 -14, för Små barns lärande

Som ett led i arbetet med Ifous – Små barns lärande har Mumindalens och Erlandsdals förskolor som utgör pilotförskolor i projektet under hösten läst Det värderande ögat. Boken ger en grundlig introduktion till observation som metod. Under kvällen visar medarbetare från förskolorna praktiska exempel på hur några observationsmetoder kan användas.

Syftet med kvällen är att ge en introduktion till observation och utvärdering som redskap för att utveckla den egna pedagogiska professionen.

14-11-05 Inbjudan

Kompetensutvecklingsdag - Ifous Små barns lärande 7/1 2015

Den 7/1 2015 kommer en kompetensutvecklingsdag att äga rum där all förskolepersonal deltar i föreläsningar och grupparbete.

2015-01-07 Inbjudan

2015-01-07 Ppt Liselotte-Bjervås föreläsning

2015-01-07 Ppt Svedala kommuns föreläsare

Film om systematiskt kvalitetsarbete, Skolverket

APT - Ifous Små barns lärande 22 april 2015
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala