Scroll To Top

Sociokulturellt ledarskap

Föreläsning av Mats Trondman, professor i kultusociologi, på chefsinternat den 7 augusti 2015.

Temat för föreläsningen var sociokulturellt ledarskap. Trondman inledde med att berätta en historia om två fiskar som möts nere i djupet och där den ene fisken ställer en fråga till den andre fisken:

– Hur är det med vattnet?

Fisken som får frågan har aldrig någonsin funderat på detta och svarar:

– Vad menar du? Vad är vatten?

Med historien vill Trondman visa på hur svårt det kan vara att få syn på vår motsvarighet till fiskens vatten, nämligen kulturen vi lever i. Kultur kan vara så självklart för oss att vi inte ser den i vår vardag och kanske har vi inte ens ett språk för att kunna tala om den.

Mats Trondman, den 7 augusti 2015
Mats Trondman, den 7 augusti 2015

Under föreläsningen presenterade Trondman en modell för kulturanalys som kan används för att analysera den kultur som finns i ett klassrum, i ett arbetslag, på en skola, i en ledningsgrupp etc.

Att förändra kultur

Vi utgår från en kultur som är naturaliserad, något som vi tar för givet. När vi analyserar denaturaliserar vi kulturen för att få syn på culture specifications, utmärkande kulturella drag och vi kan få syn på dessa genom att ställa frågorna: Vem tror människorna att de är? Vad tror de att de gör? 

Kultur kan hindra ett företag att genomföra en lyckad kampanj och på samma sätt kan en chefs implementering av förändringar misslyckas trots rationella och bra argument om personalen har andra föreställningar, som inte samstämmer med argumenten. För att förändra en kultur behöver vi därför arbeta med dessa föreställningar och de som är delaktiga i kulturen måste också vara delaktiga i förändringsarbetet.

För att förändra kultur behöver vi mobilisera folk från olika grupper i kulturen kring en gemenskap som samstämmer med det vi vill åstadkomma, ett vitalt centrum. I en organisation måste de flesta medarbetare befinna sig i det vitala centrumet för att praktiken ska överensstämma med teorin eller för att förändringar ska kunna genomföras. Medarbetare med informell makt som inte befinner sig i det vitala centrumet kan skapa stor oreda i detta arbete.

Frågor för att specificera det vitala centrumet

 • Hur ser ditt vitala centrum ut?
 • Vad hotar det och hur kan du stärka det?
 • Vad gör du för att öka ditt vitala centrum?
 • Hur ska du agera för att skapa ett vitalt centrum?
 • Vad är bra på skolan som du absolut vill ha kvar (inte fokus på problem)?
 • Vad behöver göras för att göra det bra bättre?
 • Vad behöver förändras?

Sista steget i kulturförändringsarbetet är att renaturalisera kulturen, att göra den nya kulturen självklar. I renaturaliseringsfasen har vi kommit fram till vad vi är överens om och sedan arbetar vi tillsammans för att göra detta till norm.

Tre distinktioner

Forskning inom ledarskapsområdet skiljer ofta på tre distinktioner;

 • Ledaren som person kontra ledarskap som fenomen, dvs våra föreställningar om ledarskapet.
 • Ledarens beroende kontra oberoende, en ledare är beroende av sina medarbetares föreställningar om ledarskapet, ska t ex chefen bestämma eller inte.
 • Ledarskapsperspektiv kontra ledarens perspektiv

Forskning inom ledarskaps kan fokusera åtta olika perspektiv:

  Ledare Ledarskap
Beroende Ledarskapsperspektiv/Ledarens perspektiv Ledarskapsperspektiv/Ledarens perspektiv
Oberoende Ledarskapsperspektiv/Ledarens perspektiv Ledarskapsperspektiv/Ledarens perspektiv

 

Model of three cultures

Mats Trondman presenterade en generell och normativ modell som stöd för arbete med sociokulur. Generell i den bemärkelsen att den kan tillämpas i olika sammanhang och normativ i den bemärkelsen att den anger hur vi vill att något ska vara.

I modellen används två begrepp: värdegrund och friutrymme och visar på hur balansen mellan dessa ser ut.

 • Värdegrund – vad kan vi vara överens om?
 • Friutrymme – vad får vi tycka olika om?

För att vi ska kunna vara olika så måste vi vara överens om vad vi är överens om. Ju tydligare vi är med värdegrunden, desto större mångfald kan vi sedan tillåta i friutrymmet.
Värdegrund och friutrymme

För mycket friutrymme

För mycket värdegrund

Problem som kan uppstå

Refraction

Columnation

När värdegrunden har optimal storlek fungerar samhället/organisationen väl.

Frågor som stöd för analys

 • På vilket sätt får innehållet i Mats Trondmans föreläsning konsekvenser för dina verksamheter?
 • Hur ska du göra för att “fånga”/avläsa sociokulturen inom dina verksamheter?
 • Vilka handlingar och mönster behöver förflyttas/förändras? Varför behöver de förändras?
 • Vilka nya handlingar behöver du begå för att förändring ska komma till stånd?
 • Vilka tecken på förändrad sociokultur förväntar du dig att kunna se, när förändringsprocessen är igång?
 • Plocka ut ur din text de yttringar av sociokultur som du uppfattar som mest problematiska – och beskriv varför du uppfattar dem som ett problem.
 • Beskriv hur du gjort för att iaktta de yttringar av sociokultur som du anser problematiska.
 • Beskriv vilka handlingar du avser att begå för att skapa en förändring.

Läs mer om ledarskap

I huvudet på en chef, maj 2022. Utdrag från en presentation. I huvudet på Sara Åberg PDF Jag vill börja
Läs mer
I huvudet på en rektor april 2022. Utdrag från en presentation. Florén PDF Nu ska ni få en inblick i
Läs mer
I huvudet på en utbildningschef mars 2022. Utdrag från en presentation. I huvudet på Fredrik Aksell Strategisk ledning, att leda
Läs mer
I huvudet på en chef för barn- och elevhälsan februari 2022. Utdrag från en presentation. I huvet på en ledare
Läs mer
I huvudet på en IKT-samordnare, strategiskt ledningsstöd, oktober 2021. Palmgren PDF Johan Palmgren berättar att han i sitt arbete som
Läs mer
I huvudet på en rektor oktober 2021. Utdrag från en presentation. Tuvesson PDF Jag har en bakgrund som lärare på
Läs mer
Föreläsning av Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker, på chefsinternat den 21 oktober 2021. Temat för föreläsningen var Leda i digitalisering. 
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 "Jag hade väldigt lite kompetens och erfarenhet om ledarskap och chefskap när jag
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 "Jag är så intresserad av mänskligt beteende att jag har poäng i beteendevetenskap
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 “Det handlar om att hitta drivet hos sina medarbetare. De inre drivkrafterna måste
Läs mer
För att få en hög kvalitet i undervisning och förbättra förutsättningarna för skolutvecklingsarbetet krävs goda organisatoriska förutsättningar, dvs. både en
Läs mer
Föreläsning av Simon Elvnäs, doktorand vid KTH, på chefsinternat den 17 oktober 2019. Temat för föreläsningen var Effektfullt ledarskap.  Vad
Läs mer
Föreläsning av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, på chefsinternat den 8 oktober 2018. Temat för föreläsningen var samhällsförändring,
Läs mer
Föreläsningar av Christine Radell och Svedala kommuns HR-enhet, på chefsinternat den 5 oktober 2017. "People with great gifts are easy
Läs mer
Föreläsningar av Shalini Persson, Pellevision och Mikael Björk, på chefsinternat den 29 september 2016. Shalini Person, Perssons idé och vision,
Läs mer
Föreläsning av Mats Trondman, professor i kultusociologi, på chefsinternat den 7 augusti 2015. Temat för föreläsningen var sociokulturellt ledarskap. Trondman
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala